Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2008


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 7 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdels­nämndsmöten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats och remisser besva­rats. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Före­ningen För Ekoparken, med möten med Stockholms stad om planeringen av Husarviksområdet. En vandring ordnades i Hjorthagen om bevarandevärden inför planerade exploateringar i området. En vandring ordnades ihop med STF Stockholmskretsen från Kampementsbacken till Lidingöbro.


Ett utställningsförslag till en fördjupad översiktsplan för Stockholms del av Nationalstads­parken togs fram med en större förändring, nämligen att man tagit bort Bergianska Trädgården från den s.k. Veten­skapsstaden och överfört till Norra Djurgårdens parklandskap och naturmiljö i den inre avgränsning av parken, som kommunen ska göra i enlighet med förutsättningar givna i proposition 1994/95:3 kapitel 9.1 ”Delområden med skilda förutsättningar”. Det finns flera delar av parken, som staden anser vara exploateringsbara trots det starka lagskyddet, som runt Albano och Norrtull.


Staden följer ej propositionens kapitel 8.2 ”Områdets avgränsning” där det står ”Inrättandet av en nationalstadspark innebär sammantaget hinder för utveckling inom parken av tätortsbebyggelse och sådant näringsliv som inte har samband med parkens ändamål. Den föreslagna yttre avgräns­ningen av nationalstadsparken redovisas översiktligt i bilaga 3.” Här skriver staden ”sche­matiskt” i stället för ”översiktligt” och hävdar att avsikten var att en närmare yttre av­gränsning av området skulle ske i den kommunala översiktsplaneringen, dvs som för delområdena men det är helt fel!


Regeringsbeslutet 1995-01-26, M95/311/7, gav länsstyrelsen i Stockholms län uppdrag i fråga om skydd, förvaltning, vård och skötsel av Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgår­den. I ”Allmänna utgångspunkter” slås fast att ”Riksdagen har 1994-12-07 genom ändring i lagen om hushållning med naturresurser m m infört ett skydd för nationalstadsparker i naturresurslagens särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet. Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djur­gården blir landets första nationalstadspark. Områdets yttre avgräns­ning läggs fast i förarbetena till lagen. Ändringen ger områdets natur- och kulturvärden ett samlat och långsiktigt skydd.”


Vid debatt om Norra länken med representanter för Vägverket, Stockholms stadsbyggnadskontor och Akademiska hus tvingades Vägverket medge att man inte klarar av att bygga jordtunneln i Bellevue på så sätt och inom den kostnadsram man sagt i regeringsrätten. Vattenströmningen och därmed riskerna är stora och kostnaderna för bygget ökar. Miljödepartementet föreslår att tillfälligt intrång eller tillfällig skada i nationalstadspark ska tillåtas. Vi anser att det bara kan gälla helt till­fällig/-t och att kvarstående ska vara obetydligt och bara gälla andra befintliga riksintressen. Det hörsammas ej. Stockholms stad tar fram ett förslag till tilläggplan som skulle tillåta att Norra län­ken byggs från markytan i stället för i tunnel genom Bellevueparken. Intrånget beräknas till 3,5 år.


Trafik- och renhållningsnämnden beslutar utan beredning öppna Karlavägen vid Oxenstiernsgatan för genomfartstrafik. Det innebär bl a att trafik till och från Gärdet och Lidingö till Östermalm kommer att flyttas från Lidingövägen, Erik Dahlbergs-, Banér- och Linnégatan och Strandvägen till Oxenstiernsgatan och Karlavägen. Korsningen stängdes för 40 år sedan då kv Garnisonens stora kontorsbyggnad uppfördes. Gustav Adolfsparken vid Karlavägen har därför blivit plats för låg- och mellanstadieskolor, förskolor och fritids för ca 1.500 barn per dag, som riskerar skadas i trafiken. Vi anser att nämnden har beredningstvång och att det krävs MKB. Skolorna engageras och efter att länsrätten angivit att nytt beslut behövs beslutar nämnden att ej genomföra ändringen.


Den segslitna frågan om den framtida utformningen av Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Högberga behandlas i ny utredning med 10 alternativ. Det gäller alltifrån helt nya dragning längs Lidingöbanan till att behålla nuvarande vägsträckning, byggande i tunnlar eller med bullerskärmar. Framkomlighet ställs mot höga natur- och friluftsvärden vid Mölna ängar och Kottlasjön, boende och skola. Vi anser inget av alternativen godtagbara ur miljösynpunkt. Staden bör även utreda ett alternativ 0+ som är en förbättring av nuvarande väg i stället för att bygga en ny. Framkomlighets­problem med väntan vid bomfällning vid tåget blir inte så stora då staden avser att ändra järnvägs­koncessionen till spårvagnskoncession med kortare bomfällningstider. Staden beslutar utreda det.


Regeringen avslog överklagan mot att Norra länkens avgastorn i Nationalstadsparken byggs utan rening. Planen för Norra länkens trafikplats vid Hjorthagen överklagades då den inte tar hänsyn till behovet av bevarad grönyta i spridningsvägen för Nationalstadsparken enligt översiktsplanen.


