VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening för år 1987Liksom under föregående år har föreningen drivit ett intensivt arbete med opinions­bildning och faktaredovisning för att stoppa planerna på olika miljöhotande och direkt skadliga verksamheter i vårt område.

Arbetet har i första hand gällt Stockholm Energis och ASEA-PFBCs (numera ABB Carbons) jättelika försöksanläggning med trycksatt kolförbränning intill servicehuset i Hjorthagen, men ansträngningar har också gjorts för att hindra byggandet av en elnät­station i parkområdet vid kv Fodermarsken i Västra Gärdet och för att påvisa vilka följder motorvägsplanerna Värtalänken-Österleden skulle få.


Några inslag i verksamheten har varit följande:


- Regeringens lokaliseringstillstånd för kolverket, daterat 11 dec 1986, fanns i skriftlig form först 7 jan 1987. Vi granskade detta och begärde att få se de hemligstämplade handlingar som regeringen hänvisade till om säkerhetsstudie m m men fick nej.


- Den 12 jan höll vi ett protestmöte mot kolplanerna i ett fullsatt medborgarhus i Hjort­hagen. De närmast ansvariga Carl Cederschiöld och Birgitta Dahl var inbjudna men kom inte.


- Kommunfullmäktige i Stockholm gav 19 jan investeringsbemyndigande. Vi demonst­rerade och påvisade förfalskningar i bakgrundsmaterialet. Beslutet överklagades men det hjälpte inte. Vi JO-anmälde Industriverkstyrelsen och Drätselnämnden utan något resultat.


- Den 27 jan hölls samrådsmöte om stadsplanen för Norra Kajen Ett uttalande antogs av de närvarande men fick ingen effekt utom att den begärda "flexibla byggnadsrätten" på kajen togs bort.


- Den 3 feb gav koncessionsnämnden tillstånd att börja schaktning m m, som vi över­klagade men godkändes av regeringen trots att Stockholm Energi klart sagt att man inte tänkte uppfylla löften beträffande byggnadshöjd.


- Den 9 feb hölls samrådsmöte om elnätstationen, med många upprörda Gärdesbor och motstridiga uppgifter om vilka magnetiska fält denna skulle ge.


- Den 4 april ordnade vi tillsammans med andra organisationer ett protest och informa­tionsmöte om kolprojektet i Östermalms gymnasium, med bl a Björn Gillberg som medverkande.


- Den 7 april höll föreningen sitt årsmöte i Hjorthagens medborgarhus.


- I maj överskred Stockholm Energi uppsatta villkor och givna löften om schaktnings­arbetena i kv Nimrod. Arbetena pågick sent på nätterna och började tidigt på morgnarna, vilket var helt otillåtet och ledde till polisanmälan.


- Den 23 maj deltog vi i demonstrationen Ren luft i Stockholm på Sergels torg, där Ulf Brunnberg från oss var en av huvudtalarna.


- Den 1 juni höll vi ett medlemsmöte i Tornrummet på Foresta.


- Den 16 juni gav byggnadsnämnden bygglov för pannanläggning m m i kv Nimrod, med dispens mot gällande stadsplan (överskridande av gällande maxhöjd), vilket Stockholm Energi flera gånger lovat hålla. Beslutet överklagades av flera bostadsrätts­föreningar i Hjorthagen, men detta hjälpte inte. Den 1 juli trädde nya plan -och bygglagen i kraft, där sådana dispenser är förbjudna.


- Under sommaren utarbetade vi vårt slutliga svar inför miljöskyddsprövningen av verket och började sedan en namninsamling, med krav på lika hårda villkor som för NEX-projektet i Nynäshamn om vi inte får igenom kravet på totalstopp. 9000 namn kom till slut in.


- Den 10 sept höll vi i Hjorthagens medborgarhus ett förberedande möte inför koncessionsnämndens sammanträde.


- Den 15 och 16 sept höll koncessionsnämnden för miljöskydd sitt sammanträde om miljövillkoren för Värtaverket. Sammanträdet var oerhört välbesökt och där avslöjades att Stockholm Energi inte tänkt bygga något kollager i bergrum som regeringen föreskrivit. Detta togs upp av massmedia och Stockholm Energi fick bråttom att byta fot.


- Den 4 okt demonstrerade vi utanför Stadion med banderollen Nej till kol i Värtan.


- I väntan på koncessionsnämndens beslut som kom 12 nov, ägnade vi stora ansträngningar åt att bearbeta journalister, forskare och allmänheten. Vi fick möjlighet att lämna information i Värtabladet, som motvikt mot den inlaga Stockholm Energi fått komma med i ett föregående nummer.


- Vi tog också initiativ till att åter få igång arbetet mot planerna på en Österled och medverkade på ett seminarium i kulturhuset. Tillsammans med en rad andra organisa­tioner bildade vi Välj Spår-kampanjen, som har till syfte att visa på hur man bör bygga bra kollektivtrafiksystem istället för att slänga ut pengar på motorvägsbyggen (särskilt inte på Österleden, som skulle få katastrofala följder för människor och natur i vårt område).


- Koncessionsnämndens beslut innebar att man för tredje gången sade nej till det plane­rade PFBC-verket och höll med om att annan teknik har långt bättre miljöegenskaper. Regeringens beslut i lokaliseringsärendet gjorde dock att man inte kunde stoppa verket, men man försökte ställa så hårda miljökrav som Stockholm Energi uppgav vara möjliga.

Vi och flera andra överklagade, bl a Lidingö kommun, och ännu när detta skrivs har regeringen inte tagit ställning i denna fråga.


Mot slutet av 1987 kom vi fram till att det behövs en informationstidning om aktuella miljöfrågor i Värtaområdet. Genom en generös gåva från en HSB-bostadsrättsförening vid Sandhamnsgatan fick vi sedan ekonomiska förutsättningar att ta fram en sådan tidning, där flera medlemmar gjort stora insatser med författande, teckningar och textsättning. Denna har nu fått stor spridning och mottagits på ett mycket uppmuntrande sätt.


Vi i styrelsen valde under 1987 att arbeta på ett något annorlunda sätt. På styrelsemötet den 11 maj beslöts att under hösten hålla arbetsmöten, till vilka alla medlemmar var välkomna Som följd av de stora utåtriktade aktionerna hittade denna mötestyp inte sin bästa form så snabbt som vi önskat, och det gäller för den nya styrelsen att utveckla arbetsformerna. Behovet och intresset av vår förening är stort, det märks alltmer.