Lager för flytande naturgas (LNG)


Söder om Cementa markanvisas Stockholms Hamn för planläggning av lager för flytande bränsle, samma yta som Fortum 2004 ville upplåta för LNG-lager men DLV ansåg skulle ligga för nära Hjorthagens bostäder.

LNG-lagret flyttades då till Nynäshamn. Bunkring av fartygsbränsle (bl a LNG) på Loudden försvinner 2019. Framtida möjligheter till bunkring i Bergs oljehamn i Nacka är osäker. Hamnen finner platsen nedanför Hjorthagskyrkan lämplig.

Man hänvisar till behov som Försvarsmakten, Energimyndigheten, MSB, Trafikverket och Länsstyrelsen har att säkerställa en långsiktigt hållbar struktur för regionens försörjning av flytande drivmedel. Inom det arbetet beaktas försörjningen under normala förhållanden, men även under störda förhållanden som vid en större samhällskris och vid höjd beredskap. M a o blir området 1:a klassens bombmål!

DLV har pekat på att utläckande LNG antänd genom en gnista kan orsaka förödande explosion. Risk fanns med tät båttrafik i området. En stor del är stora Finlandsfärjor. DLV anser befintlig bränslehamn och lager bör rustas på Stora Höggarn.