Små miljögruppers talerätt


Bakgrund

I miljöbalken anges att vissa domar och beslut får överklagas av ideella miljöföreningar bara om dom bedrivit verksamhet i Sverige i minst tre år och har lägst 2 000 medlemmar. I Sverige finns ett fåtal föreningar som uppfyllde dessa krav, bland dem Svenska Naturskyddsföreningen och en förening för ornitologer.

Århuskonventionen

Samtidigt har Sverige anslutit sig till Århuskonventionen som betonar miljöorganisationernas viktiga roll, de tillerkänns samma rättigheter som den berörda allmänheten i övrigt. Konventionen bygger på en insikt om att miljöarbetet måste vara förankrat hos allmänheten och att det kan förbättras genom allmänhetens påverkan på myndigheter och beslutsfattare. Det förutsätter i sin tur att allmänheten har kunskap om tillståndet i miljön och har kanaler för att medverka i beslut som har betydelse för miljön.

Århuskonventionens tre pelare

Principerna brukar kallas konventionens tre pelare:
1. allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som finns hos myndigheter
2. allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser som har inverkan på miljön
3. allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

Målet

Frågan ställdes på sin spets i ett mål mellan Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och Stockholms kommun avseende tillstånd till anläggande av en kraftledningstunnel i Hjorthagen där DLVs talerätt bestreds eftersom medlemsantalet understeg 2000 personer. Ärendet drevs till högsta instans och avgjordes i EG-domstolen.
2009-10-15 fastslogs att DLVs har talerätt. Den svenska miljöbalken måste skrivas om med hänsyn till domen som får betydelse för alla miljöföreningar i Sverige.

Mer om domen

Miljödepartementets förslag på utvidgad talerätt, se även Miljödepartementets promemoria samt Lagrådsremissen