Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2011


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 5 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdelsnämndsmöten och flera samrådsmöten bevakats, många skrivelser avfattats och remisser besvarats. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Förbun­det för Ekoparken. Två vandringar ordnades åter runt Gärdet-Hjorthagen om den planerade explo­ateringen i området.


Efter att Stockholms Hamnar överklagat miljödomstolens beslut om hamnverksamheten i Värta-/Frihamnen vilket inte tillät någon utbyggnad av Värtapiren, genomförde miljööverdomstolen med DLV som motpart i mitten av februari en huvudförhandling. En märklig förhandling där vi och Natur­vårdsverket, som motsatt sig en ändring av miljödomstolens beslut, inte gavs ordet innan slutet av förhandlingen. Miljööverdomstolens beslut att bl.a. tillåta en utbyggnad av Värtapiren har vi över­klagat till Högsta Domstolen. Om miljööverdomstolens dom står sig och containerverksam­heten förs till Norvik, räknar staden med att bygga kontor och en del bostäder i hamnområdet.


I början av året informerade Fortum Värme om att de avsåg att bygga en annan typ kraftvärmeverk vid Värtaver­ket än som miljödomstolen lämnat tillstånd till. En grundare men bredare anläggning skulle byggas. Detta medförde att några av de stora ekarna inom Fortums om­råde skulle tas bort. Samtidigt skulle två nya stora silor för fast torrt bränsle med stora överbyggnader mot Hjorthagen byggas vid Norra Hamnvägen. DLV invände mot förfarandet och samråd utlystes. Efter att miljö-­ och hälsoskyddsnämnden godtagit Fortums anmälan överklagade DLV nämndens beslut både beträffande ändrat kraftvärmeverk och nya silor där vi också företräder en av de närmast boende.

Staden har ej heller denna gång angivit skydds- och säkerhetsavstånd kring det storindustriområde med kraftverk, ställverk, hamn, lager, järnvägs- och båtlossning trots att detta ska vara 1000 meter enligt Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete”. EU-domstolen har i dom den 15 september om detaljplan och bygglov i mål C-53/10 i tillämpning av direktiven 96/82/EG och 2003/105/EG visat på en övergripande skyldighet att pröva skyddsavstånd antingen i detaljplan eller i bygglov.


Även kajområdet intill Fortums nedanför Hjorthagen vill staden använda för nya miljöstörande verksamheter. Dit ville de flytta depån för Cementa i Lövholmen! En 90 meter hög multisilo (=ny gasklocka) skulle resas framför Hjorthagens bostäder intill ny snabbspårvägsstation söder om Rop­stens T-banestation. DLV har motsatt sig det och länsstyrelsen har gett Cementa rätt att vara kvar.


DLV har också djupt engagerat sig i försvaret av den s k Radio-/TV-eken på Oxenstiernsgatan och kallade till det inledande ekväktarmötet den 23 oktober, som förhindrade fällningen av eken då. DLV finansierade även ett mycket välbesökt informationsmöte i Östermalmsskolans aula den 15 november där motståndet mot trafikkontorets planerade fällning organiserades. Tre informations­utskick per post gjordes under året där det sista kompletterades med en färgbilaga om händelserna kring TV-eken till dess den fälldes mitt i natten den 25 november efter en polischock mot den då lilla väktarskaran. Försvaret av den 600-åriga eken involverade en stor del av miljöföreningarna i Stockholm och en ny arboristförening bildades liksom en förening för ekens vänner. Båda har till uppgift att bättre ta hand om våra äldre stadsträd. Trafikkontoret i Stockholm hävdade att eken plötsligt blivit så sjuk att den utgjorde en trafikfara och omedelbart måste fällas. DLV ifrågasatte detta. Det visade sig att trafikkontoret, som hindrade andra förvaltningar att uttala sig om eken, i själva verket förberedde framdragningen av spårvägsspår i gatans mitt trots att vi efter förhand­lingar ihop med fastighetsägarna kommit överens med SL om att spåren skulle dras öster om eken och att den historiska eken skulle stå kvar. Nu vill vi ha en park med nya träd i gatans mitt samt en skyddande allé på gatans västra sida. En ny strid med trafikkontoret växer fram. Eken var föresla­gen som naturminne av miljöförvaltningen men trafikkontoret frågade inte någon om lov. Vi över­klaga­de det muntliga tjänstemannabeslutet att fälla men sånt delegerat beslut kunde ej överklagas. Det är uppenbart att ansvarigt trafikborgarråd borde tagit upp frågan om delegationens räckvidd. TIMEs utnämning av demonstranten till årets person symboliserade media med TV-ekens väktare.


VGV

Efter långa överklaganden har staden börjat bygga den nordvästra delen av Norra Djurgårdsstaden, som ligger inom Nationalstadsparkens spridningszon med värdekärnor enligt riksdagsbeslut 1994.

