Klimat och energi - färdplan för att minska utsläpp av växthusgaser


Bakgrund (eller katten på råttan, råttan på repet ...)Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp.

EU-kommissionen har presenterat ett meddelande om en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp med 80-95 procent till 2050.

I klimatpropositionen (prop. 2008/2009:162) aviserade regeringen mål för 2020 och en vision om att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050.

Regeringskansliets hemsida finner man

  • uppdraget till Naturvårdsverket att ta fram en färdplan
  • länk till Naturvårdsverket där färdplanen med bilagor m.m redovisas
  • inkomna remisssvar
  • SMHIs sammanställning av nuläget inom klimatområdet samt en rapport som dock inte uppdaterats med avseende på IPCCs rapport i september 2013


Stockholm har också en färdplan för en fossilbränsefri stad 2050

Stockholms stads hemsida finner man

  • Stockholms färdplan 2050 - fullständig resp i sammanfattning
  • åtgärdsplan för klimat och energi 2012 - 2015 med utblick till 2030
  • genomförda åtgärder för minskade växthusgasutsläpp
  • beräkning av växthusgasutsläppen
  • klimatanpassningProblemet med de officiella beräkningarna av Sveriges kliumatgasutsläpp är att mycket sopas under mattan med hjälp av "kreativ bokföring".
Vissa städer har ambitiösa mål när det gäller utsläpp av växthusgaser; Stockholm har målet att vara fossilbränslefritt 2050.
En rapport från London School of Economics refererad i SvD visar att Stockholm på flera punkter ligger efter andra storstäder. Forskarna pekar framför allt på två utmaningar för Stockholm: resandet och energi- och resurshushållningen.
Samtidigt satsar Trafikverket på nya motorvägar som Förbifart Stockholm och Österleden vilka inte är förenliga med klimatmålen.

Läs i stället i DLVs remissvar
DLVs synpunkter på Naturvårdsverkets Färdplan
DLVs synpunkter på Stockholms stads färdplan
Bakgrundsmaterial från en föreläsning på Stockholms Universitet
Motion om etanol som fordonsbränsle till Klimataktions årsmöte