Klimat och energi - färdplan för att minska utsläpp av växthusgaser


Bakgrund (eller katten på råttan, råttan på repet ...)Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp.

EU-kommissionen har presenterat ett meddelande om en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp med 80-95 procent till 2050.

I klimatpropositionen (prop. 2008/2009:162) aviserade regeringen mål för 2020 och en vision om att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050.

Regeringskansliets hemsida finner man

  • uppdraget till Naturvårdsverket att ta fram en färdplan
  • länk till Naturvårdsverket där färdplanen med bilagor m.m redovisas
  • inkomna remisssvar
  • SMHIs sammanställning av nuläget inom klimatområdet samt en rapport som dock inte uppdaterats med avseende på IPCCs rapport i september 2013


Stockholm har också en färdplan för en fossilbränsefri stad 2050

Stockholms stads hemsida finner man

  • Stockholms färdplan 2050 - fullständig resp i sammanfattning
  • åtgärdsplan för klimat och energi 2012 - 2015 med utblick till 2030
  • genomförda åtgärder för minskade växthusgasutsläpp
  • beräkning av växthusgasutsläppen
  • klimatanpassningProblemet med de officiella redovisningarna äv Sveriges kliumatgasutsläpp är att mycket sopas under mattan med hjälp av "kreativ bokföring".
En rapport från London School of Economics visar att Stockholm på flera punkter ligger efter andra storstäder. Forskarna pekar framför allt på två utmaningar för Stockholm: resandet och energi- och resurshushållningen.
Samtidigt satsar Trafikverket på nya motorvägar som Förbifart Stockholm och Österleden vilka inte är förenliga med klimatmålen.

Läs i stället i DLVs remissvar
DLVs remissvar på Naturvårdsverkets Färdplan
DLKa svar på Stockholms stads färdplan
Bakgrundsmaterial från en föreläsning på Stockholms Universitet
Motion om etanol som fordonsbränsle till Klimataktions årsmöte