Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 1999


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra vår miljö och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats 10 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Dessutom har en utställning om föreningens syn på bättre utformning av Norra länken anordnats tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning på medborgarkontoret i kv Fältöversten vid Karlaplan.


Årets arbete har till stor del handlat om Värta- och Frihamnarna, inte minst en avveckling av oljehamnen i Loudden. Stockholms Hamn har efter intensiva diskussioner beslutat att utreda hur en utflyttning av oljehamnen kan ske skyndsamt. Vi har aktivt stött detta, som även skulle minska behovet av de jättelika trafiklederna inom vårt område. En överflyttning av transpor­terna av flygbränsle från tankbil till järnväg mellan Loudden och Arlanda har dock stoppats av Länsstyrelsen. En uppdelning av oljehanteringen på olika oljehamnar verkar nu kunna ske.

Om dessutom containerupplaget flyttas från hamnen till en plats utanför staden kan direktdes-tinerade järnvägstransporter - i stället för alla tunga lastbilstransporter - göras till fartygen så länge hamnen är kvar.


Samtidigt har Preem ansökt om att i Loudden få hantera totalt 980.000 ton petroleumproduk-ter efter en flytt från Kvarnholmen i Nacka. Det skulle innebära en oerhörd miljöbelastning intill Nationalstadsparken och transporterna av tunga tankbilar på bl a Lindarängsvägen skulle öka från ca 60 till 290 st per dygn eller med 380 %. Detta är mycket negativt, inte bara ur buller- och utsläppssynpunkt utan även ur säkerhetssynpunkt med alla cyklister på vägarna!


70 st fler tankbåtar i Loudden per år skulle även medföra ökade utsläpp av dieselavgaser intill Nationalstadsparken. De lågvarviga motorerna går ej heller att rena i någon högre grad vilket är synnerligen betänkligt då motorerna även används vid lossning vid kaj. Nya snabba loss-ningsmetoder innebär också att ett mycket kraftigt lågfrekvent buller alstras av tankbåtarna.


Miljödomstolen har givit hamnen rätt att bygga ut Casablanca-piren norr om Silja-terminalen. 135.000 kbm svälld bottenlera och 65.000 kbm sprängsten muddras då upp och tippas i Lilla Värtan, vilket riskerar att sprida de bottenföroreningar som finns vid piren och i tippområdet. Piren ska även fyllas ut med 280.000 kbm sprängsten. Vi har agerat mot detta och mot att an-vända sprängsten från Södra länken-bygget med de ca 14.000 st 60 ton tunga boggielastbilar det skulle kräva genom bostadsområdena på Östermalm, Gärdet och Hjorthagen.


I Vägverkets miljökonsekvensbeskrivning för Norra länken tänks leden fortfarande gå genom Bellevueparken och i ytan vid Hjorthagsparken där en 8 meter hög bullervägg byggs. Många träd försvinner i parken och intill en ny rondell ovanför Lidingövägen. Förlängningen till Vär-tahamnen skulle därutöver medföra en total skövling av grönområdet i södra Hjorthagen sam-tidigt som all bullrande tank- och lastbilstrafik skulle passera Hjorthagen. Vi vill att man inte ska föra trafiken på en bro via Hjorthagen över Lidingövägen utan i en tunnel under vägen.

Då sparas grönområdena mot Hjorthagen, bullernivåerna blir lägre och avgasutsläppen lägre.


Vår överklagan av Birka Energis begäran att få förbränna den illaluktande tallbecksoljan i Värtaverket har avslagits av Regeringen. Likaså har våra överklaganden om villkoren för en kylpump söder om Ropsten samt Peterolias, Recis och Shells tillstånd om utvidgad oljehan­tering i Loudden avslagits.


Luftfartsverket har trots våra invändningar fått ett tillstånd som medför en utökning av flyg­bränslehanteringen på Loudden och transporterna till Arlanda. Alla utvidgade verksamheter i Loudden skulle öka de farliga transporterna genom Östermalm!

