Hur bör platsen för TV-eken utformas på bästa sätt?DLV har tagit fram ett eget förslag med hjälp av arkitekt Eva Ljungqvist SAR/MSA. Förslaget kallar vi

KURBITS - en trafiklösning med grönska och glädje, byggd på historiska grundvalar.

Vi vill att tv-ekens stubbe ska stå kvar, och att det planteras ytterligare två ekar på vardera sidan om stubben, bl a Lill-eken, som togs bort inför fällningen av TV-eken.

Runt ekarna ska det skapas en liten park med en porlande bäck. En liten stenstig ska korsa bäcken som rinner ur ett eklöv utformat i brons. Minnesplattor med ekskogens historia ska också finnas på platsen. Spårvägen föreslås dras öster om parken.


Stubben