Stort berggarage planeras i norra delen av Hjorthagsberget

 

Planen innefattar att ett befintligt bergrum, beläget drygt 30 meter under marknivå, återan­vänds för garage. Garaget planeras innefatta 1674 parkeringsplatser fördelat på 12 vånings­plan. In- och utfart till garaget sker från framtida Brobergsgatan i nordöst. Garaget kommer att ventileras via ett ventilationstorn beläget vid Rådjursstigen uppe på Hjorthagsberget samt via ventilationsgaller vid in- och utfart. Bobergsgatans in och utfart får höga föroreningstal.

 

Bergrumsgaraget är tänkt att tillgodose stor del av kommande parkeringsbehov inom Norra Djurgårdsstaden. Planområdet gränsar till Gasverksområdet, Kolkajen och Ropsten. Av de totalt 2900 passagerna in och ut ur garaget per dygn kommer ca 30 % att utgöras av elbilar eller laddhybrider år 2025. Garaget är tänkt att hålla en temperatur av 12-15 grader året runt. Tunnlar för in- och utfart samt för gångtrafikanter kommer att sprängas ut. Gångentréer pla­neras från bl a Gasverksområdet och Hjorthagsberget.

 

Hjorthagen 1:5 m fl Bergrumsgarage i Hjorthagsberget del av Norra Djurgårdsstaden i stads­delen Hjorthagen. S-Dp/ÄDp 2015–10858 granskas under tiden 2018-03-21 – 2018-04-25. Vi anser att Bobergsgatans trafik till och från Norra länken bör minska och ske via Ropsten. En fråga för fastigheter med eget garage i området är om de sen får svårt att få dem uthyrda. Antalet personskyddsrumsplatser i Hjorthagen bör istället ökas med hänsyn till industrierna.

 

Startpromemoria för fördjupat program för del av Ladugårdsgärdet 1:4 m fl, Loudden m m, har nu påbörjats som den sydöstligaste delen av del av Norra Djurgårdsstaden. Här planeras

 Ca 4000 bostäder samt kontor, skola, idrottshall, förskolor, parker och torg. Området är starkt förorenat och används ännu för petroleumindustrin. Även containerterminalen ingår. Staden planerar flytta bunker med LNG intill Hjorthagen och Cementa vilket är oroande.

 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja planarbete för ny bebyggelse med 75 student­lägenheter i kv Rio 7 i hörnet av Värtavägen/Sandhamnsgatan. Stadens avsikt att omvandla Värtavägen till stadsgata utan gröna förgårdar framhålls åter trots att området utgör en viktig del av Gärdets spridningsväg för Nationalstadsparken. En stor tall av de få kvarvarande i den tallskog som funnits här kommer att försvinna. Huset skulle hamna tätt intill bostadshus i öst och intill det nya hus, som avses byggas i kvarteret New York 1 norr om Sandhamnsgatan.

 

All ny bebyggelse, som skett i och runt Gärdeshöjden sedan år 2000 är ett stort problem för Nationalstadsparken. Här går nämligen parkens viktiga spridningsväg genom den smala s k ”getingmidjan”. Tack vare att Gädesstaden här byggdes som hus i park har det förut varit lätt för flora och fauna att spridas mellan husen och på så sätt hålla samman Nationalstads­parkens norra och södra delar. Nu efter ett tiotal nya byggnader blir det allt svårare och det finns stor risk att spridningsvägen klipps av. Många ekar har fällts utan tanke på att ersättas. DLV har påvisat att den viktiga gröna värdekärnan vid kvarteret Väbeln, som staden vill bebygga med ytterligare 400 studentlägenheter till största delen är klädd med stor nunneört, som helt skulle försvinna vid utbyggnaden. Detaljplanen granskas av Miljööverdomstolen.

 

DLV är samtidigt allvarligt bekymrad över att gårdar och förgårdar inom Gärdesstaden är på väg att exploateras av sopcontainrar, återvinningsstationer och bilparkering. Det var ej tan­ken när husen byggdes visar stadsbyggnadskontorets och miljöförvaltningens miljöprogram. Samtidigt har blommande gräsmattor försvunnit i våra parker genom alltför stort slitage. Vi kommer att rikta stor uppmärksamhet på detta och har kontakt med bl a KDF om åtgärder.

 

Så har nu en kraftfull gråsvart profil gått hädan, ett industriminne av rang, Stora Gasklockan eller Stålgasklockan, som så småningom kommer att ersättas av att lika högt bostadshus.

 

Glöm ej bort att betala medlemsavgiften 2018 till DLV.  Vi lovar att sätta tryck på att plane­ring runt Lilla Värtan ska förbättra miljön. (Inbetalningskort bifogas.)    Per Schönning, ordf