Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening lämnade den 9 juli in ett överklagande av detaljplanerna för den s.k. Förbifart Stockholm.
Länsstyrelsens posthanteringsrutiner har lett till att föreningen fått anstånd till och med den 17 dennes för att inkomma med kompletteringar etc.

Vi har under de gångna veckorna kommit till slutsatsen att kunskapsnivån rörande den bakgrund - globalt och regionalt - mot vilken planerna måste ses, är synnerligen låg (eller t.o.m. obefintlig). För att sätta in planerna och vårt överklagande i det större sammanhanget bifogar vi två filer:

1. Bildmaterial i pdf-format till en föreläsning undertecknad inbjudits att den 18 september hålla vid Stockholms Universitet (SU). 
Materialet tecknar en bild av den globala situationen vad gäller förväntad kommande tillgång till energi och konsekvenserna för klimatet och ekonomin.

Vi beklagar att någon ljudfil med kommentarer till bilderna inte existerar, men tillåter oss hoppas att materialet skall tala för sig självt.

2. I Sverige har vissa (tyvärr otillräckliga) ansatser gjorts för att förbereda samhället för de kommande prövningarna. Exempelvis drog länsstyrelsen i Stockholms län för ett par år sedan igång projektet Klimat- och energistrategi för Stockholms län (rapport 2011:25), men det är oss inte bekant om projektet är aktivt, vilande eller nedlagt. Vidare har Naturvårdsverket på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Vi har yttrat oss över bägge dokumenten. Eftersom Yttrandet över Färdplan 2050 är mer omfattande än yttrandet över länsstyrelsens rapport (och det senare yttrandet dessutom redan finns i länsstyrelsens arkiv) väljer vi att bifoga endast det förstnämnda. Tyngdpunkten i yttrandet ligger på den nationella situationen, men vi gör även regionala nedslag (exempelvis i "Förbifarten").


Claes Trygger, tekn dr, v ordf DLV

Artillerigatan 78

115 30 STHLM

Bilagor
Bildmaterial till föreläsning Stockholms Universitet
DLVs synpunkter på Färdplan 2050