Tidigare kalendarium

Augusti 2012


Torsdag 23 augusti kl 18


kl. 18-20
Kontorsvillan (Hus 6)
Gasverksvägen 15
Norra Djurgårdsstaden

Markrening och parkarbeten för etapp Norra 2 och delar av Gasverket


Det första i en rad möten om Norra Djurgårdsstaden som Exploateringskontoret bjuder in till.
Kommande möten
Torsdag 13 september kl. 18-19
Torsdag 18 oktober kl. 18-19
Torsdag 15 november kl. 18-19
Se vidare information på exploateringskontorets hemsida

Tisdag 28 augusti kl 18


Informationsmöte om Värtapiren
Magasin 2
Frihamnsgatan 25


Stockholms Hamn håller ett informationsmöte där utvecklingen för hamnens verksamhet både i närtid och på lång sikt beskrivs

Program
- Stockholms Hamnars utveckling i Norra Djurgårdsstaden - Karl Lagerlöf
- Nu börjar vi bygga - Dan Palmgren
- Utformningen - Jan Antonsson och Annica Sveholm
- Frågestund
Hamnen bjuder på kaffe och bullar.

September 2012


Måndag den 10 september


kl 18-20
Bolindersalen
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Infomöte om strategi för utveckling av Stockholms parker och natur (Den gröna promenadstaden)


Se vidare info

Mars 2012


Synpunkter senast 8 mars till
Stadsbyggandskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Samråd om detaljplan för Stettin 7 m.m.


Samråd om detaljplan för Stettin 7 m.m. i stadsdelen Ladugårdsgärdet 1:9 m m, S-Dp 2011-00131. I en ny byggnad av sluttningstyp med företrädesvis bostäder och i bottenvåningen mot Sandhamnsgatan och Lindarängsvägen ska en centrumändamål inrymmas. Byggnaden blir 10 våningar hög med underbyggt garage. Intilliggande hus är 5 våningar och det nya huset slår ut utsikten från byggnadsminnet den Kungliga Borgen i den angränsande Nationalstadsparken. Träden längs Sandhamnsgatan försvinner men gröna tak planeras.

Synpunkter senast 14 mars till
Stadsbyggandskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden


Ett förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2 (del av Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14) i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm, Dp 2009-18084, har upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställs ut under tiden 2012-02-15 - 2012-03-14. Utställning på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Detaljplanen för 560 lägenheter, lokaler för verksamheter och service samt förskola ligger längs Husarviken. Förslaget omfattar även befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, kontorshuset samt del av befintlig kontorspark.

Synpunkter senast den 15 mars till WSP Environmental
Anna Gustafsson
121 88 Stockholm-Globen

Samråd om muddring vid ny pir i den s k Energihamnen


Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för Fortum Värme om muddring vid ny pir i den s k Energihamnen

Synpunkter senast den 23 mars till Stadsbyggandskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Samråd om Fördjupat program för Södra Värtahamnen


Samråd om Fördjupat program för Södra Värtahamnen i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2009-19210-53 Planarbete har påbörjats för ny bebyggelse i Södra Värtahamnen, del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Området sträcker sig från Värtaverket i norr längs vattnet ned till Frihamnen och till strax väster om Tegeluddsvägen. Det planeras i huvudsak för kontor med en mindre mängd bostäder samt handel. Hamnverksamheten, som alstrar mycket trafik blir kvar och inkluderar en utbyggnad av den s k Värtapiren

Okt 2011

23 okt kl. 10.30
Värtavägen vid Gärdets tunnelbana

Vandring runt Gärdet, hamnen och Hjorthagen


Medlemmar från styrelsen berättar om förändringar i området
Ledare Mats Gullberg, Djurgården – Lilla Värtans Miljöförening

Nov 2010

28 nov kl. 12-ca. 14
Värtavägen vid Gärdets tunnelbana

Vandring runt Hjorthagen med skyskrapa, trafikplats och nybebyggelse

Vi vandrar från Gärdets tunnelbanestation, utgång mot Värtavägen, på gångbron över järnvägen till Siljaterminalen.
Sedan går vi vidare längs Norra Hamnvägen till Ropsten och upp längs Gasverksvägen.

