Östlig förbindelse


Österleden var en del i det s.k. Dennispaketet som kollapsade 1997.


2004 presenterade Vägverket en förstudie till ett "nytt" projekt benämnt Östlig förbindelse.
För att visa att det var "förutsättningslöst" presenterade fem alternativ A-E som schematiskt återges i bilden till höger. Alternativ D är i princip identisk med den Österled som något år tidigare av Vägverket dömdes ut för att den inte uppfyller sitt syfte.

Kring dessa alternativ hölls hösten 2004 ett tidigt samråd, sammanfattat av Vägverket i en samrådsredogörelse

Nedan finns länkar till DLVs n.fl och Nacka Miljövårdsråd yttrande över förstudien.

Yttrande från DLV m.fl avseemde förstudien

Remissvar från Nacka Miljövårdsråd

Alternativ A-E från förstudien

Vägverket slogs 2010 ihop med Banvertket till Trafikverket med avsikten att lösa trafikproblem förutsättningslöst, att välja den lösning, väg eller järnväg, som var bäst för den givna situationen.

Under beteckningen Åtgärdsvalsstudie-Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö presenteras det nygamla projektet. Skriften kan laddas ner här

Enigt Trafikverket skall Östlig förbindelse
  • förbättra miljön och trafiksäkerheten
  • öka tillgängligheten inom regionen
  • skapa bättre möjligheter för regional utveckling

Däremot går den inte ihop med Sveriges klimatmål och den anpassning till en ny energisituation som vi har att vänta.
Den kommer att skada Nationalstadparken med "avluftstorn" och en stor trafikplats vid Borgen. Och den kommer att mata in trafik till innerstaden och öka trängseln där.


Läs DLVs yttrande över Åtgärdsvalsstudien


Se presentation från DLV:s årsmöte 2015 av Österleden