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att göra Värtan/Frihamnen med Loudden och Gasverkstomten till ett stadsutvecklingsområde. Samtidigt tillades en skrivning om ett reser-vat för Österleden i planen. Detta beslut var dock inte berett och planen är därför överklagad.

Beslutet om stadsutveckling innebär att det på sikt byggs en ny stadsdel i hamnen. Först måste dock den miljöfarliga oljeverksamheten i Loudden avvecklas.


Föreningen har i svar till Östermalms Stadsdelsförvaltnings om ”Ett hållbart och levande Hjorthagen” föreslagit en överdäckning av Lidingövägen fram till Ropsten som skulle ge möjlighet för Hjorthagen att växa ned mot och återigen anknyta till vattnet i Lilla Värtan.


Vi har i samförstånd med Kungliga Djurgårdens Förvaltning föreslagit att det förorenade gas-verksområdet ställs i ordning till en golfbana för innerstadens ungdomar. Idrottsnämnden är intresserad och Djurgårdens IF och Värtans IK har ställt sig mycket positiva till att driva den.


Vi agerar även för att idrottsföreningarna ska få disponera den k-märkta gamla flyghangaren i Lindarängen som länsantikvarien rustat för 6 miljoner. Hamnen avspisade i höstas förening-arna efter fyra års förhandlande och hyrde ut träbyggnaden till lager för petroleumprodukter åt Petrolia AB trots att hamnen t o m fått intrångsersättning med 5 miljoner för att den inte kunde användas för hamnverksamhet. Vi anser att förfarandet är både oskickligt och olagligt!


Vi reagerar kraftigt mot att Birks Energi ej har återlagt de järnvägsspår man rivit upp vid ned-läggning av kylrör längs Norra Hamnvägen och att Stockholms Hamn dessutom begärt att de skall tas bort för alltid. Vi anser att det behövs en miljövänlig snabbspårväg från Lidingö via Fysikcentrum och Karolinska sjukhuset in till Stockholms city via Värtabanan på dessa spår.


Föreningen har engagerat sig med remissvar på många detaljplaner och bygglov under året.

Vi har i våra brevutskick sökt att redovisa dessa till medlemmarna. Här återges bara några som klart stridit mot vår förenings intresse att bevara och främja miljön.


På såväl kv Kampementet som Smyrna 4 norr om Gärdets sportfält har stora bostadshus föreslagits alldeles intill Nationalstadsparken. Vi anser att den luftiga miljön som känne-tecknar Gärdet måste bevaras och att större hänsyn måste tas till de befintliga grönytorna.


Vi avstyrkte ett högt bostadshus i Nationalstadsparken som skulle ersätta badmintonhallen i vid Lidingövägen. Vi är också negativa till ett 12 våningars kontorshus på båtklubben Vegas område vid Ropsten där det vore bättre med bostäder. Vi avstyrkte dessutom en femvånings lagerbyggnad söder om Ropsten. Vi tillstyrkte däremot bostäder i en ny yttre ring vid Starr-ängsringen samt nya byggnader i gammal stil norr om en mindre kaserngård.


Vi överklagade ett beslut att bygga ett plåtskjul för ett pumphus på kajen intill Lilla Värtan i änden av Tredje Tvärvägen. Vi fick stöd av Stadsmuseet i att man ej får bygga industribygg-nader där. Birka Energi begärde därför en förlikning och vi enades om att utforma byggnaden som ett gammaldags badhus. Stadsbyggnadskontoret har därefter godkänt denna utformning.


Vi invände mot ett förslag att tillåta kontor och båtservicehus vid Nobelparkens strandprome-nad i Nationalstadsparken vid Strandvägens ände. Både grönyta och vattenyta skulle byggas över och att utsikten från strandpromenadens början vid Strandvägen mot vattnet och Södra Djurgården med Nordiska museet och Djurgårdsbron skulle helt försvinna.


STYRELSEN