Vi går genom ett skogsparti till idrottsplatsen samt vidare till Ahsellvägen, f.d. Duschparken, och fram till gasklockan i stål där det nu är förslag till ett 170 meter högt bostadstorn.

Vi slutar vid buss 55´s hållplats eller i Folkkulturcentrums Café.

Ledare Mats Gullberg, Djurgården – Lilla Värtans Miljöförening

Maj 2010

6 maj kl. 18.30
Hjorthagens Kyrksal
Dianav 8-10
Hjorthagen
DLVs årsmöte
Mot bakgrund av att miljörörelsen har gått med på att man bygger Norra länken i Nationalstadsparken berättar Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken, under rubriken Håller freden i Bellevue?
Du får tillfälle att ställa frågor om hur planer påverkar dagens kultur- och naturmiljö.

DLVs styrelse informerar sedan om
  • EU-domstolens domar 20091015 och 20100311 där domstolen gav DLV talerätt i miljöfrågor som ändrar svensk lagstiftning
  • översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm
  • Bygga skyskrapor högre än Värtaverkets skorstenar i Hjorthagen?
  • Norra länkens mynning vid Hjorthagen: miljöstörningar och kostnader
  • Bakslag för hamnens flytt från och utbyggnadsplaner i Lilla Värtan
  • Ny- och utbyggnad av kraftvärmeverket i Hjorthagen - hot mot miljön
25 maj 2010
18:00 - 20:00
Folkkulturcentrum
T-bana Ropsten
uppgång Hjorthagen
Shutiddown arrangerar informationsmöte om koleldningen vid Värtaverket och aktionen 29/5
29 maj 2010
13:00

Karlaplan
Nätverket Shut it Down anordnar en civil olydnadsaktion med samling kl 13.00 på Karlaplan. Med musik, dans, party, cyklister, artister, skateboards, clowner, röster, glädje, konst och inspiration tågar vi tillsammans till Värtaverket och påverkar de beslut som angår oss alla.

Mars 2010

24 februari – 24 mars
Tekniska Nämndhuset
Fleminggatan 4
östermalms bibliotek
Valhallavägen 146
Nytt hotell i stadsdelen Djurgården

Förslag till detaljplan för kv Konsthallen 2 på Södra Djurgården har upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställs ut. Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 24 mars 2010 ha inkommit till Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm
30 mars kl. 18.00 - 20.00
Samrådsmöte i Musikhögskolans
Lilla Sal
Valhallavägen 105
ingång A2
Förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2004-16802-54
Stadsbyggnadsnämnden godkände den 9 november 2006 redovisning av programsamråd och beslutade att genomföra ett plansamråd.
ärendet har därefter inte förts vidare utan inväntat ett beslut från länsstyrelsen om hävning av den inom fastigheten byggnadsminnesförklarade f.d. Generalstabens stalletablissement. Länsstyrelsens hävning har överklagats av RAÄ och byggnadsminnesförklaringen ligger fast. Aktuellt planförslag innebär en nybyggnad för Musikhögskolan samt cirka 380 lägenheter.
Planförslaget visas under tiden 15 mars – 16 april i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 och på Musikhögskolans ljusgård, Valhallavägen 105
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 16 april 2010 ha inkommit till
Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Oktober 2009

Söndag 25 oktober
kl. 10.30
Busshållplatsen vid
T-banestation Gärdet
utgång Värtavägen
Stadsvandring Gärdet-Hjorthagen

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening gör en vandring på Gärdet, längs Kampementsgatan där ” stadsvillorna” skulle ha byggts, vidare till Hjorthagen och längs Husarviken till Ropsten.
Per Schönning och Mats Gullberg leder vandringen.

