Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2016


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 6 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdelsnämndsmöten och flera samrådsmöten bevakats, många skrivelser avfattats. En guidad vandring i Gärdet-Hjorthagen har gjorts. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlems­organisationer inom FFE, Förbun­det för Ekoparken.


DLV gjorde flera invändningar mot exploatering enligt PBL och miljöbalk:


- MÖD, Mark- och miljööverdomstolen företog 20160405 syn om Hjorthagstornet kunde skada riksintresse. MÖD beslöt i dom 20160616 att så ej var fallet för Gasklocka 4. Planen var 2009 att bygga en ny skyskrapa på + 190 meter, 2013 sänkt till + 165 meter men MÖD ändrade i domen höjden till + 114,5 meter, lika med gaskloc­kans höjd, med motiv att utsläpp från näraliggande skorstenar vid Fortum Värme annars riskerade boendes hälsa och att Fortums verksamhet, som godkänts i tillståndsprövning riskerade få avflytta.


Sverigeförhandlingens diskussioner fortsatte om en Östlig förbindelse (Saltsjötunnel) alternativt en uppdaterad Österled från Nacka under Saltsjön och Södra Djurgården med stor trafikplats i närheten av Borgen på Gärdet, som skulle leda biltrafiken via Lindarängsvägen till hela innerstaden. Vidare skulle en ny tunnel byggas under Nationalstadsparken på Norra Djurgården till Roslagstull. Saltsjötunneln avses gå i stranden av hela östra delen av Djurgårdsön och bli mycket lång. Men en dubbelt så lång tunnel skulle även byggas under Hjorthagen från Ängsbotten via Hjorthagsparken fram till trafikplats vid Ropsten där plan möjliggör ytterligare motorvägsbro.


Om man vill minska biltrafikens negativa miljöeffekter i vårt område bör en eventuell Östlig förbindelse ej läggas in under Djurgården, som Trafikverket anser skulle bli en ny stor infartsled till Östermalm, ge ökad trafik på gatorna med ökad parkering. Stockholm anser att det är fel väg att gå och vill ej medfinansiera det.


Istället skulle en eventuell tunnelförbindelse, om sådan anses nödvändig, kunna läggas som en förbifart från Nacka /Värmdö via Lidingö till Danderyd. Detta skulle avlasta Östermalm och innerstaden. I kombi­nation med pågående Sverigeförhandlingens förslag om tunnelbana från Ropsten till Lidingö Centrum behöver varken ny motorvägsbro över Lilla Värtan eller en dubblerad Norra länken eller motorvägs­tunneln under Djurgården till Nacka byggas. Det skulle ge en betydligt bättre samhällsekonomi och kunna spara miljön på Östermalm och Stockholms innerstad och minska trycket på Nationalstadsparkens exploatering. Men frågan kvarstår om nya motorvägar av denna dignitet är möjliga att bygga när Trafikverket/Naturvårdsverket efter Paristoppmötet om klimatet anger att trafiken i Stockholms­området måste minska minst 30% för att nå de uppsatta klimatmålen.


I slutet av 2016 genomförde Trafikverket ett samråd om Östlig förbindelse i Stockholm och Nacka för Väg- och järnvägplan. Samrådsunderlaget kommer tillsammans med samrådsredogörelsen att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Tydligt är att biltrafiksan­delen i Stockholms innerstad kommer att öka vid byggande enligt förslag om Österleden/Östlig förbindelse.


Länsstyrelsen har sagt nej till att börja bygga den planerade stadsdelen på Västra Valhallavägen i Stockholm före 2023. Detta på grund av trafikprognoser som visar på fortsatt hög trafik på Valhallavägen, vilket innebär för höga värden av skadliga partiklar och kväve­oxid för att kunna bygga. Det tog DLV upp i sitt samrådssvar. DLV har också visat på hur biltrafiken där kan helt kan läggas i tunnel för bättre miljö samtidigt med att T-banestation byggs under Ruddammen med utgång även åt Roslagstull.


MMD upphävde 20160314 detaljplan för bostäder i kv Ordonnansen 6 vid Värtavägen och Furusundsgatan. Domstolen ansåg att planerna för husen inte var gjorda med tillräckligt mycket hänsyn till den be­fintliga be­byggelsen på Gärdet. Byggnaderna skulle bli för stora och placeringen är illa vald i värdekärnan Gärdessta­den med högt riksintresse inom skyddet för Stockholms innerstad med Djurgården precis som DLV angivit. Staden överklagade och DLVs talan avvisades 20161026 av MÖD då länsstyrelsen efter att Stockholms stadsbyggnadskontor ej ansett planen medföra betydande miljöpåverkan anslutit till det och avvisat DLV.


