Stockholm 2006-04-18


Till
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm


Samrådsyttrande från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening rörande program för tillbyggnad av Idrottshögskolan inom kv Norra Djurgården 1:43,stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2003-06757-54


Akademiska Hus är ett kommersiellt företag, med ett orimligt avkastningskrav formulerat av staten. Föreställningen att akademisk verksamhet - i för länge sedan betalda lokaler - skall betala någon sorts konstlad marknadshyra är befängd: ett av kännetecknen på en fri marknad är valfrihet, men möjligheten att byta plats eller t.o.m. verksamhetsort står inte öppen för universitet och högskolor. Som en följd av dessa omständigheter utgör AH ett av de största hoten mot högre utbildning och forskning. Några exempel:

- För att klara hyran har KTH tvingats till drastiska neddragningar av lokalytan - enligt en uppgift har högskolan tvingats lämna så mycket som fyrtio procent av sina lokaler.

- För några år sedan tvingades matematiska institutionen vid KTH säga upp 11½ tjänster för att klara Akademiska Hus ohemula hyreskrav.

- En intensiv kampanj har förts mot ovan nämnda institution - lyckligtvis förgäves - för att övertyga om nyttan av att flytta till ett av Akademiska Hus planerat nybygge i Albano, långt bortom ära, redlighet och studenter och i ett område stört av såväl omfattande vägtrafik som bullrande och farliga tågtransporter.

- Enligt AH:s högste representant vid KTH äger AH rätt att hyra ut upp till 49 % av KTH:s lokaler till vilken (laglig?) verksamhet som helst - livsmedelsaffärer, begagnade bilhandlare, plåtslagare, behandlingshem ...
Någon hänsyn till att KTH:s område upplåtits för ett specifikt ändamål - högre utbildning och forskning - anser man sig inte behöva ta.

Varje projekt som initieras av Akademiska Hus bör följaktligen mötas med den största misstänksamhet. Detta gäller bl.a. förslaget till utbyggnad av GIH.

Vid det s.k. samrådet - i själva verket endast en synnerligen icke-informativ utställning av några skisser, d.v.s. ett grovt missbruk av
samrådsinstitutet - framkom att Akademiska Hus planer för GIH inte tar hänsyn till relevanta aspekter och inte ordentligt förankrats hos berörda.
Exempelvis visade det sig att betydande samordningsvinster torde kunna uppnås genom omdisposition av befintliga lokaler.

Om man från högskolans sida, trots allt, till slut finner ett behov av lokaltillskott, måste lösningsförslagen prövas tillsammans med Akademiska Hus planer för Kungliga Musikhögskolan och bostäderna i "Svea Fanfar": de lokaler längs Lidingövägen, som i föreliggande förslag planeras som bostäder, är nämligen alldeles för bullerstörda för att komma i fråga för bostadsändamål. Den enda möjliga användningen för lokaler i ett dylikt läge är för kontor eller liknande. Det framstår som helt uppenbart att den tilltänkta lokalytan mer än väl tillfredsställer GIH:s behov, nuvarande såväl som kommande. Vi vill också erinra om att AH för ett par år sedan angav att området för Svea Fanfar faktiskt borde inrymma lokaler för forskning. Dessvärre har man nu gjort gemensam sak med staden i hetsjakten på mark för bostäder: de tidigare inplanerade 300 lägenheterna har blivit 480, samtidigt som lokalerna för forskning försvunnit ur planerna.

Utöver ovanstående vill vi erinra om vad vi tidigare skrivit i ärendet (2004-01-30):

"Utgångspunkten för all planering i området måste vara att skyddet för Nationalstadsparken uppfylls. Att skolan måste lämna de lokaler, som nu hyrs på andra sidan av Lidingövägen, om några år bör därför leda till att man först försöker hitta en ny lösning inom Idrottshögskolans eget hus genom ombyggnader och omdisponeringar av lokalerna. Går inte det så bör det inom ramen för skyddet av Nationalstadsparken vara möjligt att utreda en mindre utbyggnad, klart mindre än vad Akademiska hus planerar, mot nordsidan på den nuvarande parkeringsplatsen. En sådan utbyggnad måste medge en fri passage från gångbron runt husets nordöstra del både som gångväg och med utrymme - som inte är alltför brant - för de vilda djuren i området. Det ska gå att komma ned till backen upp mot Liljanshuset och ned mot Östermalms IP på gång­vägen. Dessutom vill vi trycka på att det ska vara fri passage söder om Idrottshögskolan ut till Lill-Jansskogen. Passagen från gångbron och vidare österut mot kv Svea Artilleri bör även tas upp när detaljplanen för nuvarande Musikhög­skolans område senare behandlas."

E.u.

Claes Trygger, v ordf DLV
Artillerigatan 78
115 30 STHLM