Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2012


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 4 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdelsnämndsmöten och flera samrådsmöten bevakats, många skrivelser avfattats och remisser besvarats. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Förbun­det för Ekoparken.


Efter Stockholms stadsbyggnadskontors motgång med planering av bostäder i Södra Värtahamnen vid Lilla Värtan tog man fram ett nytt program som omfattar området öster om Värtaverket i norr över Casablancapiren/Värtapiren och Finlandsparken, längs Tegeluddsvä­gen ner till Östhammars­gatan i söder. Kritiken mot förra planeringen med många höghus, som skulle bli bullerstörda från hamnverksamheten har lett till att hushöjderna reducerats av­sevärt och man har förlagt bostäder i en isolerad enklav omgiven av bulleravskärmande kommersiella fastigheter. Nu handlar det om ett tusental bostäder, insprängda bland ca 25 000 arbetsplatser. Gröna tak planeras för all bebyggelse.


I södra delen föreslås att SEB i fyra kvarter får bygga 120 000 kvm kontor, som skulle sträcka sig längs med Stora Värtans vatten i 9 våningar eller högre. Väster om kommer Spårväg City att gå i en allé och vi anser att minst ett av husen borde bli attraktiva bostäder.


Hamnen flyttas längre ut i Lilla Värtan i och med att Värtapiren byggs ut mot Lidingö. Samtidigt tillkommer Fortum Värmes nya pir öster om Hjorthagen för lossning av nya fastbränslen till den planerade stora utbyggnaden av Värtaverket. En ny ansökan om utökat tillstånd för djupare mudd­ring vid piren togs fram. Vi krävde att frysmuddring ska tillämpas som bullrar och grumlar mindre än enskopeverk och föroreningar tas lättare om hand. Frysmuddring användes vid Frihamnspiren.


Stockholms stad informerade media under försommaren att utbyggnaden av Värtapiren skulle inle­das utan att avvakta Högsta domstolens beslut. Kort därefter meddelade domstolen, som funderat över vårt överklagande av utbyggnaden i över ett år, ett beslut att inte ge oss prövningstillstånd.


Strax innan hade Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen gett alla oljebolagen vid Loudden, utom Petrolia där beslut fattades senare, tillstånd till fortsatt verksamhet till utgången av 2030 med de volymer som tidigare tillstånd medgav. Egendomligt då Stockholms stad sedan länge redovisar att Loudden 2025 skall vara bebyggt med omkring 5 000 bostäder. Vi har överklagat dessa beslut.


Ny detaljplan för kv Stettin 7 tillåter att hus byggs upp till 10 våningar. Vi vill ban­ta höjden. Den tar bort utsikten mot norr och Lilla Värtan från den kungliga Borgens byggnadsminne där grund­tanken är att denna ska ligga högst i området och ha utsikt över det gamla övningsfältet.


Under året har ytterligare många träd avverkats i västra Hjorthagsparken och dess värdekärna och omfattande sprängningar görs för att skapa en sluttande väg ner mot Norra Djurgårdsstaden i norr. Vi protesterade mot detta arbete då åtgärdena ännu inte tillåtits av domstol. Vi över­klagade planen för Norra 2 då ny bebyggelse planerades i fornminne och för nära vattnet. I kv Ängsbotten intill Värtabanan planeras 600 bostäder samt lokaler och ny bro över järnvägen. Vi vill att gång, cykel och skidåkning ska ha reserverat utrymme på bron och att västra delen åter blir nationalstadspark.


Men vi invände mot att tre hus blir betydligt högre än de övriga och riskerar med placering i söder att skymma solljuset för bostäderna norr därom. Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå skulle över­skridas vid flera fasader, bl a mot Norra länken varför avstegsfall från den redan höga bullernivån måste tillämpas inom området. Bullernivåerna att vara mycket höga och med skärmar och veckad fasad mot söder söker man minska nivåerna. Här planeras studentbostäder, dvs korttidsboende som inte kan kräva bättre normal standard. Partikelutsläppen från Norra länkens tunnelmynning intill blir höga men genom nya beräkningar menar staden sig precis klara gränsvärdet för PM10-halter.


Mellan gamla tingshuset och Jerums studentbostäder vid Lidingövägen avses ett 9-våningars hus byggas i Nationalstadsparken. Staden anser att en smalare byggnad än tidigare förslagits ej skulle skugga omgivande hus och ekar eller hindra den ömtåliga spridningsvägen i ”getingmidjan”.Detaljplan för Albano ställdes ut med 100 000 kvm högskolelokaler och ca 1100 studentbostäder vilket kommer att påverka Brunnsvikens känsliga landskap och topografi. Det tidigare planerade tornet i söder togs dock efter bl a DLVs protester bort. En ny genomgående gata öppnas till Rud­dammen där markanvisning samtidigt givits för stundetbostäder som ett höghus i parkområdet.


