Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2013

 

Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 5 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdelsnämndsmöten och flera samrådsmöten bevakats, många skrivelser avfattats och remisser besvarats. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Förbun­det för Ekoparken.

 

Samma ärenden som året innan präglade verksamheten för DLV. Men ett nygammalt och allvarligt hot mot hälsa och miljö inte minst på Östermalm dök upp då extremt explosiv och brandfarlig gas komprimerad till 1/600 del av normal storlek fick transporteras av tankbilar med släp till Loudden. Gasen, nedkyld till -162 grader, transporteras förbi Östra station, KTH, Stadion och Hjorthagen. Länsstyrelsen avsäger sig ansvar men tillåter transport i Norra länkens tunnel då den öppnas 2015. DLV upplyste stadens förvaltningar inklusive Östermalms stadsdelsnämnd, Trafikverket och MSB om riskerna men ingen åtgärd vidtas trots att säkerhetsbestämmelser ej finns för dessa transporter. Allvarliga explosioner har hänt runt om i världen och finns bl a dokumenterade på video från Kina. Just dessförinnan blev en omfattande spansk rapport klar om olyckor vid gastransport nu förbjudna att köra genom spanska samhällen. Där beräknas skyddsavstånd för explosionsrisk till 1250 meter!

 

DLV har invänt mot detaljplaner för både kvarteret Ängsbotten 6 där bl a studentbostäder avses byggas intill tunnelöppningen för Norra länken och Stettin 7 där bostäder m m avses byggas invid Borgen med bl a hänvisning till farorna med LNG-transporterna till Loudden tre gånger per dygn.

 

Vi har kämpat för att skyddsavstånd till boende ska införas vid Värtaverkets Seveso II-anläggning. Vi har även försökt finna sätt att i Mark- och miljödomstolen få igenom avgifter så att fartyg i hamn ej bullrar eller förorenar miljön. 

 

Läckage av stadsgas med 53 % metanhalt från ledningsnätet var 29 % enligt miljörapport för 2012 Det innebar dubbelt så stor klimatpåverkan per energienhet jämfört med Hjorthagens kolkraftverk. Vi anser att det är ofattbart att tillstånd har givits! Det förklarar också de ständigt höjda gastaxorna.

 

Stadsbyggnadsnämnden godkände plan för ett högt hus i kv Väbeln 2 vid Jerum. Detta gick sen ej att överklaga trots att huset avses byggas i den ”getingmidjan”, Nationalstadsparkens smalaste del.  

 

Stockholms stadsbyggnadskontor sänkte den föreslagna höjden på Hjorthagstornets byggnad till 140 meter. Då borde takfots-höjden ligga på +160 meter men våningar tillåts nu till +165 meter. Hjorthagstornet skulle ha ca 85 % av nuvarande Gasklockans bredd men vara 40 % högre. DLV ansåg att det förut 170 meter höga tornet på en ca 20 meter hög bergsklack hade en förödande inverkan på stads- och landskapsbild. Stadens fotomontage gav en felaktig proportion på tornet. Stadens jämförelser nu är ändå ej rättvisa då Hjorthagstornet tecknas vitt medan den betydligt lägre Gasklockan är mörk och då framträder tydligare. Det går att måla klockan ljus också!

 

Skyskrapan planeras bli 47 resp 5 meter högre än Värtaverkets skorstenar där den lägsta ligger ca 600 och den högsta ca 750 meter bort. Röken rymmer farliga utsläpp från industriell förbränning. Ofta stryker rökplymerna tätt inpå taken på husen på Gärdet, åt olika håll och slår även kraftigt nedåt – ca 50 % av tornet riskerar att utsättas för rökplymerna – ej bara 14 % som anges i MKB.

Solstudierna redovisade i MKB för olika tidpunkter på året är missvisande. Sommar-fotot från Gasklockans på 100 meter i samma handling anges skugga lika långt som skuggan anges nå vintertid från Hjorthagstornets 140 meter! MKBn är undermålig och miljörisker underskattas.

Detaljplan har tagits fram efter markanvisning, som DLV tidigare invänt kunde ha person-politiska kopplingar, före de krav, som ska gälla för Norra Djurgårdsstaden som miljöstadsdel. Byggherren har dock på en frivillig basis åtagit sig att uppnå de krav som ställts i senare etapper, anger staden men ny bygglagstiftning förbjuder kommunerna att ställa särskilda egna miljökrav på byggnader.

