Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2015


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 5 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdelsnämndsmöten och flera samrådsmöten bevakats, många skrivelser avfattats. En guidad vandring i Gärdet-Hjorthagen har gjorts. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlems­organisationer inom FFE, Förbun­det för Ekoparken.


DLVs gjorde flera invändningar mot exploatering enligt PBL och miljöbalk, som accepterades:


- Mark- och miljödomstolen företog 20150318 syn om Hjorthagstornet kunde skada riksintressen och upphävde 20150617 detaljplanen för Gasklocka 3 och 4, som medger åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset Nationalstadsparkens höga värden vid Fiskartorpet och Stora Skuggan.

Även Fortums miljötillstånd att producera fjärrvärme/-kyla och el i intilliggande Värta­verket utgör skäl att stoppa detaljplanen. Miljötillståndet kan återkallas eller omprövas p g a klagomål från att rökgas från skorstenar skulle störa boende i Hjorthagstornet. Stockholm har överklagat domen.


- Länsstyrelsen stoppade detaljplan för kontorshus i kv Starkströmmen 1 och 2 vid Norra länkens avfart mot Hjorthagen 20150604 p g a med farligt gods på Norra länken och Värtabanan. Skydds­avstånd till Fortum Värmes verksamhet vid Sevesoklassade Värtaverket är också viktiga att hålla.


- Länsstyrelsen upphävde 20150618 detaljplan för påbyggnad av studentlägenheter i kv Väbeln 3 inom Nationalstadsparken då detta skulle skada parken med dess naturmark och spridningsväg.


- Länsstyrelsen upphävde 20151214 detaljplan för bostäder vid Norra länken och Värtabanan i kv Ängsbotten 6 utom för områdets västra del omfattande park och gata (som godkändes 20160208 och bl a har ny viadukt över Värtabanan och skydd för bl a Ryttareken staden fällde 20141114).


Tvärs över enda kvarvarande delen av Gärdets spridningsväg och delvis inom Hjorthagsparkens viktiga värdekärna för Nationalstadsparken planeras staden 40 bostäder, förskola och spränga ut underjordiskt garage. Området har delvis naturmiljö och naturvärden som inte kan ersättas inom överskådlig tid enligt stadsbyggnadskontoret. I kompensation avser staden ta bort del av Troll-hättevägen som ersätts med parkyta. Genom att ta bort vägbanken förbättras möjligheten att röra sig mellan Motalaparken och Abbisplan. Samtidigt exploateras en stor del av värdekärnan öster om Abessiniens riksintresse i Hjorthagen med anläggningar och byggnader för idrott och parklek. DLV har ställt sig kritisk till planerna för radhus här även om området nu delvis innehåller garage.


Norra länkens tunnlar mellan Hjorthagen och Norrtull/Universitetet har övertagit en stor del av trafiken från hamnen och Lidingö, som tidigare passerade via bl a Valhallavägen. Något motiv att nu bygga en fortsättning mot Nacka kan då ej finnas. Ändå presenterade Sverigeforhandlingen.se en preliminär rapport i början av mars att bygga den gamla Dennis-motorvägen Österleden igen. Den skulle dras från Lindarängsvägen vid Kungliga Borgen till Sickla i Nacka i form av en berg­tunnel i jättelik sväng under östra delarna av Norra och Södra Djurgården i Nationalstadsparken. DLV är starkt kritiskt till att en notorväg byggs under Djurgården och Nationalstadsparken. Detta har redan tidigare av Trafikverket angivits bli en ny infartsled till Stockholm, vilket ej är önskvärt.


Norr om Ropsten har Stockholm presenterat förslag med hög exploatering långt ut i Lilla Värtans vatten. Fyra stora kvarter skulle byggas på utfyllnad genom en förlängning av södra stranden med en ny kaj i Husarvikens mynning. Till det kommer ytterligare flera kvarter med höga hus i vattnet söder om en uppbyggd bassäng ut i Lilla Värtan. Området kallas Kolkajen och vattnet fullkomligt kokar av fisk ibland. Sandbanken i Husarvikens mynning har också rara växter. Oxbergsbacken i norr innehåller Stockholms äldsta lämningar och försvarsnästen. Det som idag har en synbar kopp­ling till Husarehagen och Jägarebackarna i Hjorthagen med byn Husarne söder därom klipps helt sonika av genom föreslagen bebyggelse. Vissa hus blir 24 våningar eller högre. DLV anser att det är totalt ruinerande för Nationalstads­parkens vackraste och viktigaste land- och vattenområde.