Radio-/TV-ekens öde avgjordes nog redan 2001 då staden meddelade att ytterligare ett körfält be­hövdes på Oxensti­ernsgatan p g a Norra Djurgårdsstaden. Därför besiktigades eken varje år för att se när man skulle kunna slå till. Då SL 30 augusti 2011 bestämde att Spårväg City skulle dras öster om eken slog trafikkontoret till. Då startade den största kampen för att bevara träd i Stockholm sen Almstriden 1971. Om kampen sände radions P1 före midsom­mar en uppskattad dokumentär ”Bara ett träd” av professorn i journalistik Susanne Björkman.


Efter att TV-/Radioeken fälldes tog Trafikkontoret fram 3 förslag för Oxenstiernsgatans framtida utformning med Spårväg City och i SL:s kommande utställning av järnvägsplan. Trafiknämnden valde alternativet utan ny ekplantering i gatans mitt. Vi tog fram ett eget förslag ”KURBITS” med arkitektstöd, som ger gatan mer liv med ekar i mitten och ny trädplantering och cykelbana i väster. Kritiken mot trafikkontoret växte när man vid grävning fann att ekstubben hade nya friska rötter.


Regeringen meddelade i pressen att man nu ville bygga Österleden mellan Hjorthagen och Nacka och att man då ska bygga T-bana mellan Kungsträdgården via Skansen och en gemen­sam tunnel under Saltsjön till Nacka. Byggbolaget Skanska driver med stöd av Stockholms Handelskammare ett förslag där T-banan bara får en femtedel av tunnelns tvärsnittsarea på den samutnyttjade sträc­kan. Det är alltså i huvudsak en biltunnel, som i hela sträckningen i Stockholm går under National­stads­parken och för Skansens djur och Djurgårdsekarna skulle det bli en långvarig och påfrestande exploatering liksom för boende intill. Vi anser Österleden under Saltsjön ej behövs och att T-bana gör betydligt mer nytta med dragning under Söder ner mot Hammarby Sjöstad och sen till Nacka.


Vi svarade på en tilläggsplan till Stockholms ÖP 2010 kallad ”Den gröna promenadstaden”. Vi ansåg att man måste här utreda vad som menas med PARK. Alltmer av parkerna exploaterade av olika byggnadsprojekt, som fotbollsplaner med plastgräs och underlag av grus och med betongytor för uppställning av mål etc. En del får plasttält där det tidigare var friytor av gräs. Andra parker består av bortsprängt berg som nu västra Hjorthagsparken kommer att bli med lit torvströ på. Hela lekplatser plastas in som hörnan av Jungfrugatan och Valhallavägen där tidigare var natur. Skate­boardramper av betong brer ut sig. Vi inser behov för nya verksamheter men de kan ej räknas till park och de kan tas till intäkt att bebygga. Park bör få ett skydd med bevarad natur i detaljplaner. Stockholm har nu ett trädråd med ansvar för värdering och skydd av värdefulla träd. Länsstyrelsen fastställde vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken där nu grövre träd skyddas tillfälligt.


Fortums anmälan om två cisterner om vardera 10 000 m3 för lagring av torra biobränslen på Norra Kajen nedanför Hjorthagen behandlas nu av miljödomstolen. Rörande Fortums olika förändringar av sitt tillstånd för Värtaverket deltog vi 2012-12-14 i huvud­förhandling om utökad muddring vid Fortums planerade pir vid Norra Kajen för att kunna ta in fartyg med största möjliga djupgående för farleden in till Stockholm. Vi befarar att piren kommer att användas vid omlastning av trans­oceana frakter av pellets till Hammarby- och Hässelbyverken med totalt årsbehov av 400 000 m3. Tillsammans med Värtaverkets planerade pelletsanvändning kommer då mer än en miljon m3/år att hanteras vid Norra Kajen och ge långvariga bullerstörningar i Hjorthagen under vinterhalvåret.

I domstolen förnekade Fortum beslut om förändrad teknik i det planerade kraftvärmeverket och utbyggnaden av nya silor som miljöförvaltningen godkänt och där bygglov då redan givits. Även den planerade förändringen av eldning i de olje- och koleldade kraftvärmeverken förnekades trots att Energimyndigheten redan tillstyrkt Fortums ansökan och att de i media informerat om detta. Vi har dock överklagat bygglovet för transportbandet på toppen av de planerade pelletssilorna i höjd med bostäderna ovanför Hjorthagen kyrksal och mindre än 200 meter därifrån.


DLVs årsmöte inleddes med föredrag av Klas Groth, arkitekt vid Stadsbyggnadskontoret med rub­riken ”Norra Djurgårdsstaden – stad och hamn i samverkan” om Södra Värtahamnens planarbete.


STYRELSEN