Verksamhetsberättelse

för Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening för år 1995


Föreningen har liksom tidigare år agerat på olika sätt för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats vid ca 10 tillfällen för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra utskick till medlemmarna.


Årets arbete har till stor del gällt miljöhoten från de planerade motorvägarna i vårt område (Norra Länken, Österleden).

Den 25 januari lämnade vi in ett yttrande över det färdiga förslaget till detaljplan för Norra Länken - delen Värtan, som vi tagit fram tillsammans med några av de närboende. Vi tog där upp både formella fel i framtagandet av planen, direkt felaktiga uppgifter (främst att det inte skulle finnas finansiering av ett bättre bullerskydd vid Hjorthagen) och miljöproblem som leden skulle ge. Ett stort antal andra Hjorthagsbor lämnade in egna yttranden, som främst tog upp de buller- och andra miljöstörningar som stadsdelen skulle drabbas av.


I maj ordnades en utställning i Brygghuset av olika alternativ till Dennismotorlederna. En grupp i vår förening med Per Schönning i spetsen tog fram ett alternativ till Vägverkets utformning av Norra Länken, som skulle ge mycket mindre miljöpåverkan (och som givetvis förutsatte att man aldrig skulle bygga någon Österled). I förslaget ingick bl a en ny T-banestation i berget under fd Roslagstulls sjukhus.

Senare under året ordnade vi informationsmöte om läget i planeringen och om vad den s k fördjupade miljöprövningen under sommaren lett fram till. Vi medverkade också i den demonstration som ordnades på Stadshusets gård den 11 oktober.


Under året ställde Vägverket ut miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB) till Arbetsplan 1 och 2 för Norra Länken för granskning enligt Väglagen. Vi studerade dem noga, konstaterade att de visade ännu större miljöstörningar än detaljplanerna och skrev mycket kritiska svar i mars respektive i månadsskiftet september-oktober. I dessa handlingar erkände Vägverket öppet att man vill ta en stor del av det särskilda garantibeloppet för miljöanpassning av Norra Länkens anslutning vid Värtan till första delen av Österledens tunnel in under Gärdeshöjden!

Vägverket klargjorde också att de vill att en stor del av bergmassorna skall forslas till ett upplag på Gasverksområdet, där det också skulle ordnas en jättelik stenkross under många års tid. Detta önskemål framfördes också i början av sommaren i en bygglovansökan. Senare kom också en begäran om en andra stenkross vid Lindarängen. Efter flera skrivelser och uppvaktningar beslöt man tillfälligt dra tillbaka bygglovansökan.


Under hösten 1995 tog Stockholms kommunfullmäktige en rad beslut om Norra Länken, de andra motorlederna och om de föreslagna betalstationerna. Det började med beslut om ett ramavtal med Vägverket 4 september, vilket följdes av ett beslut om ett genomförandeavtal för Norra Länken i Gatu- och Fastighetsnämnden 18 oktober. Bägge var behäftade med flera formella fel, och i det senare instämde också nämnden i att man skulle ta Norra Länken-pengar till en del av Gärdestunneln.

Kommunfullmäktige beslöt också säga nej till begäran från 36 000 stockholmare om en folkomröstning om Dennispaketet.

Den 13 november tog kommunfullmäktige så beslut om de återstående detaljplanerna för Norra Länken. Alla dessa beslut överklagades av oss, och det om detaljplanen av mer än 180 olika personer. Inget av dessa beslut har ännu vunnit laga kraft.


Under året dök det upp flera detaljplaneförslag, de flesta helt utan förvarning. Ett sådant gällde en utvidgning av Folkens museum, som skulle inhägnas på markytan ner mot Djurgårds-brunnsviken, vilket vi motsatte oss. Ett annat gällde en ny finländsk ambassad vid Gärdesga-tan, som skulle ta i anspråk en del av den gröna förmarksytan.


Ett förslag till ny översiktsplan (ÖP 96) för Stockholm framlades i slutet av året. I för-slaget sades bl a följande om Värtan-Frihamnen: "Sjöfarten kan så småningom minska i Värtan och Frihamnen. Området behövs dock även i fortsättningen för hamnverksamheter och andra bullrande och skrymmande verksamheter. Hit kan t ex betongstationer, cementlager, olika sor-ters kretsloppsanläggningar o dyl lokaliseras. Ev kan plats behövas för energilager om Värta-verket byggs om för biobränsle."

Ett officiellt samrådsmöte om ÖP 96 hölls 21 november, där vi ställde en rad kritiska frågor och där tjänstemännen erkände direkta fel i plankartorna. Man hade bl a minskat grönytorna kraftigt, också inom Nationalstadsparken.


Värtaverksfrågorna var aktuella också under detta år. I mars kom vi med ett slutsvar till regeringen på Stockholm Energis begäran att få använda tallbeckolja m m i stället för den hittills föreskrivna lättoljan i det oljeeldade kraftvärmeverket, trots att detta skulle ge kraftigt ökade utsläpp av svavel, kväveoxider och stoft. Regeringen tillät ändå en sådan övergång.

Det visade sig senare under året att Stockholm Energi inte vidtagit de åtgärder mot luktstörningar från tallbeckoljan, som koncessionsnämnden bestämt redan 1994. Många i Hjorthagen, vid Sandhamnsgatan och långs Lidingövägen drabbades därför under hösten av stora luktstörningar.

Genom ett kort brev "anmälde" Stockholm Energi under sommaren att man nu planerade koppla samman fjärrvärmenätet i Stockholms norra innerstad med de i Solna och Sundbyberg. Man skulle också ansluta flera nya storkunder, bl a Karolinska sjukhuset, och resultatet skulle bli att oljeeldningen i Värtan skulle öka kraftigt. Den skulle i slutet av 1990-talet t o m vara större än den var innan kolverket byggdes och ca 10 gånger så stor som man uppgav 1994, då Stockholm Energi ansökte om att få gå över till tallbeckoljan! Vi krävde därför att ingen hop-koppling skulle få ske utan en ny prövning av koncessionsnämnden och att inga utsläpp skulle få öka.


Frågan om framtiden för Kaknäs skjutbana var uppe under året, men Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut om anläggningens framtid.


De stora planerna för en stor utställning Expo-97 på Gärdet stoppades till slut, men fortfarande pågår projektering för OS-anläggningar, bl a ett jättelikt roddstadion på Brunnsviken, en bågskyttebana vid Kaknäs och "beach-volleyboll" på Gärdets friyta. Vi har på olika sätt försökt hindra sådana arrangemang i vårt område.


STYRELSEN