Maj 2009

Onsdag 13 maj
kl. 18.30
Hjorthagens Kyrksal
Dianavägen 8-10
Hjorthagen
DLVs årsmöte - DLV fyller 25 år.
Mötet inleds med ett föredrag Spelet om Stockholm av Cecilia Obermüller, geovetare med inriktning på miljö- och hälsa samt aktiv miljöpartist i Stockholms kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnd. Hon berättar om bristen på demokratisk förankring vid beslut om tunga frågor som Slussens och Västra Citys stora omvandlingar.
Cecilia berättar även om miljöpartiets syn på skyddet av Nationalstadsparken.

Styrelsen informerar sedan om
- Förhandling i EG-domstolen om talerätten för DLV
- Ny översiktsplan för Nationalstadsparken
- Planerna att bygga bostäder på Kampementsbacken och vid Husarviken
- Norra länkens trafikplats vid Hjorthagen med stora miljöstörningar
- Värtapiren leder till omfattande exploatering i Värtahamnen

Därefter vidtar årsmötesförhandlingarna, d.v.s styrelseval och arbetsinriktning det kommande året.
Alla är hjärtligt välkomna!

Mars 2009

3-4 mars
Hotell Ariadne
Miljödomstolen håller huvudförhandling i mål M 2807-07 om Stockholms Hamn AB ansökan om tillstånd till hamnverksamhet samt vattenverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen.
Torsdag 12 mars
kl 09.30

Augustendalsvägen 20
Nacka Strand

Miljödomstolen håller muntlig förhandling i mål M 1747-07 om överklagat beslut om anmälan att gräva up södra sidan av Husarvikens strand m m


Stadsbyggnadskontoret avser att påbörja ett planprogramarbete vars syfte är att redovisa en helhet rörande utvecklingen och exploateringen av Albano och Teknikhöjden inom Nationalstadsparken i stadsdelen Norra Djurgården Dp 2008-21530-53. Därefter avses detaljplaner utarbetas successivt för olika delområden.

Februari 2009

4 feb – 4 mars
Utställning av förslag till detaljplan för utbyggnad av Värtapiren inom fastigheten Casablanca 1 mm i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm, Dp 2006-06878-54.
25 feb–25 mars
Utställning av förslag till detaljplan för Kampementsgatan m.m., omfattar delar av kvarteren Kampementsbacken 1, 2 och 3, Kampementet 2 samt Ladugårdsgärdet 1:39 i Stockholm, Dp 2002-11652-54. Förslaget har upprättats av stadsbyggnadskontoret.
25 feb-25 mars Utställning av förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum, del av fastigheten Djurgården 1:1 i stadsdelen Djurgården i Stockholm, Dp 2006-09082-54. Förslaget har upprättats av stadsbyggnadskontoret.

Maj 2008

Fredag 9 maj
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
eller
stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

Senaste dag för skriftliga synpunkter på samråd om förslag tillDetaljplan för utbyggnad av Värtapiren/Casablancapiren, Hjorthagen, Ladugårdsgärdet samt Lilla Värtan, dnr 2006-06878-54

Onsdag 14 maj
kl 19 - 21
Östermalmsskolans aula
Banérgatan 38-40

Samrådsmöte om byggande av cirka 50 lägenheter på Östra delen av Kampementsgatan

Onsdag 14 maj
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Box 8314
104 20 Stockholm
eller
stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

Senaste dagen för skriftliga synpunkter på utställt förslag till Översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen dnr 1998-00183-51.

Tisdag 20 maj
kl 18.30-20:30
Folkkulturcentrum
Artemisgatan 19
Hjorthagen
Hur skall Hjorthagen utvecklas?
Diskussionsmöte utifrån det fördjupade programmet med fokus på dagens Hjorthagen:

Parker och grönområden
Återkoppling till miljökonsekvensbeskrivningen
Idrottsplatsen
Eventuell kompletteringsbebyggelse
Trygghet i utemiljön

SBK bjuder på kaffe om man kommer kl 18.
Lördag 24 maj
kl 10.00-14:00
Folkkulturcentrum
Artemisgatan 19
Hjorthagen
Hur skall Hjorthagen utvecklas?
Öppet hus

Se modellen över första etappens detaljplan av Norra Djurgårdsstaden och få svar på dina frågor direkt på plats i Medborgarhuset.
Måndag 2 juni
kl 18.30-20:30
Folkkulturcentrum
Artemisgatan 19
Hjorthagen
Hur skall Hjorthagen utvecklas?
Informationsmöte om utställning av detaljplan


SBK bjuder på kaffe om man kommer kl 18.

