Verksamhetsberättelse

För Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening för år 1988


Föreningens arbete för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksamheter har fortsatt med oförminskad kraft. Några inslag har varit följande:


- Sedan Stockholm Energi fått in en grovt propangandistisk och osaklig artikel i Lidingö Sportnytt, som delas ut till alla hushåll på ön, lyckades vi få komma in med ett bemötande och faktaredovisning i nästa nummer.


- Den 7 mars påbörjade Stockholm Energi anläggningsarbeten för den jättelika transformator­station, som man vill bygga i parken vid Studentbacken - Furusundsgatan. Våra styrelsemed­lemmar Eva Juhlin och Stefan Bothén, som lagt ner ett mycket stort arbete på att klarlägga vad denna transformatorstation skulle medföra, har hjälpt oss och många andra att agera på olika sätt mot denna anläggning.


- Vårt informationsblad "Miljön kring Värtan", som blev klart i början av april och som in­formerade om kolverket, Österledsprojektet, transformatorstationen och andra miljöfrågor i vårt område, trycktes i stor upplaga och delades med hjälp av många frivilliga ut till hushållen främst i Hjorthagen och Gärdet.


- Vi blev tillsammans med bl a cheferna för Gatukontoret och Stockholm Energi inbjudna som med­verkande till den debatt "Bättre miljö - till vilket pris?" som information Stockholm ordnade 12 april på Kulturhuset i Stockholm. Debatten blev en stor skandal, då vi inte ens fick plats på podiet och inte fick framföra våra åsikter förrän mycket sent.


- Den 10 maj hade vi årsmöte och beslöt att ta ett uttalande mot de olagliga sprängnings­arbetena, som Stockholm Energi företagit på otillåten tid.


- Ett mycket välbesökt informationsmöte om kolskandalen hölls 31 maj i servicehuset Rio, där ekonomie dr Bengt Jacobsson klargjorde spelet bakom kulisserna för att ASEA skulle få bygga sin PFBC- anläggning i Värtan. Företrädare för de partier som delar vår inställning berättade om agerandet i Stockholm Energis styrelse m m. Vi redovisade en ny upplaga av vår "vitbok" om kolprojektet, som vi har fortsatt att skriva på och kommer att låta trycka när vi får råd.


- Som en komplettering av det överklagande av koncessionsnämndens miljövillkor för Värta­verket som vi lämnade in i slutet av 1987, översände vi den 3 juni nya fakta till rege­ring­en. Vi kommenterade där vad regeringens miljöproposition och propositionen om brandfarliga varor borde medföra i fråga om en ordentlig säkerhetsstudie och skärpta villkor. Vi visade också vilken påverkan på Husarviks­bebyggelsen ett färdigbyggande av kol­an­­läggningen skulle ge.


- De störande byggnadsarbetena vid Värtaverket fortsatte intensifierades under maj - juni. Vi fick full­makt av 55 upprörda Hjorthagsbor och anmälde de olagliga arbetena till miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 juni och till polisen den 21 juni. Trots ett omedelbart beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden om att förvaltningen skulle utreda vad som pågick och göra de mätningar som behövdes skedde ingenting från det hållet förrän i september. Polisen tvingades senare konstatera att man inte hade tillgång till så bra mätningar, att åtal kunde väckas.


- Vår information i "Miljön kring Värtan" om att Österledsprojektet gjorde Sifo- undersök­ningar med ledande frågor och att man falskt redovisade resultaten väckte irritation inom Österledsprojektet. Vi om­bads skicka in en precicering av hur vi kommit till denna slutsats. Denna togs också in i nästa nummer av Österledsprojektets reklambulletin, men i så kraftigt förminskat format att den knappast gick att läsa. Kommentarena kring den var nästan lika falska som de tidigare redovisade resultaten.


- I juni skickade vi in en ansökan om miljöstipendium från landstinget, men vi fick inget eftersom vi ansågs vara för kontroversiella. Vi hoppas att landstinget i år har en annan inställ­ning och även låter stridbara miljöföreningar få del av miljöstipendierna. Ett sätt att påverka kan vara att före den 3 april 1989 skriva till Miljövårdsfonden, Landstingets bygg- och fastighets­kontor 171 82 Solna och föreslå DLV som stipendiat. De vill ha en motivering till förlaget samt en beskrivning av kandidaten.


- Vi kunde lyssna på radio till ABB-Carbons (fd ASEA-PFBC) v d Carsten Olesen , när han talade om att PFBC-anläggningen inte kommer att klara de miljökrav företaget nu påstår sig kunna uppfylla, då den beställts för så många år sedan. "Det är som en gammal årsmodell av en bil jämfört med en ny", förklarade han. Vi skrev till Valfrid Paulsson på naturvårdsverket och efterlyste samarbete, efttersom de kan stoppa ett verk som inte har bästa miljöegenskaper.


