Verksamhetsberättelse

för Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening för år 1997


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra vår miljö och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats vid 10 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsut­skick.


Årets arbete har liksom de närmast föregående till stor del gällt miljöhoten från de plane­rade motorvägarna i vårt område (Norra Länken, Österleden). Arbetet har också intensifierats genom att Östermalms stadsdelsnämnd inlett sin verksamhet vars öppna möten vi bevakat.


Regeringsrätten avslog detaljplanen för Norra Länkens dragning genom Bellevue i National-stadsparken. Inpå hösten kom Vägverket därför med två alternativ, ett djupare där tunneln byggs underifrån och ett ytligare där tunneln bara byggs vintertid. Vårt förslag att bygga leden både djupare och under Cederdalsgatan, vilket helt skulle skona parken och Wenner-gren Centers bostäder, göra rivningen av järnvägsbron obehövlig och tillåta Lidingötrafiken att mynna vid Norrtull, förkastades av Vägverket då detta krävde en ny detaljplan!


Regeringen tog i våras bort Österleden med dess Gärdestunnel ur det gamla Dennispaketet i förslaget till ny överenskommelse om vägtrafiken i Stockholmsområdet. Det innebar att dessa inte heller ingick i förslaget till ny översiktsplan för Stockholm 1997. Efter att ha tagit del av Vägverkets synpunkter föreslog emellertid Länsstyrelsen att översiktsplanen ska ange möjligheten att förena Värmdöleden med Norra Länken som riksintresse.


Detta innebär att markreservaten i bl a Frihamnen för Österleden förmodligen bevaras och att den jättelika trafikplatsen nedanför Borgen i Nationalstadsparkens randzon ska fortsätta att planeras. Då samtidigt Länsstyrelsen efter att ha inhämtat Sjöfartsverkets synpunkter ansåg att hela hamnområdet Värtan – Frihamnen också ska anges som riksintresse läggs en hämsko över den omvandling mot stadsutvecklingsområde som annars hade föreslagits i den reviderade översiktsplanen för hamnen.


Vi ansåg att förutsättningarna för hamnverksamheten i Värta- och Frihamnarna måste om-prövas liksom driften av Värtaverket vid Husarviken. Delar av hamnverksamheten måste lokaliseras utanför Stockholms innerstad. Till att börja med måste också oljetrafiken med tankbil ersättas av transporter med elektrifierad järnväg till och från Loudden. Redan fri-lagda ytor i hamnen längs Tegeluddsvägen skulle kunna bebyggas med bostäder och skolor.


Regeringsrätten dom angående den överklagade detaljplanen för Norra Länkens sträckning från Ugglevikskällan fram till Värtan innebar en besvikelse såtillvida att leden nu kan byg-gas utan ett godtagbart bullerskydd mot Hjorthagen och Nationalstadsparken och trots att Stockholm i ett särskilt avtal med Vägverket gått med på att ta bort den planerade stoftre-ningsanläggningen vid Ryttarstadions avgastorn. Riksdagen hade garanterat 300 miljoner kronor till en miljöanpassning av länkens anslutning vid Värtan som därmed ej blir av.


Vägverkets ansökan om bygglov för upplag av bergmassor och en stor krossanläggning på Gas­verkstomten vid Husarviken har godkänts av Länsstyrelsen. Vi har hjälpt de närboende, Hyresgästföreningen och Djurgårdsförvaltningen att överklaga detta beslut till Länsrätten.

I den nya trafiköverenskommelsen för Stockholm som träffats i år har garantierna för Norra Länken utgått varför bygget av leden tills vidare är uppskjutet.

Förslaget till ny trafik- och gatumiljöplan för Östermalm som lades fram i mars innebar mest förändringar inom Östermalms stenstad. En dubbelriktning av gatorna samt ökad träd-plantering går som en röd tråd genom planen. Dessutom vill man skapa en fotgängarzon sydväst om Östermalmstorg. Man vill också inrätta ett nytt stomlinjenät för busstrafiken


Östermalms stadsdelsnämnd beslutade gå emot förslaget att öppna trafiken genom Karla-plan. Vidare ville man inte låta SL framföra ledbussar i skolzonerna och ville flytta ut led-bussterminalen vid Östra station från innerstaden.


Vi ansåg att alla boende måste garanteras rätten till ostördhet både från buller och farliga utsläpp från trafiken, framför allt under kvällar och nätter (klockan 19 till 07). Det innebär att olika åtgärder måste sättas in, t ex att flytta genomfartstrafik, dämpa hastigheterna eller helt förbjuda trafik med vissa störande fordonstyper.


Vi har i vårt remissvar dessutom bl a tryckt på behovet av att planera säkrare cykelvägar som är avskilda från gångtrafikanterna samt gärna ordna upphöjda gatukorsningar i stället för gupp i gatorna för att minska fordonshastigheterna. Ledbussar på linjerna i innerstaden borde bara få förekomma på tungt belastade linjer där det också finns separata cykelbanor.


I förslaget till översiktsplan ingår inte något uttalat skydd för parkerna i innerstaden. Vi anser att parkerna även fortsättningsvis markeras som parker. Särskilda skötselplaner måste också tas fram och värdefulla trädbestånd skyddas och inte kunna avverkas utan rivningslov.


Föreningen har engagerat sig med remissvar på många detaljplaner och bygglov under året. Vi har i kvartalsvisa brev sökt att redovisa dessa till medlemmarna. Här återges bara några som klart stridit mot vår förenings intresse att bevara och främja miljön. Ett par har stoppats i olika rättsinstanser till stor del p g a aktiva insatser av föreningen och dess medlemmar.


Bygglovet för dieselstationen bakom Borgen intill ABAs flyghangar är tills vidare inhiberat av Länsstyrelsen. Området ligger omedelbart intill ett område i Nationalstadsparken som är trefallt skyddsvärt ur miljösynpunkt enligt stadsbyggnadskontorets tidigare redovisning.


Begäran att få bygga en bro med permanenta fundament från Strandvägen till Södra Djurgår-den drogs tillbaka av arrangörerna för Kulturhuvudstadsåret 1998. Däremot medgav Vatten-domstolen tillstånd till att anlägga träbryggor längs stranden söder ut längs Galärparken.


En bostadsplattform för studenter föreslogs vid kajen i Lilla Värtan norr om Ropsten i grän-sen till Nationalstadsparken, 6 våningar hög, 96 meter lång och 30 meter bred. Där innanför ligger Gasverkstomten som är starkt förgiftad av den gasproduktion med kol som förekom i området till 1972. Även sjöbotten är starkt förorenad av ett flertal giftiga ämnen. Vi ansåg att plattformen ej borde ligga här och krävde att staden sanerar både mark och sjöbotten.


I Värtan – Frihamnen har Stockholm Energi informerat att man kommer att ansöka hos kon-cessionsnämnden om att få börja elda stora mängder tallbeckolja (mer än 40 000 m3 /år) i en av värmepannorna vilket skulle öka stoftutsläppen markant. Dessutom ska Lidingö och Solna

/Sundbybergs fjärrvärmenät anslutas till Värtaverket vilket kommer att medföra ökad eldning i Hjorthagen. Stockholms hamn har dessutom meddelat att oljehanteringen ska utvidgas i Fri-hamnen med ökade tunga transporter. Vi bevakar noga utvecklingen.


STYRELSEN