April 2008

Torsdag 24 april
kl 18.30
Hjorthagens Kyrksal
Dianavägen 8-10
Hjorthagen
DLVs årsmöte med föredrag av Arne Sundström, tidigare ordförande i DLV.
Han kommer att berättar om kryssningstrafikens historia, nu aktualiserad genom en ny kryssningsterminal på Frihamnspiren i Lilla Värtan som ska kunna ta emot de allt större kryssningsfartygen.
Det blir tillfälle att ställa frågor om hur planerna påverkar dagens boende- och naturmiljö.

Därefter informerar styrelsen om
- Utställning av den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken
- Miljööverdomstolen tar upp Fortum Värmes ansökan om ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk
- Planerna att bygga bostäder på Kampementsbacken
- Norra länkens byggande ger stora miljöstörningar och ökade kostnader
- Utbyggnad av Värtapiren (nuvarande Casablancapiren)

Torsdag 3 april
kl 18.30-20.00

AlbaNova/Fysikcentrum
Roslagstullsbacken 21

Norra Länken vid Roslagstull
VVs projekt- och byggledning berättar om arbetena som pågår i området.
Representanter från Stockholms stad kommer också att finnas på plats.
Under kvällen kommer du att få möjlighet att ställa frågor och dricka en kopp kaffe eller te.

Mars 2008

Långfredagen den 21 mars
kl 10.30 T-banestation Gärdet
(vid Brantingsgatan)

Vandring Gärdet och Kampementsbacken
Vandring med Stockholms Vandrarförening med DLVs hjälp till Gärdet och Kampementsbacken, samling T-banestation Gärdet vid Brantingsgatan kl 10.30.

Onsdag 5 mars
Synpunkter till Nacka Tingsrätt
Miljödomstolen
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Hamn- samt vattenverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen
I miljömål M 2807-07 ansöker Stockholms Hamn AB om tillstånd till hamn- samt vattenverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen för trafik med fartyg med en bruttodräktighet av max 160.000 ton. Rivning av pir och utfyllnad av vattenområde samt byggande av kaj och ramper och muddring och schaktning för ”Värtapiren”. Verksamheten anges beröra ett stort antal fastigheter runt Lilla Värtan. Handlingar finns översiktligt här och mer specifikt här.

Måndag 17 mars kl 10.00
Nacka Tingsrätt
Augustendalsvägen 20
Nacka Strand

Påfart från Norra Hamnvägen till Lidingövägen/Norra länken
I miljömål M 2838-07 ansöker Stockholms kommun genom trafiknämnden om tillstånd till bortledande av grundvatten m m vid utförande av ny påfart från Norra Hamnvägen till Lidingövägen/Norra länken. Handlingar finns på Stockholms trafikkontor.

Januari 2008

Söndag 31 januari

Senaste dag att posta sina synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen Norra Djurgårdsstaden- Hjorthagen

Måndag 21 januari
kl 18:30-20:30
Hjorthagens Medborgarhus
Artemisgatan 19

Diskussionsmöte kring miljökonsekvensbeskrivningen med representanter från bl. a Stadsbyggnadskontoret. Anmälan om deltagande senast den 16 januari till Solveig Holmgren tel 070-791 32 02 eller ebrev solveigh@home.se
Möjlighet att äta soppa eller fika (på egen bekostnad) finns på Folkkulturcentrum i anslutning till mötet.
Handlingarna kring ärendet finns på bland annat Hjorthagens och Östermalms bibliotek samt på nätet.