DLV har agerat både för att skydda de gamla ekarna inom Fortums Värmes område och ekskogen i Hjorthagen. Varken staden, Fortum eller länsstyrelsen vill dock göra det och staden har fortsatt att fälla träd i den oersättliga värdekärnan i västra Hjorthagsparken utan att avvakta vår överklagan


Vi har också överklagat beslut om utbyggnad av en ny scen vid Cirkus på Djurgården då man av­ser att fälla flera gamla ekar trots att staden i maj införde fällningsförbud för träd med minst 60 cm omkrets inom Nationalstadsparken. Förhandling med ägarna om att flytta ekarna har inte hjälpt.


Domar ger stor negativ inverkan på Hjorthags- och Nationalstadsparken samt boendemiljön


Den 16 februari 2011 avvisade Högsta förvaltningsdomstolen ansökningarna om rättsprövning av regeringens beslut den 5 februari 2009 om överklagande av detaljplan för ny trafikplats vid Hjort­hagen. Vi företrädde flera medlemmar och trafikplatsen ligger mitt i Gärdets ömtåliga spridnings­väg för Nationalstadsparken mellan Hjorthags- och Finlandsparken. Detalj­planen stred mot MKB-direktivet genom att miljökvalitetsnormerna för partiklar överskrids. Timredovisade värden saknas och kan antas bli så höga att planen inte får antas enligt direktivet. Staden planerar kraftigt ökade miljöstörande verksamheter i anslutning till planområdet, ett nytt stort kraft­värmeverk i kvarteret Nimrod, en kraftigt utökad hamnverksamhet, ny utvidgad färje­terminal, etc. Verksamheterna ökar biltrafiken kraftigt i området. Domstolen ansåg att normen för partiklar (PM 10) skulle överskridas längs vägkanten i planförslaget för trafikplatsen men ej i miljö där människor stadigvarande vistas.

De störande sprängningsarbetena för Norra länken, som har pågått lång tid, avslutades i november.


Den 12 maj 2011 avslog Högsta förvaltningsdomstolen vårt yrkande i rättsprövning av regeringens beslut 14 oktober 2010 om detaljplan för Norra Djurgårdsstaden västra att målet skulle vila i av­vaktan på ett ställningstagande från Europeiska kommissionen (se ovan C-53/10) om skydd för Nationalstadsparken och påverka parken på det sättet att de biologiska spridningsvägarna skadas.

Den 4 februari 2011 avslogs på samma sätt rättsprövning av rege­ringens beslut 12 maj 2010 om detaljplan för Norra Djurgårdsstaden norra 1. Detaljplanen fastställer även en olämplig gräns, som staden flyttat för Nationalstadsparken och som medför skada eller påtaglig skada på parkens värde. Domen är ett flagrant övergrepp på rättssäkerheten och rymmer tyckanden, som ej kan överprövas!

MKB medger klara skador av ny bebyggelse medan domen anger att skadat område är begränsat.


I slutet av året fick vi lämna synpunkter på samrådsunderlag till MKB för ”Hamnpåfart Värtan - Etapp 2” som innebär nya sprängningar och schaktningar i norra delen av Värtahamnen. Påfarten förutsätter också att Högsta Domstolen inte har några invändningar mot den planerade utfyllnaden av Värtahamnens nuvarande hamnbassäng. I värsta fall skulle tre mycket störande verksamheter ske i samma område och vid samma tid. Utbyggnad av Värtapiren, utbyggnad av Fortums anlägg­ningar i kv Nimrod och vid Norra Kajen samt det planerade bygget av hamnanslutningen.


Under sommaren lämnade vi negativa synpunkter på OKQ8:s begäran om fortsatt och utökad han­te­ring av oljeprodukter vid Loudden från 400 000 till 670 000 ton/år. I oktober kungjordes ansök­ningar från övriga oljebolag vid Loudden om fortsatta och kraftiga ökningar av oljehanteringarna. Värst var Preem som ansökte om tillstånd att hantera 700 000 ton/år där det tidigare tillstån­det medgav 360 210 ton/år och där de under senare år för egen del hanterat mindre än 14 000 ton/år.

Totalt har oljebolagen vid Loudden yrkat på en nästan trefaldigad hantering i jämförelse med den de maxi­malt har haft under de senaste två åren. I december lämnade länsstyrelsen OKQ8 tillstånd att t o m 2030 vid Loudden årligen omsätta 400 000 ton oljeprodukter och förnyelsebara bränslen.

Övriga sökande oljebolag fick tillfälligt tillstånd till fortsatt hantering på tidigare tillståndsgiven nivå till dess ärendet slutligt avgjorts dock längst till 2012-06-30. Vi har överklagat dessa beslut.


Det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen med vetskap om att bolagens arrenden löper ut senast vid utgången av 2019 ger OKQ8 ett så långvarigt tillstånd. Särskilt som de under våren 2010 har gett tillstånd till Södertälje oljehamn, som ligger vid tre motorvägar, att öka sin hantering med 800 000 ton olja/år och där hela Lo­uddens nuvarande hantering skulle rymmas.


DLVs årsmöte inleddes med att Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen Stockholms län, berättade om ”Policy för hållbar stadsplanering” som de tagit fram och vi hoppas kommer till god användning


STYRELSEN