2


Den 18 februari hölls huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen om bl a slutliga bullervillkor för hamnverksamheterna vid Värta-/Frihamnen och den 23 februari informerades DLV om att länsstyrelsen godkänt hamnens ändringsanmälan för bygget av en ny kaj för stora kryssningsfartyg på den nordöstra delen av Frihamnspiren. Där skulle fartygets bullrande skorsten hamna mer än 200 meter närmare de 4 500 boende i stadsdelsområdena Öregrundsgatan och Kampementsbacken än skorstenen på motsvarande fartyg vid befintlig kaj på Frihamnens södra sida. Vi informerade domstolen om detta i förhoppning att det skulle beaktas i domen.


Miljödomstolen avkunnade den 18 maj deldom för de uppskjutna frågorna om bl a villkor för buller från hamnverksamheten och hamnrelaterad tågtrafik vid Värta-/Frihamnen. En dom som överklagades av Hamnen och Stockholms stad och ärendet ligger numera i Högsta Domstolen.


Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för del av kv Sperlingens Backe vid Stureplan och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Huvudfrågor i program­samråd är omfattning av rivningar, introducerande av högre höjder i stenstaden (här mest kontor). DLV anser en höjning med 4 våningar i planen ej får tillåtas styra all ny bebyggelse i innerstaden.


Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för kv New York 1. Fastigheten är belägen inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och gränsar till den del av Gärdesstaden som är utpekad som värdekärna inom riksintresset. DLV har ännu ej beretts lämna synpunkter i samråd.


DLV finner att Stockholms stad ej uppfyllt sin informationsskyldighet i programsamråd för östra Hagastaden. Stockholms handelskammare och 7 intresseföreningar fick samrådsbrev om program för östra Hagastaden (Norrtull) men ej DLV. I efterhand har vi lämnat kritik mot att Nationalstads­parken exploateras med fyra stora och höga kvarter i strid mot skyddet här, som staden i översikts­plan skrivit ska respekteras.


Länsstyrelsen avvisade DLV som klagande på ny detaljplan för kv Ordonnansen 5/6 då planen ej ansågs ha betydande miljöpåverkan. DLV hävdar motsatsen. Skrivning från general-advokaten Eleanor Sharpston den 2 juli 2009 i mål C 263/08, som DLV vann i EG-domstolen, artikel 10a i direktiv 85/337 ger obegränsad rätt till rättslig prövning när vi deltagit i samråd, dvs i domstol.


DLV står fast i avstyrkan av Nobelcenter trots att det i granskningsförslaget bantats lite men bygg­naden skulle påtagligt skadligt skymma stenstaden med dess vackra gamla bebyggelse, inklusive det befintliga tullhuset som är känslig för förändringar och ligger på den enda byggbara marken.


Miljödomstolen lämnade 2015-12-08 Fortum tillstånd att bortleda 8 500 m3 grundvatten/månad från sina undermarksanläggningar vid Värtaverket. Det är mer än tre gånger så mycket som det provisoriska villkor som gavs i samband med tillståndet för det nya kraftvärmeverket. Då invände DLV mot att kraftverket skulle läggas i ett område med korsande krosszoner, som riskerade grund­vattenläckage. Nu är dåligt berg motiv för domstolen att tillåta en kraftigt ökad vattenbortledning.


Årsmötet inleddes med att Claes Trygger, vice ordförande i DLV, talade om ett Österleden, som vi länge kämpat emot men som i mars åter aktualiserats i en rapport från Sverigeförhandlingen. Vår hedersmedlem Henrik Waldenström kompletterade framställningen. Till ny styrelseledamot valdes Agneta Liljesköld, en välkommen kämpe!


Vår mångårige styrelseledamot Säde Pekurinen gick bort på sommaren. Hon hade varit dålig lång tid och har genom begravningen återvänt till Finlands jord. Vi tackar hennes rättframma klarsyn!


STYRELSEN