Fredag 18 januari 2008, kl. 10-12
Nordenskiöldsalen
Geovetenskapens hus
Stockholms universitet

Miljökonsekvenser av Österleden
Magisterstudenter på Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms universitet presenterar en studie om miljökonsekvenserna för det återigen aktuella projektet med en östlig förbindelse i Stockholm. Inom ramen för denna miljökonsekvensbeskrivning utreds dels ett vägalternativ, efter Vägverkets föreslagna sträckning D (ny trafikled under Djurgården), och dels ett självkonstruerat kollektivtrafikalternativ (en förlängning av Djurgårdslinjen i tunnel till Danvikstorg). Utredningen innehåller även ett så kallat ”nollalternativ” vilket redovisar konsekvenserna av att en östlig förbindelse inte kommer till stånd.

December 2007

Måndag 17 december
kl 18:30-20:30

Hjorthagens Medborgarhus
Artemisgatan 19
Stadsbyggnadskontoret inbjuder till Fördjupad diskussion kring miljökonsekvensbeskrivningen. Anmälan på informationsmötet 26/11 eller till thomas.stoll@sbk.stockholm.se senast 10/12
Skriftliga synpunkter senast 7/1 2008 till Stadsbyggnadskontoret.
Lördag 1 december
kl 10-12

Hjorthagens Medborgarhus
Artemisgatan 19

Stadsbyggnadskontoret inbjuder till Öppet Hus - om Hjorthagens utveckling.

November 2007

måndag 26 november
kl 18:30

Hjorthagens Medborgarhus
Artemisgatan 19

Stadsbyggnadskontoret inbjuder till Informationsmöte - start på samråd om miljökonsekvensbeskrivning och dialog om utvecklingen i Hjorthagen.
Kaffe och bulle från kl 18.

lördag 10 november
kl 15-19

Hjorthagens Medborgarhus
Artemisgatan 19

Folkmusikcentrum flyttar till Hjorthagens Medborgarhus och bjuder på fest i lokalen

måndag 5 november
kl 18.30
Hedvig Eleonoras församlingslokaler på Jungfrugatan

Föreningen Östermalm håller informationsmöte om Bebyggelsen på Östermalm – pågående och planerad.
Hör gärna av er dit innan.

Oktober 2007

25 oktober kl 19.00
Östermalms Stadsdelsnämnd

Östermalmsskolans aula
Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med Thomas Stoll från stadsbyggnadskontoret och Staffan Lorentz från exploateringskontoret som ger en lägesrapport rörande stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtan-Frihamnen-Loudden.
De första 4 kvarteren tänks läggas mot Uggleviken just i det viktigaste kärnområdet och spridningsvägen för Nationalstadsparken.

September 2007

4 september kl 09:30
Attunda Tingsrätt

(f. d. Södra Roslags Tingsrätt)
Erik Dahlbergsgatan 60 Sal 4

Miljödomstolen kallar till förhandling i mål om tillstånd till tidsbegränsad hamnverksamhet inom fastigheten Hjorthagen 1:3 m fl.
Målet berör även bygglovsansökan 2007-10344-571 för berg- och krossmassor, upplag för berg, krossning och sortering av bergmassor från Norra länken och Citybanan.
Dessutom vill Fortum Värme föra dit motsvarande massor från utsprängningarna för kvv m m i Hjorthagen och Ladugårdsgaärdet på samma sätt. Dessutom vill Markkontoret göra samma sak med massor från arbets- och kraftledningstunnlarna under Hjorthagen.

Augusti 2007

Nytt kraftvärmeverk i Värtan behandlas
i Miljödomstolen


2007-08-20 t.o.m
2007-08-22 kl 09.30
Hotel Ariadne
Södra Kajen 37

Nacka tingsrätt kallar till förhandling och syn om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet inom fastigheter i Hjorthagen och Ladugårdsgärdet i Stockholms stad.


