Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 1998


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra vår miljö och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats 9 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsut­skick. Dessutom har en utställning om föreningens syn på bättre möjligheter att cykla på Östermalm anordnats till­sammans med Östermalms stadsdelsförvaltning dels på Östermalmstorg och dels inne på Sveriges Televisions område.


Årets arbete har till stor del dominerats av händelser i Värta- och Frihamnarna liksom utveck-lingen av oljehamnen i Loudden. Tankbilsolyckan på Tegeluddsvägen den 13 februari kunde lätt ha blivit den värsta katastrof som hittills inträffat i Stockholm. Den tunga tankbilen och dess släp var fullastade med gasol som genom stor tur inte flög i luften när lasten började läc-ka. I bostadshusen mittemot fanns många oroliga som bara kunde vänta på att de högexplo-siva gaserna skulle sluta strömma ut. För några år sedan krockade en fullastad tankbil med en SL-buss på exakt samma ställe varvid tanksläpet brakade rakt in i väggen i ett hus och välte över två personbilar! Det är oacceptabelt att dessa tunga tankbilar får köras bland bostäderna.


Vi krävde omedelbart att Länsstyrelsen skulle förbjuda all trafik av de brandfarliga tankbils-transporterna till och från Värtan-Frihamnen. I första hand måste transporterna bort från både Tegeluddsvägen och Lindarängsvägen och ledas direkt ut på Lidingövägen från både gasver-ket och hamnen. Gasolomlastningen måste också snarast utlokaliseras så att gasol över huvud taget inte behöver transporteras genom bostadsområdena. All annan tung transport av contai-ner, olja och gas måste även i möjligaste mån flyttas till den upprustade järnvägen i hamnen. Vårt krav att flytta ut oljehamnen på sikt kvarstår. Vi delade även ut dessa krav med flygblad!


Exploateringen i hamnområdet vid Lilla Värtan har blivit allt intensivare. De gamla verksam-heterna med gas-, kol- och oljehantering vill alla fortsätta att expandera i området. Samtidigt planerar Stockholms stad att flytta dit nya miljöstörande industriella verksamheter. Följden skulle bli ökade utsläpp av skadliga och försurande ämnen, än mer tunga transporter och än mer buller och avgaser på Gärdet, Hjorthagen, Östermalm och Lidingö.


Vi yttrade oss över Stockholm Energis ansökan att få elda stora mängder tallbeckolja i en av Värtaverkets värmepannor. Vid koncessionsnämndens sammanträde visade vi bl.a. att de för­surande utsläppen enligt Stockholm Energis planer kommer att öka med 60 procent till år 2000 jämfört med genomsnittet under 90-talet. Koncessionsnämndens beslut gick oss emot men vi har överklagat detta till regeringen. Dessutom har vi överklagat Petrolias, Recis och Shells till­stånd om utvidgad oljehantering i Loudden liksom Luftfartsverkets tillstånd för utökning av verksamheten vid Arlanda flygplats beträffande flygbränslehantering på Loudden och transporterna till Arlanda. Allt detta skulle öka de farliga transporter genom Östermalm!


Vi agerar även inför hotet att Nationalstadsparken skulle förstöras genom oljetransporterna med tankbåt genom skärgården. I april rände oljetankern ”Chess” rakt in i en pir söder om Djurgården för att undvika en kollision midskepps med en annan fullastad oljetanker. I juni inträffade en brand vid en tanker vid kaj och i augusti började en gasoltub att brinna intill oljecisternerna i Loudden samtidigt som en besinbilstransport sprang läck på Valhallavägen. Skandalöst nog har också ett oljeutsläpp från Kuwait Petroleum skett i Loudden vid lossning. P g a misskötsel och bortkopplade sensorer har oljan kunnat rinna rakt ned i grundvattnet


Vi tycker att vi nu fått stöd för vårt krav på ett stopp för nyetableringar av oljeverksamhet i Loudden från de styrande i Stockholm. Gasolomlastningen har också flyttats och flygbränsle-transporterna kan i bästa fall flyttas över till järnväg år 2002. En ansökan om överflyttning av Preems oljehantering i Kvarnholmen i Nacka till Loudden återstår dock att behandla.


