Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2010

Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 5 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdels­nämndsmöten och flera samrådsmöten bevakats, många skrivelser avfattats och remisser besva­rats. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Förbun­det för Ekoparken. En vandring ordnades åter runt Gärdet-Hjorthagen om den planerade exploate­ringen i området. I regeringsrättsförhandling om detaljplan för Norra Djurgårdsstaden norra 1 har DLV varit representerad som part. DLV, som tidigare avvisats som part om tillstånd för nytt kraft­värmeverk vid Värtaverket med anläggningar i Hjorthagen och Ladugårdsgärdet, har efter en ny dom den 11 mars 2010 till vår fördel i EU-domstolen i mål C-24/09 vunnit talerätt här ifråga om grundvatten och IPPC, dvs utsläpp. Högsta domstolen låter dock ej oss sen få föra talan om IPPC.


Staden har trots våra invändningar ej angivit skydds- och säkerhetsavstånd kring detta storindustri­område med kraftverk, ställverk, hamn, lager, järnvägs- och båtlossning trots att detta här anges skulle vara 1000 meter enligt Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete”, som just för att de är råd och ej förordning ej behöver tillämpas. Vi har dock tagit reda på att regeringen trots det i svar på en anmärkning från EU-kommissionen att Sverige inte skulle ha implementerat Seveso II-direktivet i svensk lagstiftning 2009 hänvisat till just skydds- och säkerhetsavstånden i dessa råd. Internt skriver dock regeringen att direktivet ej kan anses genomfört med enbart råd! Vi har mot bakgrund av detta begärt att EU-kommissionen ska klargöra hur avstånden då ska fastställas.


Regeringen lade i proposition 2009/10:184 ”Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitets­normer” även förslag om ändring i fråga om miljöorganisationers talerätt enligt 16 kap. 13 § miljö­balken som innebar att talerätten den 1 september 2010 utvidgades. EU-domstolens första dom till DLVs fördel den 15 oktober 2009 innebar dock att miljöbalkens begränsning då ej längre gällde. Ny gräns är nu 100 medlemmar i stället för 2000 med möjlighet till lägre gräns i särskilda fall.


Fortum Värme har under året avvecklat spaltgasverket och inrättar under en övergångstid på 3 år ett naturgaslager (LNG) plus biogaslager i norra Hjorthagen bara ca 120 meter från närmaste bo­stadshus. Tyvärr fick DLV varken ta del av anmälan eller miljöförvaltningens beslut innan bygg­lovs­ansökan för LNG-lager och blandningsstation kungjordes. Som vi uppfattar Naturvårdsverkets anvisningar måste tillstånd för ändrad lagringsplats och blandningsstation för gas tillstånds­prövas.


I januari presenterade Lidingö stad tillsammans med JM planerna för det framtida Dalénum med 1000 bostäder, arbetsplatser och skolor invid östra sidan av Lilla Värtan. Området avses med sitt läge intill Lidingöbanan och Södra Kungsvägen också att bli en knutpunkt för båt­trafik mellan Stockholm-Lidingö-Nacka. Vi har framfört betänkligheter mot att det befintliga oljeeldade kraft­verket där ska ligga nära nya bostäder och att verket planeras byggas ut. För bebyggelse vid stran­den finns risk för påsegling av de mycket större fartyg som planeras om Värtahamnen byggs ut.


Vi har överklagat detaljplan för västra delen av Hjorthagen då den varken respekterar behovet av en bred spridningsväg mellan Nationalstadsparken och Hjorthagsparken eller Hjorthags­parkens värdekärna. Tvärtom anges spridningen ske genom en smal i huvudsak stensatt väg. På norrsidan vill staden därtill bygga en skyskrapa som ersättning för stora gasklockan. Oscar Properties med arkitektkontoret Herzog & de Meuron har markanvisats Gasklocka 3, som avses omvandlas till konsthall samt Gasklocka 4, som avses rivas och ersättas med ett 47 våningars gasklockeliknande höghus med 530 lägenheter alldeles intill Nationalstadsparken. Stock­holms Stadsmuseum anser att stålgasklockan är av byggnadsminnesklass och ska bevaras. Staden fortsätter med detaljplanering för bostäder även för område Norra 2 vid Husarviken, som avse bli stora slutna kvarter mot norr.


Södra Djurgården planera nu som evenemangspark. Natur- och kultur hotas. Rivning av restaurang Lindgården för nytt hotell har vi kritiserat. Vasamuseets nya stora entré anser vi tar bort viktiga vyer mot vattnet och vi avstyrkte ny båthamn vid Sveriges FN-minnesmärke vid Sjöhistoriska museet.


DLVs årsmöte inleddes med att Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken, berättade om bygget av Norra länken genom Nationalstadsparken. Det var mycket fascinerande att lyssna på!


STYRELSEN