 

 

 

Samma byggare som för Hjorthagstornet fick igenom ny detaljplan för kvarteret Stettin 7. En hög vägg mot norr och en byggnad som helt förringar kungliga Borgen vid Ladugårdsgärde. Vi och Stadsmuseet gör bedömningen att det medför en så betydande miljöpåverkan ur kulturhistorisk synvinkel att en MKB är nödvändig. Nationalstadparken med sina höga värden och känslighet i stadsbilden gör att de föreslagna förändringarna ingående bör studeras och redovisas i en analys som tittar både på stadsbild, siktlinjer och hur Nationalstadsparkens övriga värden påverkas.

 

Sveriges Television diskuterar med Stockholm stad om att lämna TV-huset och att man kan bygga 1000 bostäder där mot att TV får bygga ett stort mediahus vid Oxenstiernsgatan. Då ingår att sta­den får spränga bort Göta Livgardes Park för Spårväg City söder om Radiohuset. Miljön tar stryk!

 

Den 3 december inbjöd Södertälje Hamn till samråd angående ombyggnader för att kunna ta över oljehanteringen från Louddens och Bergs i Nacka oljehamnar. DLV har då ställt sig bakom detta. Men två dagar senare beslöt mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, oss och Stockholms stad av länsstyrelsens beslut att tillåta olje­bolagens verksamhet på Loudden t o m 2030, som även Stockholms Hamnar, SH, ville. Tillståndet medger mer än en fördubbling av dagens hantering. SH ville även ha kvar fartygsbränslebunkring.

 

Vi har ställt oss positiva till att ett konstsnöspår anläggs runt Ladugårdsgärde men negativa till de hårdrockskonserter, som ska hållas på Gärdets Sportfält och nedanför Borgen i maj och juni 2014.

 

DLV har svarat på remiss om AB Fortum Värmes redovisning av prövotidsfrågor i aktbilaga 160 i mål M 1821-07 avseende utsläpp till luft av lustgas från KVV6, utsläpp till luft av kvicksilver från KVV6 och KVV8 samt av köldmedia från värmepumparna i kv Nimrod.

 

Vi har svarat på remiss om Trafikverkets rapport Åtgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stock­holm, Nacka, Värmdö och Lidingö (TRV 2013/15692), dvs bil- båt- och spårtrafik i denna delen.

 

Vi har svarat på remiss om Stockholm Vattens Vattenverksamhet före schaktning m m samt ned­läggning av dagvattenledning i Husarviken. Det borde behandlas i miljödom, ej bara som anmälan.

 

Vi har svarat på remiss om Utställning Järnvägsplan Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen + MKB Dnr TRV2013/27622, Stockholms kommunstyrelse och Trafikverket. Flera miljöhot finns.

 

Vi har svarat på remiss om förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt M2012/3383/Nm. Exempel ges på skadlig påverkan.

 

Vi har svarat på remiss om Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet - Del­betänkande av Bullersamordningsutredningen (SOU 2013:57). Vi var starkt kritiska till lägre krav.

 

Regeringen har tillsatt en utredning om att överklaga bygglov ska kosta pengar – är detta ett hot? Man avser även att minska på miljökraven på byggnader. Försämringar av strandskyddet och fritt byggande av större friggebodar utreds även. Det leder till sämre boende-, natur- och kulturmiljö!

 

Stockholms landstings blå ledbussar av både äldre och nyare modell avger i flera fall starkt och mycket skadligt lågfrekvent buller upp mot fasader i framför allt innerstaden. Enligt tidigare dom i mark- och miljö­domstolen lovade SL att de nya bussarna skulle vara tystare. Så har det inte blivit.

 

DLVs styrelse har beslutat att inköpa en skrivare som p g a ökade kostnader för att externt trycka upp utskicken snabbt borde betala sig.

 

DLVs årsmöte inleddes med föredrag av Henrik Waldenström från WWF, fågelskådare och initia­tivtagare till Nationalstadsparken berättade om ”Nationalstadsparken – unik park i hotat landskap”.

                                                                                                             STYRELSEN