Välkommen till Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening, DLV

Vi jobbar aktivt för en god bebyggelse- och boendemiljö samt natur- , kultur- och vattenmiljö runt Lilla Värtan, främst på Djurgården, i Hjorthagen, Gärdet och Lidingö. Vi kämpar för att skyddet för Nationalstadsparkens värden, dess rekreations- kultur- och naturmiljö med biotoper, spridningsvägar och värdekärnor ska bevaras liksom att parkens gränser respekteras. För att inte skada Nationalstadsparkens intressen kan det också utanför parken behöva skapas bufferzoner, som skyddar mot påträngande exploatering.

Här finns stora värden som skyddas som riksintresseområden, bl a och överställt andra riksintressen Nationalstadsparken, vars betydelse Stockholms kommun enträget söker minska i strid mot lagstiftningen. Här finns också f d Gasverksområdet och Abessinien, som utgör särskilt viktiga riksintressen inom riksintresset för kulturminnesvården i Stockholm innerstad men som hotas av en omfattande bebyggelseexploatering genom Stockholms stads planering. Tunga miljöstörande verksamheter finns i området, som desutom strävar efter expansion, som kraftvärmeverk, gasverk, hamn och Europavägarnas motorvägsutbyggnad, vilka med buller och luftföroreningar m m negativt påverkar boende- och närmiljön, grundvatten, fridlysta djur o d. Fornminnena i området är också starkt hotade.

Vill Du hjälpa till att bevara och utveckla den goda miljön i området? Gå då med i DLV och stöd oss i vår kamp! Vi har verkat sedan 1984. Vi är också medlemmar i Förbundet för Ekoparken, som samordnar ett stort antal föreningar med målet att bevara Nationalstadsparkens värden.

Årsavgift till DLV 2018 utgör för pensionärer/studerande 65 kr och övriga enskilda personer 100 kr. För föreningar 200 kr och företag 400 kr. Du kan också stödja verksamheten med valfritt belopp.
Du kan sätta in pengar på konto Plusgiro 19 81 03-4. Glöm inte att ange Ditt namn och adress.