- Den stora idétävlingen om bostadsbebyggelse på Husarviksområdet pågick. Vi skrev och på­pekade att de tävlande inte fått reda på kravet på skyddsavstånd till ett kolverk och andra miljö­restriktioner, bl a elek­tro­magnetiska fält från kraftledningsgatan och buller från en Värta­länk. Den aldrig färdigställda områdes­planen borde därför göras klar först.


- På ett styrelsemöte 25 aug beslöt vi att inbjuda industriborgarådet Carl Cedershiöld (m) till ett möte i Lidingö stadshus den 13 sept där han skulle få tillfälle att redovisa varför han och hans parti i Stock­holm vill ha kolverket. Han tackade dock nej. Vi beslöt även att ta upp två nya miljö­frågor: ljudstörningarna från Kaknäs skjutbana, som kan vara mycket starka på Lidingö, och ett förslag om en gemensam miljö­skyddsinspektör för hamnområdena. Dessa har drivits under hösten med brev till berörda kommuner, länstyrelsen m m.


- I samband med valet hölls partiledarutfrågningar den 6 sept i Hjorthagen och den 12 sept i Fält­översten. Vi gick dit och ställde frågor om olika miljöproblem och miljöhot.


- Den 15 september höll vi ett möte vid transformatorbygget i parken vid Studentbacken på Gärdes­höjden. Eva Juhlin och Stefan Bothén berättade om handläggningen av detta ärende.


- Den 22 september fick vi en specialvisning av arkitektförslagen för bebyggelse av Husar­viken och norra Hjorthagen.


- Under våren och hösten deltog vi på olika möten inom samarbetskampanjen "Välj spår".


- Den 28 sept skrev vi till regeringen (bostadsdepartementet) och begärde att man skulle upp­häva loka­liseringstillståndet för kolverket, eftersom Stockholm Energi på olika sätt brutit mot de uppställda vill­koren. Vår begäran avvisades dock i december.


- En ny fråga dök upp i början av oktober, då vi fick inbjudan till ett samrådsmöte om ett planerat 10- våningskontor i kv Bremen vid Tegeluddsvägen. Omfattande sprängnings- och schaktningsarbeten hade redan pågått en längre tid och genom att samrådsmötet hölls nere i city förstod vi att invändningar och påpekanden inte var välkomna. Under den första timmen var DLV:s representant den enda närvarande, därefter kom ytterligare en person. Vi skrev och begärde att ett nytt samrådsmöte skulle hållas i det berörda området t ex i sevicehuset Rio.


- Nu var det dags för byggnadsnämnden att ta ställning till Stockholm Energis begäran om byggnads­lov för transformatorstationen vid Studentbacken. Vi skrev och bad att hela projektet skulle läggas på is.


- I ett uttalande den 12 oktober i samband med uppgörelsen i Stockholm mellan (s) och (mp) noterade vi att kolverksbygget kan forsätta, liksom gatukontorets planering för Österleden. Ett nytt hot är beslutet att Vikinglinjens flyttning från nuvarande plats vid Stadsgården skall snabbutredas, då detta inne­bär stor risk för att vi får ytterligare en färjeterminal med omfattande ny långtradartrafik på våra vägar.


- Koncessionsförhandlingarna i Nynäshamn visade att det s k kolförgasningsprojektet kan klara mycket bättre miljövillkor än PFBC-tekniken (t ex 1000 ggr mindre svavel och 4 ggr mindre kväve­oxidutsläpp). Vi skrev den 25 okt till regeringen och påpekade hur orimligt det skulle vara med långt sämre miljövillkor i Stockholm än i Nynäshamn. Regeringen har efter mer än ett år ännu inte fattat beslut om de slutliga miljövillkoren för Värtaverket. Rykten från Stockholms industriverkstyrelse gör gällande att ABB vid sin provanläggning inte heller klarar de gräns­värden som koncessionsnämnden satt.


- I november förde vi fram tanken på en gemensam miljöskyddsinspektör för bl a vattenskyddet i hamn­områdena i form av ett brev till länstyrelsen och olika miljö- och hyresgästföreningar, kommuner m m om ett regionalt miljöskyddskontor för innerskärgården. Detta har fått ett mycket positivt mottag­an­de bl a från Vaxholms kommun.


- Som framgår av denna redovisning har arbetet under 1988 varit lika omfattande som föregående år, om än av något annan natur. Under 1989 finns därför ett stort behov av nya, utåtriktade aktioner, där vi kan synas bra och som visar våra gamla medlemmar att behovet av vårt arbete är lika stort som tidigare. Flera sådana initiativ planeras redan. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det stöd som på olika sätt lämnats för miljöarbetet i vårt område.


Stockholm den 24 februari 1989