I samråd om kvarteret New York 1 vid Värtavägen och Sandhamnsgatan var DLV kritisk till att platsen utgör ett viktigt grönområde. Ett nytt stort hus medför att 10 lärkträd tas bort, som motsvarar nästan hela beståndet där. Området är idag en viktig del av Nationalstadsparkens gröna spridningszon i den s k geting­midjan. Även en stor del av grönytan runt huset skulle bli hårdgjord om huset byggs. Huset skulle påtagligt skada parken. Förhållningssättet ska enligt Stockholms ekologiska infrastruktur vara att i spridningszonen är prioritet 1 att skydda de särskilt värdefulla biotoperna, dess värdekärnor och naturmiljön i sin helhet.


I samråd för området Kolkajen vid Husarvikens mynning tog DLV upp brist på hänsyn till Nationalstads­parken, betydelse av skydd för vattenområdet samt de historiska spår, som finns. Vi avvisade bl a helt att bygga en konstgjord ö i Lilla Värtans vatten i Nationalstadsparkens gräns, som är ett viktigt område för fisk och groddjur. Den nya ön skulle säljas till dem, som skulle komma att bygga fyra nya bostadskvarter där.


Nobel Center som staden planerar på Blasieholmen, som skulle ta bort och skymma betydelse­fulla 1800-tals byggnader, har utlovats stöd av regeringen. Det finns dock bättre lägen att bygga på. Samtidigt har DLV, som varit negativ till den utformning Slussen nu får då sambandet mellan Mälaren och Saltsjön för vyn till och från Nationalstadsparken krymper, också påtalat att den utformning med ny stor bussterminal i Katarinaberget, dit den flyttas från Stadsgården, skulle vara riskabel, bl a med för trånga utrymningsvägar vid eldsvåda. Det skulle bli en stor mängd bussar eftersom den nya T-banan till Nacka inte går via Slussen.


För kv Genua 1 vid Sandhamnsgatan närmast Kampementsbadet intill Östhammarsgatan gavs startbesked för planläggning av påbyggnad i 2 våningar för 15-20 bostäder. Förslaget är okänsligt utformat med stora glaslådor i Nationalstadsparkens gräns och mot Sportfältet. Träd nu hamlade men nådde takhöjd. Påtaglig skada med stora glaspartier med risk för fågeldöd. Vid kvarteret finns mycket viktig spridningsväg för ek.


Om Lidingö ej vill bygga en spårvägsbro högre närmare Lidingö, vilken skulle göra det möjligt att föra spårväg till Lidingö Centrum, så har DLV föreslagit att en bro anläggs där brobanan kan lyftas från 6 meter över Lilla Värtans vatten så att segelfri höjd på platsen blir 12,5 meter över vattnet.


DLV har överklagat rivningslov för Gasklocka 4 i Hjorthagen då länsstyrelsen ännu inte prövat skydd för denna blå-klassade byggnad. Något förslag till ett nytt lägre hus har ej visats. Rovfåglar riskerar ta skada.


8 februari 2016 kom MMD:s dom för Södertälje oljehamn som medger en årlig hantering av 2,2 Mton, tillräckligt för att ta över både Louddens och Bergs oljehantering. Oljehamnen ligger långt från bostäder med järnvägsanslutning och motorvägar i tre riktningar. Den 3 oktober 2016 lämnade MMÖD slutligt tillstånd. Där skall naturvårdsverkets riktvärden för buller utomhus vid bostäder tillämpas och momentant tillåts inga högre nivåer än 55 dBA nattetid.


9 december kom MÖD:s dom över de av Hamnen och DLV överklagade frågorna om til­låtet buller från Värta-/Frihamnen vid bostäder. MMD:s redan generösa tillstånd med en tillåten bullernivå på 5 dBA högre värden (dag, kväll och natt) än vad Naturvårdsverkets riktlinjer an­ger kompletterades då med att även den maximala ljudnivån nattetid tillåts öka. Villkoret medger nu obegränsat högt hamnbuller under 24 minuter eller ett obegränsat antal väckande ljudstötar per natt.


På Loudden verkar varken OK-Q8 eller Preem avse att vid utgången av 2019 ha avslutat sin verksamhet och återställt området. De stod under 2016 för 104 tankbåtsanlöp med en hantering av totalt 527 881 ton. Länsstyrelsen som tidigare lämnat ett icke tidsbegränsat tillstånd för en årlig hantering av 2,2 Mton på Loudden lämnade den 3 december ett beslut om ett tillåtet hamnbuller i enlighet med MMD:s dom be­träffande Värta-/Frihamnen. Ett beslut som både vi och Hamnen har överklagat men av motsatta skäl.


Årsmötet inleddes med att Johan Castwall, Stockholm Hamnars VD, talade om läget rörande en avveckling av Louddens oljehantering inför en planerad framtida bostadsbebyggelse. Han sa att hamnen var inställd på att flytta från området.


Styrelsen utökades med en suppleant när årsmötet valde Predrag Simicevic på 2 år.


STYRELSEN