Små miljögruppers talerätt


Bakgrund


I miljöbalken anges att vissa domar och beslut får överklagas av ideella miljöföreningar bara om dom bedrivit verksamhet i Sverige i minst tre år och har lägst 2 000 medlemmar. I Sverige finns ett fåtal föreningar som uppfyllde dessa krav, bland dem Svenska Naturskyddsföreningen och en förening för ornitologer.

Århuskonventionen


Samtidigt har Sverige anslutit sig till Århuskonventionen som betonar miljöorganisationernas viktiga roll, de tillerkänns samma rättigheter som den berörda allmänheten i övrigt. Konventionen bygger på en insikt om att miljöarbetet måste vara förankrat hos allmänheten och att det kan förbättras genom allmänhetens påverkan på myndigheter och beslutsfattare. Det förutsätter i sin tur att allmänheten har kunskap om tillståndet i miljön och har kanaler för att medverka i beslut som har betydelse för miljön.

Århuskonventionens tre pelare


Principerna brukar kallas konventionens tre pelare:
1. allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som finns hos myndigheter
2. allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser som har inverkan på miljön
3. allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

Målet


Frågan ställdes på sin spets i ett mål mellan Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och Stockholms kommun avseende tillstånd till anläggande av en kraftledningstunnel i Hjorthagen där DLVs talerätt bestreds eftersom medlemsantalet understeg 2000 personer. Ärendet drevs till högsta instans och avgjordes i EG-domstolen.
2009-10-15 fastslogs att DLVs har talerätt. Den svenska miljöbalken måste skrivas om med hänsyn till domen som får betydelse för alla miljöföreningar i Sverige.

Talerätt även i frågan om nytt kraftvärmeverk


DLV har den 11 mars 2010 återigen vunnit talerätt i mål C-24/09 i EU-domstolen (f.d. EG-domstolen). Denna gång om utsläpp enligt IPPC-direktivet gällande tillståndsansökan för ny och utökad verksamhet innebärande en fördubbling av Fortums kraftvärmeproduktionen. Bl a skulle ett helt nytt kraftvärmeverk byggas i Hjorthagen. Det finns dock betydligt bättre lägen än omedelbart inpå bostäder, äldreboenden och skola att lägga denna verksamhet på. Säkerhetsavståndet för utsläpp och explosioner o d i Hjorthagen uppfyller inte alls Boverkets föreskrifter. Bygget av kraftvärmeverket har till skillnad från kraftledningstunneln inte satt igång. Bygglov har dock utan att detaljplanen anpassats till PBLs intentioner ändå givits och förberedande arbeten för bygget har också vidtagits av Fortum, som negativt påverkar Gärdets viktiga biologiska spridningsväg för Nationalstadsparken.

Mer om domen


Miljödepartementets förslag på utvidgad talerätt, se även Miljödepartementets promemoria samt Lagrådsremissen

EU:s domstol ger små föreningar rätt att överklaga
läs DLVs beskrivning av bakgrunden till talerättsfrågan 2009-10-15
läs EG-domstolens dom 2009-10-15
läs artikel i DN
lyssna på Ekot, (ca 6 min 40 sek in i programmet),
läs SVTs hemsida ellr se ABC-nytts intervju