Skriftliga synpunkter på justerad ansökan lämnas senast 13 augusti till
Miljödomstolen
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Handlingarna finns tillgängliga på domstolen samt hos
Monica Sandhagen
KF/KS kansli
Stadshuset
2007-07-03 till
2007-08-21
Tekniska Nämndhuset och
Östermalms Stadsdelsförvaltning

Stadsbyggnadsnämnden ställer ut Hjorthagens trafikplats i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 och
Östermalms Stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104.
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 21 augusti till Stadsbyggnadsnämnden
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Maj 2007

2007-05-15 kl 18-20
Hörsalen, Tekniska Nämndhuset
Fleminggatan 4

Samråd om förslag till detaljplaner för avluftstorn vid Ryttarstadion och Frescati
Planförslagen visas under tiden 2 maj – 5 juni i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

2007-05-09
kl 18.30
Hjorthagens Kyrksal

DLVs årsmöte med föredrag om stadens planering för Hjorthagen-Södra Värtahamnen-Norra Djurgårdsstaden

April 2007

2007-04-25
kl 18
Fredsgatan 8

Trafik och miljö i framtidens Nationalstadspark. Den intensiva utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen kräver en samlad strategi för utbyggnaden av kommunikationerna. I dag byggs, projekteras och utreds stora trafikanläggningar inom och i anslutning till Nationalstadsparken. Konsekvenserna riskerar att bli förödande särskilt för parklandskapet och naturmiljön mellan Brunnsviken och Saltsjön.

Februari 2007

2007-02-22
kl 14-16

Tidigt samråd angående vattenverksamhet för ny påfart från Norra Hamnvägen till Lidingävägen/Norra länken
Samling i sessionssal A+B i Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4.

Januari 2007

2007-01-31

Sista dagen att lämna synpunkter på Fortums ansökan att bygga nytt kraftvärmeverk i Värtan, läs mer här

Skriv till
Miljö-domstolen vid Stockholms tingsrätt
Box 8307
104 20 Stockholm.
Ange i rubriken att det avser Fortums ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Värtaverket

November 2006

2006-11-14
16:00
Stockholm Vatten
Torsgatan 26

Samråd om ombyggnad av Louddens reningsverk till biogasanläggning med mottagning och behandling av organiskt material

2006-11-01

Sista dagen att lämna synpunkter på Översiktsplan för Nationalstadsparken

Oktober 2006

September 2006

2006-09-07
18:00
Campus Värtan
Lidingövägen 115

Fortum Värme informerar på sina planer för ett nytt kraftvärmeverk

2006-09-04
18:00
Stockholms Handelskammare
Västra Trädgårdsgatan 9

Debatt om trängselskatten mellan Peter Egardt, Handelskammaren och Magnus Nilsson, Naturskyddsföreningen

Augusti 2006

2006-08-30
18:30-20:30
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Samråd om förslag till Översiktsplan för Nationalstadsparken

Maj 2006

2006-05-03
17:00-18:00
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Bolindersalen

Extra samrådsmöte om trafikplats vid Hjorthagen

2006-05-04
kl 19:00
Hjorthagens Kyrksal

Djurgården-lilla Värtans Miljöskyddsförenings Årsmöte.

2006-05-05

Sista dag för anmälan till samråd om Värtahamnen.
Anmälan till Charlotte Lindgren, tel 08-695 58 34
e-post: charlotte.lindgren@sweco.se

2006-05-08
kl. 18:00
Frihamnen
Magasin 2

Samråd om Hamnverksamhet med utfyllnader mm i Värtahamnen

2006-05-12

Sista dagen att lämna synpunkter på trafikplats vid Hjorthagen

April 2006

2006-04-06
17:00-19:00
Fortum Campus

Öppet hus om trafikplats vid Hjorthagen

2006-04-21

Sista dagen att lämna synpunkter på trafikplats vid Hjorthagen

Mars 2006

2006-03-21
kl 18:00
Kulturhuset

Stadsbyggnads- och markkontoren har informationsmöte om nya byggprojekt i Stockholm på Kulturhuset, se bilaga i DN ”Det nya Stockholm” den 17/3.

2006-03-27
kl 18:00
Musikhögskolan

Samrådsmöte om Svea Fanfar: 300 bostäder + ny musikhögskola intill Stadion. Möte sker i lilla matsalen på Musikhögskolan, Valhallavägen 105.