Även tillståndet för utbyggnad med en fördubbling av Värtaverkets produktion överklagades upp till Högsta Domstolen på samma sätt som vi vänt oss till Högsta Domstolen om den arbetstunnel staden spränger åt Fortum i västra Hjorthagsparken för att DLV självt ska bli behörig att föra talan i miljöfrågor. I båda fall har Högsta Domstolen vänt sig till EG-domstolen för förhandsavgörande.

EU-kommissionen ställer sig helt bakom DLVs krav men svenska regeringen vill inte ändra lagen.


Vi lämnade ett starkt kritiskt svar på MKB för Hjorthagen inför den omfattande exploatering man planerar – även av äldre Hjorthagen. Vi tog fram en ny karta där vi konkretiserat hur utbyggnaden kan ske på miljövänligare sätt. Stockholms kommunfullmäktige antog 2008-11-03 detaljplan för Norra Djurgårdsstaden etapp 1, västra delen av gasverksområdet inom Norra Djur­gården och Hjorthagen. Området ligger både i och invid National­stadsparken och i Gärdets sprid­ningsväg med en viktig värdekärna och är av riksintresse för kulturminnesvården och ekologiskt särskilt känsligt.

Vi uppmärksammade länsstyrelsen på att man enligt PBLs bestämmelser i kapitel 12 ska upphäva detaljplan om planen inte tar hänsyn till riksintressena. Föreslagen bebyggelse gör påtaglig skada på riksintressena. Länsstyrelsen beslöt att ej pröva om de 670 bostäderna 30 meter från Husarviken vid Fiskartorpet skulle kunna skada riksintressena och att avvisa överklagandena mot detaljplanen.


Exploateringskontoret har trots att detaljplan ej vunnit laga kraft fortsatt att avverka träden i inre delen av Husarviken. En ren skövling av området i Nationalstadsparken satte igång utan godkänd miljö­prövning. Ett av de värsta övergreppen hittills mot Nationalstadsparkens skyddsvärden!


Ett mycket stort antal negativa remissvar från boende och lokala föreningar inkom på förslaget att bygga 7 punkthus, till större delen, på den smala grönytan längs norrsidan av Kampementsgatan i Nationalstadsparkens spridningsväg. Även flera av stadens officiella remissinstanser var negativa eller uttryckte reservationer mot planförslaget. Östermalms stadsdelsnämnd avstyrkte planförslaget


Stockholms stad har lagt förslag till detaljplan för ambassad i Gamla Skogshögskolan i Nobelpar­ken med murar, stenblock och pollare som yttre försvarsring och ett högt järnstaket när­mast hus­kroppen, som knappast är förenligt med skyddet för Nationalstadsparken här. Pas­sage ska tillåtas men kan, såsom det nu blivit vid USAs ambassad, komma att förbjudas efter demonstrationer.


Förslag till ny översiktsplan har tagits fram för samråd av Stockholms stadsbyggnadskontor. Det utgör ur miljösynpunkt ett i högsta grad bedrövligt förslag, helt baserat på stadens s k Vision 2030, som tagits fram utan förankring hos medborgarna. Riksintressen redovisas felaktigt på den enda kartan, t ex att Nationalstadsparken söder om Husarviken helt utelämnas liksom riksintresset för kulturminnesvården i samma område. Innerstadens parker redovisas i de flesta fall som tät stads­bebyggelse och spridningsvägarna för Nationalstadsparken är borttagna. ”Nationalstads­parkens ekologiska infrastruktur”, som var ett av de viktigaste planeringsunderlagen som togs fram för förra översiktsplanen nämns ej liksom inte heller ”ESKO”-skyddet för djur och naturområden.


Miljömålen är uttunnade, t ex så ska bostäder byggas i områden som är mycket bullerstörda genom avsteg enligt den s k Stockholmsmodellen. Ambitionerna är mycket låga och miljön och hälsan verkar tas med en klackspark. Byggnadsordningen saknas. Exploateringsintresset styr helt klart!


Vi har avvisat Stockholms Hamnars tillståndsansökan av utbyggnad av terminal för jättelika kryssningsfartyg i Lilla Värtan nedanför Hjorthagen. Fartygen är alltför stora för skärgården. Utbyggnaden av den s k Värtapiren skulle även medföra stor risk för spridning av miljögifter.


Utbyggnaden av Lidingöbro Värdshus har minskats för att ta hänsyn till miljön och riksint­resset för nationalstadspark. Ett villkor för Stockholms övertagande av 83,5 ha mark inom Kaknäs till marknadsvärde av 16 miljoner kronor för bara 8 miljoner är att man ej utan kronans medgivande äger bebygga marken. Natur­värdena ska bevaras för rekreation. Vi vill även ha bad vid stranden.


DLVs årsmöte inleddes med att Arne Sundström, tidigare ordförande i DLV, mycket uppskattat och intressant berättade till flera bilder om kryssningstrafikens historia. Många intresserade lyssnade.

Årsmötet beslöt efter diskussion om att DLV tills vidare ej skulle ha medlem­skap med lägre avgift med bara ge Internetinformation. STYRELSEN