Välkommen till Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV!Aktuellt just nu:

På grund av smittsituationen med Corona skjuts DLV:s årsmöte fram och detaljer kommer att meddelasLäs DLV:s synpunkter på granskning av ny detaljplan och synpunkter på granskning av ny detaljplan för Hermods skola Värtavägen 65
Planbeskrivning för kvarteret finns härDN 2018-12-16: Värtaverket har lämnat felaktiga uppgifter om utsläpp

DN 2018-12-17: Fler fel på Värtaverket – 52.000 ton kol redovisades aldrigDLV:s samrådssvar på tillståndsansökan för vattenverksamhet Saltkajen i Södra Värtan

Staden avser att årligen frakta upp till 720 000 ton avfall till Frihamnen för sortering

I Frihamnen har Exploateringskontoret anlagt ett masslogistikcenter (MLC) för sortering av förorenad jord och fyllnadsmassor. Där kommer man att kunna hantera upp till 720 000 ton massor per år.
Massorna ska efter sortering transporteras till deponier, i första hand med fartyg, men även lastbil eller tåg kan bli aktuellt. Exploateringskontoret söker nu tillstånd för att hantera farligt avfall inom MLC.

Antalet lastbilstransporter bedöms bli cirka 300 per dag.
Tillståndet är sökt för 20 år för att försäkra sig om att Staden hinner genomföra all sanering.

Läs Stadens beskrivning av projektet inklusive samrådsunderlag och frågor och svar om MLC. Frågor och svar om projektet finns även här

Samrådstiden varade till 2018-11-22 och först efter detta datum höls ett informationsmöte 2018-12-05, reportage se nedan.
Samrådesbrevets sändlista skickades till "Berörd samrådskrets" dit DLV inte räknades.
DLV fick information om ärendet från en uppmärksam medlem och samrådshandlingarna först 2018-11-16 från Exploaterngskontoret.
Läs Synpunkter på underlag for avgränsningssamråd inför tillståndsansökan enligt miljö balken for hantering av förorenade massor m.m. i Frihamnen


Se reportaget på SVT:s hemsida: Grannar oroliga – giftiga schaktmassor ska sorteras i kvarteret

Läs reportagen i Östermalmsnytt:
720 000 ton byggavfall får grannar att rasa
Upprörda känslor under möte om byggavfall på Östermalm


Här vill Staden bygga 100 m höga silor


Tre silos 84-104 m över Lilla Värtans vatten byggs då Cementa flyttas hit.
Verksamhet dygnet runt, dammigt, bullrigt, tunga transporter.

Nuvarande Betongindustris liknande verksamhet intill blir kvar.

Bunkerolja och LNG verksamhet läggs syd därom.
LNG-lager har högsta skyddsklass i Seveso-direktivet genom höga olycksrisker.

Fortum planerar flera nya silos för träflis söder därom samt ett nytt kraftvärmeverk 59 m ö h.

Tung trafik ökar 70 %, fartygstrafik 125 %, tåg med ca 20 %
DLV:s samrådssynpunkter
Företrädande boeende på DianavägenLäs DLV:s vårutskick 2018 om

  • Stort berggarage planeras i Hjorthagsberget
  • Loudden planeras få 4000 bostäder,kontor, skola, idrottshall, förskolor, parker m.m
  • 75 student­lägenheter i hörnet av Värtavägen/Sandhamnsgatan
  • gårdar och förgårdar inom Gärdesstaden är på väg att exploaterasGasklocka 4 har rivits enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden.

DLV:s anslutningsöverklagande angående Stockholms Hamns buller i Värtahamnen - Frihamnen

DLV:s samrådssynpunkter på Nobelcenter på Blasieholmen

Presentation på DLV:s årsmöte 2015 av Österleden

Ett jättelikt glashus

avses byggas i kanten av östra delen av Hjorthagsparkens viktiga gröna värdekärna och spridningsväg mot Finlandsparken på Ladugårdsgärdesidan.
Midskogsgränd-Starkstrommen
Föreslaget kontorshus bredvid kraftvärmeverket under byggnad (Tengbom Arkitekter)


Förenklat samråd om ett tydligare förhållningssätt till kulturmiljövårdens riksintresseområden


DLV:s granskning av ny detaljplan för kv Ordonnansen 5 o 6


Lyssna på radioinslaget Grönytan sällsynt när hus byggs tätareStadsbyggnadsnämnden godkände bostadstornet och Exploateringsnämnden gav rabatt på markpriset


Lite överraskande ville både MP och S i särskilda yttranden ha den ursprungliga, 30 m högre byggnadshöjden.
Några betänkligheter angående röken från Fortums skorstenar protokollfördes inte.
Protokollsutdraget från Stadsbygnadsnämndens möte hittar du här

Ett perspektiv på dagens bostadbyggande med Herzog & de Meuron som arkitekter och Oscar Properties som byggherre
och 1930-talets med Hakon Ahlberg som arkitekt och Olle Engkvist som byggherre kan man få genom att se filmen Goda bostäder fostra goda medborgare

Stadens längtan efter höga bostadshus manifesterades även i Exploateringsämnden som gav Oscar Properties kraftig rabatt på markpriset som är mindre än hälften av normalpriset i Norra Djurgårdsstaden enligt DN 20140222.

