Förslag på utvidgad talerätt

Miljödepartementet har i en promemoria föreslagit ändringar vad gäller miljöorganisationers möjlighet att överklaga. Ändringen är föranledd av ett avgörande från EG-domstolen och föreslås träda i kraft den 1 september 2010.

Promemorian föreslår att de krav som ställs i miljöbalken för att en miljöorganisation ska ha rätt att överklaga ändras. Kravet på att möjligheterna att överklaga enbart ska vara förbehållna ideella föreningar föreslås avskaffas och ersätts med ett krav på att talerätten ska omfatta såväl ideella föreningar som andra juridiska personer.

Den tidigare gränsen på 2000 medlemmar tas bort och ersätts av en gräns på 100 medlemmar. Även sammanslutningar mindre än så kan få rätt att överklaga om de visar att "de har allmänhetens stöd”.

För att få talerätt krävs emellertid att organisationen ska ha till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, att organisationen inte är vinstdrivande och att den har bedrivit verksamhet i Sverige i minst tre år.