Trafik

För hundra år sen fanns det ett par hundra bilar i Stockholm. Nu dominerar dom stadsbilden och påverkar hela stadsbyggandet.

Motortrafikleder, viadukter, tunnlar, parkeringshus. Bilköer, buller, hälsofarlig luft, trafikskador, bortvittrade fasader. Ökande bensinpriser och minskande oljereserver. Och bilägare som tror att dom överbeskattas när de i själva verket är kraftigt subventionerade.

Bygg fler trafikleder och sänk bensinskatten säger bilförespråkarna.
Bygg ut kollektivtrafiken, ta betalt för gatuutrymmet och förmånsbeskatta fria parkeringsplatser säger andra.

Nya trafikleder kan inte lösa trängselproblemen sålänge det finns bensin och diesel på dagens prisnivå. Det finns gott om fullskaleförsök som visar detta.


Klimatfrågan

Klimatfrågan har blivit alltmer akut och vägtrafiken står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Trafikverket är på ett teoretiskt plan medveten om frågans allvar. På sid 24 i rapporten Miljökonsekvensbeskrivning av kapacitetsutredningens förslag visar dom i ett diagram hur EUs klimatmål ställer krav på minskade utsläpp av klimatgaser. I samma diagram visas Sveriges ännu hårdare klimatmål.
I samma diagram visas de beräknade utsläppen med aktuellla trafikprognoser och beslutade krav på fordon och drivmedel. Då fås utsläpp på dagens nivå fram till 2030 varefter dom förväntas stiga. Helt på tvärs mot uttalade utsläppsmål.
Med denna insikt fortsätter Trafikverket att driva planerna på Förbifart Stockholm och har på sistone väckt liv i den 1997 förkastade Österleden, nu under namnet Östlig förbindelse.


Energifrågan (Peak Oil)

Hur stora oljereserver olika länder har är ofta statshemligheter men beräkningar som ASPO gjort tyder på att den globala produktionen av konventionell olja och gas har nått sitt maximum och kommer att sjunka för varje år framöver. Deras diagram över den globala produktion visas till höger kompletterad med bygg- och drifttid för Förbifartsprojektet. Denna typ av överväganden beaktas inte i trafikplaneringen. Exempelvis räknade Vägverket i sin ansökan om att bygga Förbifart Stockholm med ett konstant bensinpris fram till 2040, enbart uppräknat med inflationen.
När de nu planerade motorvägarna är klara att tas i drift lever vi i en helt annan energisituation än idag.


Med så kallad okonventionell olja har en produkion på ca 86 miljoner fat olja per dygn kunnat upprätthållas. Okonventionell olja kan exempelvis utgå från tjärsand i Kanda eller spräckning av skifferlager i USA, allt under extrem miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser. Men produktionen i de stora konventionella källorna har passerat maximum och kan inte i längden kompenseras med okonventionell olja.

I stället för att se i backspegeln när man planerar är det dags att göra ett realistiskt framtidsscenarium om vad vi kan kosta på oss och anpassa planeringen till det.

USAs energidepartement har tagit fram Hirschrapporten som betonar att det är bråttom att anpassa samhället till en situation med dramatiskt mycket högre och stigande bränslepriser.

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet har tagit fram rapporten "Efter oljetoppen" (pdf-fil) som presenterades i april 2006.

Mycket information om begreppet "Peak Oil" och den framtida oljesituationen finns på nätet.