Utställningsutlåtandet (15 sidor) kan du ladda ner här
Där kan man exempelvis läsa:
"Fortum Värme yrkar att tillåten bygghöjd inte ska få överstiga 100 m. Överdelen av den föreslagna byggnaden kommer att vid vissa vindriktningar träffas av en synlig rökplym och även lukt från rökgaserna kan förekomma. Sannolikheten för att boende kommer att uppleva oro och olägenheter i miljöbalkens mening är överhängande."


Kommunens sida för projektet finns här
Kontaktuppgifter för politikerna i stadsbyggnadsnämnden finns här

Notera den korta skuggan på bilden till höger, den når inte ens fram till Gasverksvägen. Ett oavvisligt villkor för bygget bör vara att visa hur denna korta skugga skall förverkligas.

Källa: Oscar Properties © Herzog & de Meuron.
Färdplan för ett Sverige utan nettoutsläppav växthusgaser 2050


Naturvårdsverket har på Regeringens uppdrag utarbetat en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.
Stockholms Stad har en liknande plan.
Läs om dessa planer och DLVs yttrande över dem.
Österleden, nu under nytt namn


Den Österled som vi trodde gick i graven 1997 tillsammans med "Dennispaketet" har återuppväckts och presenteras i Åtgärdsvalsstudie-Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö
Läs om dessa planer och DLVs yttrande över dem.


Gigantiskt hus i kvarteret Stettin 7
Oscar Properties avser bygga ett gigantiskt hus i kvarteret Stettin 7 intill Ladugårdsgärdets Sportfält alldeles inpå Kungliga Borgen.

Huset har formats som ett nytt berg norr om Borgen och kommer inte minst kvälls- och nattid att dominera hela landskapsbilden med fönsterljus.

Borgen och Drottningbergets miljö skadas påtagligt. Alléträden längs Sandhamnsgatan tas bort. vilket medför en betydande miljöpåverkan och DLV kräver att detta redovisas i en ny fördjupad MKB.

Läs DLVs synpunkter på planförslaget och
komplettering av synpunkterna.Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050


Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.
DLV har lämnat synpunkter på denna färdplan


Läs om hanteringen av flytande naturgas (LNG) till färjetrafiken


DLV kräver att trafiken med flytande naturgas (LNG) till Loudden stoppas

Se videon från en LNG-tankbilsexplosion i Kina 2012
Läs om transport av farligt gods i Norra Länken


Att allt skulle kunna köras i Norra länken kanske passar Sten Nordins politiska agenda, men det stämmer inte med verkligheten

Sten Nordin: "Farligt gods måste gå att köra under överdäckningen i Hagastaden. Man får hitta en lösning"DLVs förslag för att minimera bullernivå och utsläpp till luft från hamnverksamheten
DLVs yttrande till Mark- och miljödomstolen beträffande möjligheterna att uppnå lägsta möjliga bullernivå och utsläpp till luft


Fortum har startat bygget av ett nytt kraftvärmeverk i VärtanDLV har förgäves föreslagit bättre förläggning av verket än att klämma in det med skohorn i Värtan, det för Fortum billigaste alternativet.

Förläggningen nära bostäder strider mot Boverkets rekommendationer (1000 m).
Det nya verket stryper spridningsvägar och hotar de välkända ekarna

Till verket hör en ny hamn för biobränslen dit man räknar med att kunna ta in oceangående fartyg med biobränslen från andra sidan Atlanten(!).


Bullerskydd av Warsavas typ byggs inte vid Norra LänkenVid Norra Länkens mynning vid Ängsbotten vill staden bygga högt.
Närmast motorvägen byggs studentbostäder som buller-, avgas- och partikelplank

Ursprungligen hade man tänkt bygga en skärm av samma typ som nu byggs i Warzava
(bilden t.h.) men av kostnadsskäl ströks planerna.Läs om stadens missar med avveckling av Loudden som oljehamn och den missade chansen till bostäder på Loudden

Läs DLVs förslag hur Oxenstiensgatan bör utformas

DLVs Samrådsyttrande över Södra Värtahamnen


DLVs synpunkter på Länsstyrelsens rapport Klimat- och energistrategi för Stockholms länFortums utbyggnadsplan dödar hundraåriga ekarUtbyggnad av nytt scenhus vid Cirkus kräver att ekar fälls

Skyskrapa där stora gasklockan nu står?DLVs yttrande över MÖDs tillstånd till hamn- och vattenverksamhet i VärtahamnenDLVs yttrande över Miljödomstolens dom rörande tillstånd till hamnverksamhet m.m. i Värtahamnen-FrihamnenDLVs överklagande till Regeringsrätten angående Norra Djurgårdsstaden etapp 1EU-dom ger DLV talerätt även i frågan om Fortums nya kraftvärmeverk, se sidan om miljöföreningars talerätt

DLVs synpunkter på förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri (f.d. Svea Fanfar)Förbundet för Ekoparken tilldelar DLVs ordförande Per Schönning hedersdiplomDLVs yttrande över förslag till tilläggsplan för del av Norra LänkenPlaner på punkthus i biologiska spridningsvägen vid Kampementsgatan på Gärdet

Läs DLVs brev till exploateringsnämnden om bebyggelsen (Word-format)

Folder om kraftvärmeverket i Word-format
Norra länken
Pirutbyggnad mm i Värtahamnen (pdf-fil med samrådsunderlag)
Trafikplats vid Hjorthagen