November 2005

2005-11-25
10:30-12
Tekniska nämndhuset rum 2:026

Samråd ny detaljplan Norra länken teknikhus Albano

December 2005

Senast
2005-12-12

Remissvar till Stockholms Hamn Vision 2015 ny storhamn i Värtan/Frihamnen

Senast
2005-12-12

Bortledning av grundvatten i tunnel för kraftledning Hjorthagen/Fisksjöäng – synpunkter

Senast
2005-12-12

Ny detaljplan kontorshus i kv Smedsbacken för SHB – synpunkter

2005-12-14
kl 18
Fortum Campus Värtan

Samråd nytt kraftvärmeverk i Värtan m m + sammankoppling av fjärrvärmenäten

2005-12-15
kl 15
Tekniska nämndhuset sal A

Samråd Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om ny tillfällig hamn vid Husarviken – möte och synpunkter

Senast
2005-12-21

Fortum ramavtal med Stockholms stad/hamn – överklagan till RR

Senast
2005-12-21

Laglighetsförklaring stängd Lidingöbro – synpunkter

Senast
2005-12-27

Ny detaljplan Norra länken teknikhus Albano – synpunkter

Oktober 2005

2005-10-20-
2005-11-17

Två nya punkthus vid busslingan vid Värtavägen (utgången från tunneln till Gärdets T-bana) utställning på Tekniska nämndhuset, Dp 2003-13194-54,. Synpunkter senast inne hos SBK 17 november. Stadsbyggnadskontorets info finns här

Senast 2005-10-31

Svar på Fortums ansökan om LNG till länsstyrelsen

2005-10-13 -
2005-11-20
Kontorstid

Tillbyggnad på Villa Källhagen. Synpunkter senast inne hos sbk 20 november.
Stadsbyggnadskontorets info finns här


September 2005

2005-09-06 -
2005-10-04
Kontorstid

Utställning om två punkthus på kv Lissabon 6, Öregrundsgatan 15, Dp 2002-00957-54 på Tekniska nämndhuset.
Stadsbyggnadskontorets info finns här


2005-09-24
18:00-02:00

Den nystartade gröna idéverkstaden Cogito bjuder in till gästabud på Kägelbanan, Mosebacke i Stockholm. Alla som vill veta mer om alternativet till arbetarrörelsens Agora och näringslivets Timbro är varmt välkomna att delta i kvällen som har temat arbete och liv. Ta en titt på www.cogito.nu

2005-09-17
10:00-14:00

Öppet hus i Villa Ekbacken, Fiskartorpsvägen 1 om Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen i Östermalmsskolan.


2005-09-15
18:00

Samrådsmöte om Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen i Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38
Stadsbyggnadskontorets info finns här

2005-09-07
18:00-20:00
Hälsa och nöje för många - eller dyrt byggande för få ?
Information och debatt om Hjorthagen-Husarviken i Konstakademiens högtidssal, Jacobsgatan 27

• Utställning av landskapsarkitekten Sture Koinberg

• Diskussion med panel och publik under medverkan av bl.a.
planchefen för Stockholms innerstad Arne Fredlund
f. generaldirektören Lennart Holm
ordföranden i Stockholms Idrottsförbund Lars Liljegren
ordföranden i Östermalms stadsdelsnämnd Rolf Lindell
ordföranden i Samfundet St Erik Kerstin Westerlund

Arrangörer:
Kommittén för Gustavianska Parken
Haga-Brunnsvikens Vänner
Stockholms Idrottsförbund
Mer information finner Du under Byggplaner på www.nationalstadsparken.se
Augusti 2005
2005-08-29
19:00-20:30
Vägverket håller informationsmöte om trängselskatt, Hjorthagens Kyrksal.
Maj 2005
2005-05-11
kl. 19:00
Djurgården-Lilla Värtans årsmöte, Hjorthagens Kyrksal.
Mötet inleds med att Mats Rehn visar bilder från Hjorthagen då och nu.
2005-05 I mitten av maj fick DLVs ordförande Per Schönning Stockholmspartiets medalj för sina insatser för att skydda nationalstadsparken. Tidningen Östermalmsnytts reportage kan du läsa här