Verksamhetsberättelse

för Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening för år 1993Föreningen har liksom tidigare år agerat på olika sätt för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område.


Styrelsen har träffats vid 10 tillfällen för att diskutera och besluta i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra utskick till medlemmarna.


Årets arbete har till största delen gällt miljöhoten från de planerade motorvägarna i vårt område (Norra Länken, Österleden). Arbetet har till stor del skett genom de gemensamma kampanjerna "Rädda Djurgården - Stoppa Österleden", med Richard Murray som samordnare och Per-Olof Fredriksson som vår huvudkontaktman, och "Ur tid är leden" som tar alla aspekter av Dennis-paketets motorvägsplaner.


Det första stora mötet om motorvägarna hölls den 28 januari i ABF-huset, vars Z-sal fylldes till sista plats och där den mycket avslöjande debatten videofilmades av oss. Då hade tyvärr Stockholms kommunfullmäktige redan den 25 jan godkänt Dennisavtalet, trots att någon miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts. Någon remiss av förslaget till berörda hade inte heller skett, och ingen av de få kommunala nämnder som fått yttra sig hade tillstyrkt att staden skulle godkänna avtalet. Vi överklagade till kammarrätten men utan framgång.


Stockholms stadsbyggnadskontor ordnade sedan en rad samrådsmöten om sitt förslag till "fördjupad översiktsplan för Norra Trafikbandet". Vi hade fått igenom att ett möte skulle hållas på Gärdesskolan 17 mars och ett på Rio 23 mars och informerade genom särskild affischering, eftersom staden inte skötte detta enligt bestämmelserna. Två senare möten hölls i Arenateatern på Djurgården och på Tekniska Nämndhuset. Alla mötena var mycket välbesökta, särskilt det på Rio, och visade hur stark opinionen är mot särskilt Österledsprojektet och förslaget att bygga en stor trafikplats vid Storängsbotten.


Tyvärr visade det sig att stadens tjänstemän fuskade grovt med de formella delarna av mötena. Man förde inga ordentliga anteckningar över vilka som ställde frågor och framförde sina åsikter på mötena.

Vi analyserade tidigt det utsända förslaget till översiktsplan och konstaterade att det fanns ett flertal sakfel och motstridiga uppgifter. Vi påtalade detta till tjänstemännen och det ansvariga borgarrådet. Rättelser utlovades men genomfördes aldrig.


Kritiska remissvar lämnades in från oss och många andra föreningar och enskilda. De då färdiga namnlistornas mot Österleden med drygt 17 000 namn, som vi och andra i "Rädda Djurgården-Stoppa Österleden" samlat in, lämnades också in till stadsbyggnadskotoret. Sammanfattningen av inkomna skriftliga svar slarvades dock ihop av tjänstemännen. Flera i tid inkomna svar glömdes helt bort, bl a från Föreningen Östermalm. Vi anmälde fusket till Länsstyrelsen, som dock ännu inte vidtagit några åtgärder.


Den 17 mars ordnade vi och andra i "Ur tid är leden" också ett fackeltåg mot Dennispaketets motorvägar, från Kungsträdgården till Mynttorget via bl a Sergels Torg. Flera tusen deltagare av olika åldrar var med.

Vi skickade också information om våra invändningar mot planen till andra berörda. De planerade samrådsmötena om detaljplaner i området uppsköts också, och regeringen kom inte med den proposition om ekonomiska garantier som var planerad till den 14 okt. (Den kom först efter årsskiftet.)


Namninsamling mot Österleden fortsatte under sommaren, men inte lika intensivt, och ytterligare 4 000 namn insamlades. I samband med Vattenfestivalen avgjordes en pristävling om ett nyinstiftat miljöpris, till vilket vi skickat in ett förslag om hur vi ville förbättra miljön vid Värtan så att det bl a skulle gå att bada vid ett nytt strandbad. Det krävde att kolverket skulle avvecklas och att ingen Österled skulle byggas och fick (kanske därför) inget pris.

Översiktsplanen för Norra Trafikbandet ställdes ut från mitten av augusti till 11 oktober. Inga egentliga ändringar hade gjorts, och de fel vi påpekat hade inte rättats. Man höll inte heller de i lagen angivna tiderna för planens utställning (minst 2 månader), och i vårt svar tog vi både upp dessa formella fel och de stora miljöstörningarna som lederna skulle ge.


Under tiden avslöjade Vägverket den 1 sept att man räknat ut att kostnaderna för motor-vägspaketet skulle bli ca 25 miljarder istället för de ca 18 miljarder, som angavs i Dennis-uppgörelsen. Dennispartierna blev oroliga och fick några kommunala tjänstemän och utländska experter att göra en snabbgranskning av kalkylen, utan något formellt beslut i något av Stockholms eller landstingets organ.

Dennispolitikerna skickade sedan ett brev till regeringen med förslag till ändringar. Det hade "Stockholms stad, Stockholms läns landsting" som brevhuvud men var undertecknat av de tre partiernas Dennisföreträdare. Vi anmälde detta som olaga tjänsteutövning till JO, som dock konstaterade att de sex politikerna enbart måste anses ha handlat som partiföreträdare, vilka inte faller under JO:s granskning.


En ny stor manifestation mot Dennis-motorlederna ägde rum den 17 november, ett fackeltåg med uppemot 5 000 deltagare.

Samrådsmötena om motorvägarna och deras trafikplatser i vårt område hade alltså uppskjutits, mycket som en följd av en växande kritik i pressen och i brev från berörda mot Dennispaketet och särskilt den planerade trafikplatsen vid Storängsbotten.


Man ordnade dock ändå samrådsmöte om trafikplats Frihamnen och tunneln under Djurgår-den, bl a i Rio den 6 december. Till detta hade också stadsbyggnadsdirektör Ulrika Francke (fd borgarråd fp) kommit. Salen var fullsatt och kritiken entydig mot Österledsplanerna.


Länsstyrelsen avgjorde inte under året om det skall få byggas en s k "tillfällig" betongfabrik på det gamla gasverksområdet vid Husarvikens utflöde i Lilla Värtan. (I år har man dock äntligen sagt nej till dessa planer!)


Kolverket i Värtan har varit aktuellt också under detta år, även om huvuddelen av värmeför-sörjningen fortfarande sker med värmepumpar. Den 20 april höll koncessionsnämnden sitt offentliga möte om de slutliga miljövillkoren. Som vanligt hade vi stöd för våra förslag från de boende, kollektivhusföreningen Rio och Lidingö Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Konces-sionsnämndens beslut, som kom den 7 september, innebar att Stockholm Energi inte fick igenom sina önskemål om mildrade gränsvärden och att en viss skärpning skedde av de provisoriska miljövillkoren, dock inte så långt som vi önskat.


Under året satte man också igång att på prov elda s k Tallbeckolja i ett värmeverk. Detta medförde luktproblem i omgivningarna. I år skall det avgöras om man får elda detta bränsle i kraftvärmeverket, trots att detta skulle öka svavel- och kväveoxidutsläppen rätt mycket. Nya möten med koncessionsnämnden väntar!Miljöstörningarna från färjetrafiken fortsätter att öka. Föreningen diskuterar fortlöpande vad vi kan göra på kort och lång sikt.


STYRELSEN