Verksamhetsberättelse

för Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening för år 1994Föreningen har liksom tidigare år agerat på olika sätt för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område.

Styrelsen har träffats vid ca 10 tillfällen för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frå-gor, planera på längre sikt och göra utskick till medlemmarna.


Årets arbete har till största delen gällt miljöhoten från de planerade motorvägarna i vårt område (Norra Länken, Österleden). Arbetet har delvis skett genom de gemensamma kampanjerna "Rädda Djurgården - Stoppa Österleden", med Richard Murray som samordnare och Per-Olof Fredriksson som vår huvudkontaktman, och "Ur tid är leden". Vi bidrog exempelvis med 2 500 kr till en informationsbroschyr om Österleden, som togs fram inför valet, och tryckte upp namninsamlingslistor mot Österleden (som samlade ca 38 000 namn).


Den 4 februari lämnade vi in remissvar på förslagen till detaljplaner för Österledens trafikplats vid Frihamnen (S-Dp 93004) och tunnel Frihamnen-Saltsjön (S-Dp 93005).Tyvärr visade det sig att stadens tjänstemän fuskade grovt med de formella delarna av mötena. Man förde inga ordentliga anteckningar över vilka som ställde frågor eller framförde åsikter.

Vi analyserade tidigt det utsända förslaget och konstaterade att det fanns ett flertal sakfel och motstridiga uppgifter. Vi påtalade detta till tjänstemännen och det ansvariga borgarrådet. Rättelser utlovades men genomfördes aldrig. Dessa planer har dock ännu inte förts till beslut om godkännande (vilket dock kan komma att ske i år).


På Sveriges nationaldag den 6 juni höll Stadsbyggnadskontoret samrådsmöte om förslaget till detaljplan för betalstationer vid Ropsten. Mötet hölls i Rio, trots att de mest berörda är Hjorthagsborna.

Dagen därpå höll en annan person från samma Stadsbyggnadskontor samrådsmöte i Hjorthagens Medborgarhus om Norra Länkens del fram till Värtan, trots att den viktiga Miljökonsekvensbeskrivningen på mer än 100 sidor fanns tillgänglig först den 5 juni.

Fastän planen berör så många också på Gärdeshöjden hade man bara tänkt ha detta möte, som man inte ens affischerat om på Gärdessidan (och mycket dåligt i Hjorthagen). Avsikten var också att samrådstiden bara skulle vara fram till midsommaren.


Vi protesterade så kraftigt att Stadsbyggnadsnämnden beslöt om en förlängning, men bara fram till 12 augusti, och att ett andra samrådsmöte skulle hållas i Rio. Vi började diskutera lämplig dag för detta möte, så att våra och andra föreningars medlemmar skulle kunna få en inbjudan, men då var det stopp. Endast ett datum var möjligt, även detta före midsommar. Vi ordnade därför ett eget informationsmöte i Rio den 8 augusti.

I sammanställningen av remissvar och förslag till fortsatt arbete hade tjänstemännen struntat i att ens sakligt kommentera kritiska synpunkter och förslag. Alla de som krävt att tunnel­mynningen skulle läggas närmare Värtan för att minska bullerstörningarna fick bara veta att en sådan förlängning "saknar finansiering". Inte ett ord sades om vad den skulle kosta. (Sedan dess har ju regering avsatt särskilda medel för miljöanpassning av denna anslutning.)


Valresultatet ledde som bekant till en uppgörelse mellan (s), (v) och (mp) i Stockholms stadshus och i landstinget. Den innebar inget stopp för planeringen av motorlederna i Dennispaketet, men klargör ändå att man under mandatperioden inte skall anta någon detaljplan som innehåller någon del av Öster- eller Västerleden.

Bakgrunden var att Vägverket gjort en ny tidplan för ledbyggandet, där Norra Länken inte bedömdes bli klar förrän i februari 1999. Först därefter kan man börja bygga Österleden, hade man meddelat Mats Hulth. Inga vägtullar skulle heller tas ut förrän i början av 1999.

Vägverket har därefter ändå kommit fram till att man vill börja bygga Österleden redan nästa år, i varje fall dess bägge ändstycken. För att klara detta har man försökt döpa om den södra delen av Österleden till "Nacka Port", och har börjat påstå att den skulle vara en del av Södra Länken. Österledens norra del (tunnelavgreningen vid Ryttarstadion, Gärdestunneln och trafik-platsen vid Frihamnen) har man på samma sätt börjat kalla "Norra Länkens förlängning".


Värtaverksfrågorna var aktuella också under detta år. Som framgår av Stockholm Energis miljörapport för 1994 så står värmepumparna fortfarande för ca 60 procent av fjärrvärmen från Värtaverket.

Den 21 februari lämnade vi in ett yttrande över Stockholm Energis begäran att få använda tallbeckolja m m i stället för den hittills föreskrivna lättoljan i det oljeeldade kraftvärmeverket. Man kom sedan in med sitt förslag om villkor för stoftutsläppen från verket, som byggde på att man skulle få övergå till denna smutsigare olja.

Koncessionsnämnden höll sitt offentliga möte om dessa frågor den 10 juni. Som vanligt hade vi stöd för våra förslag från de boende, kollektivhusföreningen Rio och Lidingö Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Koncessionsnämndens beslut, som kom den 20 september, innebar att Stockholm Energi fick igenom sina önskemål om mildrade krav och ett milt villkor för stoftutsläppen. Detta beslut överklagade vi till regeringen som ännu inte avgjort frågan.


Efter lång försening hölls i december ett samrådsmöte om Kaknäs skjutbana, där militärerna som har huvudansvar för skjutbanan lade fram sina planer inför en kommande miljöskydds­ansökan. Vi var där och argumenterade mot fortsatt tillstånd till verksamheten, där särskilt skjutningen med automatkarbiner AK 4 och AK 5 är oerhört störande.


Vi har också försökt hjälpa till så att de jättelika Expo-97 och OS-projekten inte skall bli av i vårt område och så att parkerna fredas från nya störningar. Vi har tillsammans med de boende på Karlavägen och skolan vid Banérgatan agerat för att försöka få bort den nya systembutiken i kv Garnisonen, som fört med sig narkotikahandel i Gustav Adolfsparken. Vi försöker också medverka till att Galärvarvsparken verkligen får vara en park och inte en plats för allehanda tillfälliga arrangemang.


Miljöstörningarna från färjetrafiken fortsätter att öka. Föreningen diskuterar fortlöpande vad vi kan göra på kort och lång sikt. Det är ju positivt att Baltic Line beslutat flytta sina Riga- och S:t Petersburgfärjor till Nynäshamn, men fortfarande finns hotet från en del tjänstemän att också flytta Vikingfärjorna från Stadsgården till Värtan.


STYRELSEN