Välkommen till Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV!

Aktuellt just nu:

Samråd 13/5 2024 kl. 18 om Heidelberg Materials (tidigare Cementa) flytt till Värtan.


Här vill Staden bygga 100 m höga silor

Tre silos 84-104 m över Lilla Värtans vatten byggs då Cementa flyttas hit. Verksamhet dygnet runt, dammigt, bullrigt, tunga transporter.

Nuvarande Betongindustris liknande verksamhet intill blir kvar.

Bunkerolja och LNG verksamhet läggs syd därom.
LNG-lager har högsta skyddsklass i Seveso-direktivet genom höga olycksrisker.

Fortum planerar flera nya silos för träflis söder därom samt ett nytt kraftvärmeverk 59 m ö h.

Tung trafik ökar 70 %, fartygstrafik 125 %, tåg med ca 20 %
DLV:s samrådssynpunkter
Företrädande boeende på Dianavägen


Foto: Råformat

DLV:s anslutningsöverklagande angående Stockholms Hamns buller i Värtahamnen - Frihamnen

DLV:s samrådssynpunkter på Nobelcenter på Blasieholmen

Presentation på DLV:s årsmöte 2015 av Österleden


Förenklat samråd om ett tydligare förhållningssätt till kulturmiljövårdens riksintresseområden


DLV:s granskning av ny detaljplan för kv Ordonnansen 5 o 6


Lyssna på radioinslaget Grönytan sällsynt när hus byggs tätare


Stadsbyggnadsnämnden godkände bostadstornet och Exploateringsnämnden gav rabatt på markpriset

Lite överraskande ville både MP och S i särskilda yttranden ha den ursprungliga, 30 m högre byggnadshöjden.
Några betänkligheter angående röken från Fortums skorstenar protokollfördes inte.
Protokollsutdraget från Stadsbygnadsnämndens möte hittar du här

Ett perspektiv på dagens bostadbyggande med Herzog & de Meuron som arkitekter och Oscar Properties som byggherre och 1930-talets med Hakon Ahlberg som arkitekt och Olle Engkvist som byggherre kan man få genom att se filmen Goda bostäder fostra goda medborgare

Stadens längtan efter höga bostadshus manifesterades även i Exploateringsämnden som gav Oscar Properties kraftig rabatt på markpriset som är mindre än hälften av normalpriset i Norra Djurgårdsstaden enligt DN 20140222.

I Utställningsutlåtandet kan man exempelvis läsa:
"Fortum Värme yrkar att tillåten bygghöjd inte ska få överstiga 100 m. Överdelen av den föreslagna byggnaden kommer att vid vissa vindriktningar träffas av en synlig rökplym och även lukt från rökgaserna kan förekomma. Sannolikheten för att boende kommer att uppleva oro och olägenheter i miljöbalkens mening är överhängande."


Notera den korta skuggan på bilden till höger, den når inte ens fram till Gasverksvägen. Ett oavvisligt villkor för bygget bör vara att visa hur denna korta skugga skall förverkligas.


Källa: Oscar Properties © Herzog & de Meuron.
Färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050

Naturvårdsverket har på Regeringens uppdrag utarbetat en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.
Stockholms Stad har en liknande plan.
Läs om dessa planer och DLVs yttrande över dem.

Österleden, nu under nytt namn

Den Österled som vi trodde gick i graven 1997 tillsammans med "Dennispaketet" har återuppväckts och presenteras i Åtgärdsvalsstudie-Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö
Läs om dessa planer och DLVs yttrande över dem.Gigantiskt hus i kvarteret Stettin 7

Oscar Properties avser bygga ett gigantiskt hus i kvarteret Stettin 7 intill Ladugårdsgärdets Sportfält alldeles inpå Kungliga Borgen.

Huset har formats som ett nytt berg norr om Borgen och kommer inte minst kvälls- och nattid att dominera hela landskapsbilden med fönsterljus.

Borgen och Drottningbergets miljö skadas påtagligt. Alléträden längs Sandhamnsgatan tas bort. vilket medför en betydande miljöpåverkan och DLV kräver att detta redovisas i en ny fördjupad MKB.

Läs DLVs synpunkter på planförslaget och komplettering av synpunkterna.Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.
DLV har lämnat synpunkter på denna färdplan


Läs om hanteringen av flytande naturgas (LNG) till färjetrafiken


DLV kräver att trafiken med flytande naturgas (LNG) till Loudden stoppas

Se videon från en LNG-tankbilsexplosion i Kina 2012Läs om transport av farligt gods i Norra Länken

Att allt skulle kunna köras i Norra länken kanske passar Sten Nordins politiska agenda, men det stämmer inte med verkligheten.
Sten Nordin: "Farligt gods måste gå att köra under överdäckningen i Hagastaden. Man får hitta en lösning"

DLVs förslag för att minimera bullernivå och utsläpp till luft från hamnverksamheten

DLVs yttrande till Mark- och miljödomstolen beträffande möjligheterna att uppnå lägsta möjliga bullernivå och utsläpp till luft

Fortum har startat bygget av ett nytt kraftvärmeverk i Värtan

DLV har förgäves föreslagit bättre förläggning av verket än att klämma in det med skohorn i Värtan, det för Fortum billigaste alternativet.

Förläggningen nära bostäder strider mot Boverkets rekommendationer (1000 m).
Det nya verket stryper spridningsvägar och hotar de välkända ekarna

Till verket hör en ny hamn för biobränslen dit man räknar med att kunna ta in oceangående fartyg med biobränslen från andra sidan Atlanten(!).

Bullerskydd av Warsavas typ byggs inte vid Norra Länken


Vid Norra Länkens mynning vid Ängsbotten vill staden bygga högt.
Närmast motorvägen byggs studentbostäder som buller-, avgas- och partikelplank

Ursprungligen hade man tänkt bygga en skärm av samma typ som nu byggs i Warzava (bilden t.h.) men av kostnadsskäl ströks planerna.

Läs om stadens missar med avveckling av Loudden som oljehamn och den missade chansen till bostäder på Loudden

Läs DLVs förslag hur Oxenstiensgatan bör utformas

DLVs Samrådsyttrande över Södra Värtahamnen

DLVs synpunkter på Länsstyrelsens rapport Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Fortums utbyggnadsplan dödar hundraåriga ekar

Utbyggnad av nytt scenhus vid Cirkus kräver att ekar fälls

Skyskrapa där stora gasklockan nu står?

DLVs yttrande över MÖDs tillstånd till hamn- och vattenverksamhet i Värtahamnen

DLVs yttrande över Miljödomstolens dom rörande tillstånd till hamnverksamhet m.m. i Värtahamnen-Frihamnen

DLVs överklagande till Regeringsrätten angående Norra Djurgårdsstaden etapp 1

EU-dom ger DLV talerätt även i frågan om Fortums nya kraftvärmeverk, se sidan om miljöföreningars talerätt

DLVs synpunkter på förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri (f.d. Svea Fanfar)

Förbundet för Ekoparken tilldelar DLVs ordförande Per Schönning hedersdiplom

DLVs yttrande över förslag till tilläggsplan för del av Norra Länken

Planer på punkthus i biologiska spridningsvägen vid Kampementsgatan på Gärdet

Läs DLVs brev till exploateringsnämnden om bebyggelsen (Word-format)

Folder om kraftvärmeverket i Word-format
Norra länken
Pirutbyggnad mm i Värtahamnen (pdf-fil med samrådsunderlag)
Trafikplats vid Hjorthagen