2


De stora miljöhoten från de plane­rade motorvägarna i vårt område kvarstår. Vägverket håller fast vid dragningen av Norra Länken genom Bellevue. Stadsbyggnadsnämnden uteslöt dock Österleden med Gärdestunneln i sitt antagande av en ny översiktsplan under våren. Borgar-rådsberedningen kunde då ej enas om planen eftersom Hamnen och Handelskammaren vill ha Österleden kvar. Därför saknar vi ett beslut om en ny översiktsplan under mandatperioden!

Samtidigt har regeringen fastställt planen som möjliggör en stenkross på gasverksområdet.


Gatu- och fastighetsnämnden har skickat tillbaks trafikplanen för Östermalm till gatu- och fastighetskontoret för omarbetning. Samtidigt har ett förslag till utbyggnad av ca 1000 parke-ringsplatser i garage lagts fram för Östermalm. Parkeringsplatserna skulle i första hand reser-veras för inpendlande men även kunna erbjudas boende nattetid. Vi är inte odelat positiva till garagen då de kan leda till en kraftig utökning av biltrafiken på Östermalm.


En trädplan för Östermalm utom Gärdet har presenterats som innehåller förslag till ny allé-plantering framför allt på de bullerutsatta kringfartsgatorna. Vi saknar där skötselplaner för utsatta träd nära trafiken. Samtidigt har en cykelplan tagits fram vilket är positivt men vi anser att utbyggnadstakten är för långsam speciellt som SL redan infört ledbussar på innerstadens bussnät. Ledbussar och cyklar går ej bra ihop.


Föreningen har engagerat sig med remissvar på många detaljplaner och bygglov under året. Vi har i våra brevutskick sökt att redovisa dessa till medlemmarna. Här återges bara några som klart stridit mot vår förenings intresse att bevara och främja miljön.


Det är i högsta grad oroande att stadsbyggnadskontoret givit Finlands ambassad bygglov för ett parkeringshus åt Sveriges TV direkt i gränsen mot Nationalstadsparken trots att samtliga remissinstanser varit negativa. Vi anser att om parkeringshuset ändå byggs måste det ligga helt under jord och kombineras med utfyllnad och trädplantering mot Nationalstadsparken!


Ett förslag att samla sex konstnärliga högskolor i ett ”Campus för konst”, till Konstfacksom-rådet och delvis in på Gärdesskolans område har presenterats. Vi är negativa till en så stor nyetablering där. Läget är känsligt intill Nationalstadsparken och vi föreslår att något annat alternativ utreds. Eventuellt kan vi tänka oss att verksamheten förläggs till Frihamnen.


Svenska Filminstitutet inkom med en begäran om detaljplan för ett nytt filmmuseum öster om filmhuset på Ladugårdsgärdets gräsyta. Området ligger helt och hållet i Nationalstadsparken där natur- och kulturvårdens intressen skall överställas nya projekt och utbyggnadsintressen. Vi hävdar att lagstiftningen ej hindrar befintliga anläggningar som muséer o d inom parken att expandera men att nya projekt inte kan påbörjas på en så naturskön plats som denna.


Vår ambition att stoppa bygglovet för en ny dieselstation bakom Borgen intill ABAs f d flyg-hangar omedelbart intill ett område i Nationalstadsparken som är trefallt skyddsvärt ur miljö-synpunkt lyckades inte. Däremot stoppades Vasakronans försök att få bygga på en inglasad våning på det redan alltför höga f d FOA-huset i kvarteret Garnisonen.


Värtahamnen står inför exploatering med nya kontorshus, bl a i kv Riga 2 med en helikopter-landningsplats på taket. Detta motsätter vi oss. Vi har framfört att detaljplanerna för hamnen nu måste ses över så att det blir en blandning av bostäder, arbetsplatser och skolor. Vi saknar också helt planer på avsättning för grönområden och parker och träd. Dessutom måste ny bebyggelse i sin utformning ta hänsyn till den äldre bebyggelsen i området som skall bevaras.


STYRELSEN