Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2014


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 5 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdelsnämndsmöten och flera samrådsmöten bevakats, många skrivelser avfattats och två remis­ser besvarats, proposition 2013/14:126 ”En enklare planprocess” och 2013/14:127 ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov”. En guidad vandring i Gärdet-Hjorthagen har gjorts. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Förbun­det för Ekoparken.


Samma ärenden som året innan präglade verksamheten för DLV. Stockholms kommunfullmäktige antog den 7 april detaljplanen för Hjorthagstornet (Gasklocka 4). Skyskrapans 45 våningar skulle nå 165 meter över havet och 47 respektive 5 meter högre än Fortum Värmes två höga skorstenar vid Värtaverket och riskera att ohälsosam rök – speciellt vid uppstart – slår in mot bostadsfönstren. Den 16 juni beslöt kommunfullmäktige också att subventionera markpriset med 65-75 % (otillåtet i EU) jämfört med andra markför­säljningar i området enbart för att styrande politikerna vill att det byggs ett extremt högt hus där. Den stora gasklockan är blåklassad av Stadsmuseet men staden vill ändå att den rivs. Gasklockan ingår i riksintresset Gasverket och ligger dessutom intill riksintresset Abessiniens låga arbetar­bostäder vid gränsen till Nationalstadsparken i dess spridningsväg Gärdet och utgör en del av riksintresset Stock­holms innerstad med Djurgården där Stockholms siluett utgör ett viktigt inslag. Båda besluten har överklagats.


Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslöt den 27 mars att i Södra Värtan ett antal höga bygg­nader kan behövas för att komplettera förslag till bebyggelse för at skärma hamnbullret. Boverket har regeringens uppdrag att utarbeta ett vägledande underlag med allmänna råd för planering för och byggande av bostäder enligt PBL inom områden som är utsatta för buller från hamnar, industrier m.m. Detta uppdrag ska samordnas med Naturvårdsverkets upp­drag att utarbeta en vägledning om hur buller från miljöfarlig verksamhet kan hanteras vid pröv­ning och tillsyn enligt miljöbalken. Uppdragen skulle redovisas senast den 30 april. ”Om utfallet av verkens arbete inte kommer att bidra till att göra bostäder möjliga i lägen utsatta för industribuller inom planområdet ska stadens eget förhållningssätt till industribuller istället användas fullt ut.” 30-40 våningar kan höghusen bli i Södra Värtan jämfört med samrådets 6-8 våningar. Det skulle helt förändra innerstadens siluett.


Program för exploatering av Västra Valhallavägen mellan Brunnsviken och Engelbrektsgatan med 500-800 bostäder samt en idrottshall har tagits fram. Stråket Roslagstull och Odengatan i huvudsak bestående av parkmark och parkering blev aktuell för exploatering då Valhallavägens trafik med farligt gods minskade när Norra Länken öppnades. – DLV anser att man först ska se hur befintlig boendemiljö och kollektivtrafik kan förbättras, hur gång- och cykeltrafik kan underlättas och göras säkrare och hur grönstråken kan bevaras och utökas. Vi föreslår att en tunnelbanestation byggs ut under Ruddammen med utgång till Roslagstull och Alba Nova. Biltrafiken beräknas 2030 öka till dagens flöde igen och en trädallé behöver skydda södra sidan. Bussar vid Östra station bör flyttas till Mörby för att minska störningarna. – Stockholm vill bredda Valhallavägen till 7 körfält om 34 meter som man anser vara en av de viktigaste trafiklederna då den är reservled till Norra länken!


Mark- och miljööverdomstolen beslöt att varken inhämta förhandsavgörande i EU-domstolen eller att ge prövningstillstånd om detaljplanen för Stettin 7 vid Kungliga Borgen. Skyddsavstånd mot LNG-transporterna intill huset anses ej heller behöva göras. Direkt startar planläggning för att höja grannfastigheterna Stettin 8 och 9 med två nya kontorsplan och senare andra med två bostadsplan.


Politikernas beslut att exploatera högre och tätare med ytterligare 1000 bostäder i kv Ängsbotten och Gasverket (utöver Hjorthagstornet) laglighetsprövas. Skyddsavstånd mot LNG-transporterna på Norra länken intill högt hus med studentbostäder saknas. Att få en ändring är svårt trots stor negativa inverkan höghuset ger på stads- och landskapsrummen i strid mot landskapsanalysen här.


På Värtavägens krön vid Sportfältet och Nationalstadsparken planeras i kv Ordonnansen 5 och 6 ett höghus. Då översiktsplanen anger ny bebyggelse ska planeras i samspel med, eller i medveten kontrast till områdets karaktär, dvs bygga enligt skyddsnorm eller helt avvikande, får planerarna fria händer! Resultatet blir en hög vägg längs Värtavägen i Gärdesstaden. Man avser även bygga så i kv New York 1 nere vid Tegeluddsvägen vilket medför att lärkträdsskogen där försvinner.


