Bränslelager för förnyelsebara bränslen

Resterande mark öster och väster om Lidingövägen förutom Norra Hamnvägen markanvisas Fortum för planläggning av energiproduktion med nya bränslelager så att fossil-bränslen kan fasas ut och Värtaverket senast 2030 kan ha energiförsörjning med förnyelsebara bränslen och återvunnen energi.

Flera investeringsbeslut och miljötillstånd behöver först komma till stånd. Hamnen lämnar ett område nära Fortum vars arrendeavtal samtidigt omvandlas till tomträtt.

Norra Hamnvägen ska fortsatt ha ett pendelcykelstråk mellan city och Lidingö samt bil- och busstrafik längs Norra Hamnvägen i nord-sydlig riktning. Spårväg City nämns inte i avtalen.

Spårvägsbron mellan Ropsten och Lidingö får nu dubbla spår och segelfri höjd höjs till 7 m.

Avtalen klubbades igenom utan några yttranden sent på exploateringsnämndens möte 21/9.