Under året har vi deltagit i skriftväxling i mark- och miljödomstolen om slutliga villkor för buller från hamn och järnväg vid Värta-/Frihamnen. Hamnen begär att utomhusbullret endast skall mätas vid kontrollpunkter inom hamnområdet och inte vid bostäder som Naturvårdsverket, Lidingö och DLV kräver. Om de får igenom sina villkorsförslag kan boende i hamnens omgivning regel­bundet utsättas för lågfrekvent buller inomhus överskridande Socialstyrelsens riktvärden utan att några bullerbegränsande åtgärder vidtas. Även momentant buller kan regelbundet tillåtas väcka boende.


Den minst 700 år gamla Ryttar-eken intill Fiskartorpsvägens viadukt över Värtabanan i Hjorthagen fälldes den 14/11, på natten precis som TV-eken för tre år sedan. Exploateringskontoret hänvisar till trafikkontorets utlåtande och att man fällde eken av ”säkerhetsskäl”. Diametern var 272 cm och tillväxten bra med mulm i ekstubbens mitt. Arborister ansåg den kunde bevaras i Nationalstadspar­kens gräns. Ekskogens 76 jätteträd, som föreslogs bli Stockholms naturminne 1935, minskas igen.


Cementa, sedan länge etablerad vid Liljeholmshamnen intill E4, vill Stockholms stad nu flytta till kommande Spårväg Citys och T-banans stora omstigningsstationer vid Ropsten. En 90 meter hög och 26 meter bred silo tänks intill Norra Djurgårdsstadens bostäder och rakt ned från Hjorthagens bostäder. Staden vill bygga bostäder i Lövholmens industriområde. Länsstyrelsen gav i maj 2011 Cementa tillstånd till befintlig/utökad hantering av cementprodukter vid fabriken i Lövholmen.


Lidingö stad söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen för byggande av ny bro för spårvägs-, gång-, cykel- och mopedtrafik mellan Ropsten i Stockholm och Torsvik i Lidingö samt rivning av Gamla Lidingöbron i Lilla Värtan. Byggandet av den nya bron och rivning av den gamla medför arbeten i vatten, dvs vattenverksamhet som regleras i 11 kap miljöbalken. Man anser att gamla brons ålder, konstruktion och grundläggning gör den olämpligt att underhålla. ”Lilla” Lidingöbron anläggs norr om med Gamla bron och får segelfri höjd på 5,6 meter och avses ej bli öppningsbar.


Innan årsskiftet beslöts startPM för planläggning av kv Jackproppen 1, 40 radhus i Abessinien, startPM för planläggning Gasverket Östra i Norra Djurgårdsstaden, godkännande av detaljplan för kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, godkännande av detaljplan för kv Väbeln 3, 400 studentbo­städer, Ladugårdsgärdet, antagande av detaljplan för kv Forskningen 1, Osquldas väg, detaljplan för Teknik­ringen + Brinellvägen och detaljplan Drottning Kristinas väg Norra Djurgården 1:49


DLV firade 30 år som oberoende miljöskyddsförening. Årsmötet inleddes med förre ordföranden Arne Sundström som en tänkvärd återblick på vad vi kämpat för de första åren. Vid efterföljande årsmötesförhandlingar gav årsmötet styrelsen i uppdrag att skaffa bullermätare för användning vid granskning av bullernivåer vid hamnutbyggnader, trafikapparater m m. Sådana mätare ska kunna mäta det lågfrekventa buller, som av myndigheterna filtreras bort vid mätning av trafikbuller. Efter en kamp under ett och ett halvt år mot det mycket skadliga lågfrekventa bullret från SLs led­bussar vid linje 4:s ändhållplats hotade Stockholms miljöförvaltning i somras att avvisa anmälan. Detta trots att man inte utfört någon mätning av lågfrekvent buller dB(C) på platsen under tiden. Man vill trots att miljööverdomstolen i mål 2013:25 angett att motsvarande lågfrekvent buller från väntplats för tåg ska mätas i dB(C) och åtgärdas, att bussarnas kontinuerliga start-, tomgångs- och framkörningsbuller ej ska göra det. SL beslöt på egen hand under hösten att då byta ut bussarna!


Årsmötet omvalde de avgående personerna i styrelsen och gjorde även ett uttalande: ”Dagens kulturhistoriskt värdefulla utformning skulle helt raseras om Stockholms stads s k Nya Slussen enligt ny detaljplan kom till utförande. En bättre utformning, som värnar utsikten över Mälaren, mot Gamla Stan och över Saltsjöns inlopp mot Stockholm behöver tas fram. Ett sådant alternativ måste ta tillvara kulturmiljön och innehålla en smalare och vackrare anslutning mot Skeppsbron."


STYRELSEN