Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2007


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 8 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdels­nämndsmöten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats och remisser besva­rats. Under året har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Före­ningen För Ekoparken, med möten med Stockholms stad om planeringen av Husarviksområdet. Ett föredrag hölls även om planerade exploateringar och miljö på Föreningen Östermalms årsmöte.


Trots att både Vägverket och regeringen förfarit felaktigt gällande beslut om arbetsplan och detalj­plan för Norra länken genom Bellevue avslog Regeringsrätten överklagandena. Därefter godkände stadsbyggnadsnämnden en stor trafikplats i Hjorthagen. Den kompletteras med en påfart väs­ter ut från hamnområdet som ska gå under Lidingövägen till länken. Den lösningen är bättre än en stor viadukt över trafikplatsen men vi anser att för stora grönytor försvinner i Gärdets spridningsväg. Vägverket följer heller ej MKB för transport av berg­massor vid Uggle­viksvägen, som breddats och då oaktsamt skadat skyddsvärd natur när arbetena med länken påbörjats. Ett teknikhus för Norra länken inom Albano innebär att en grästäckt envåningsbyggnad byggs mot Värtabanans banvall. Förslaget som bearbetats efter synpunkter från bl a DLV och ger nu en mindre miljöpåverkan.


Stockholms hamn har beslutat att Magasin 9 på Frihamnspiren ska byggas om till en kryssnings­terminal och utställningshall klar våren 2008. Det leder till mer störande busstrafik. Lidingöbro ansökte om att få riva stor del av värdshuset, göra stor ny- och tillbyggnad och bygga upp hotell, spa och restaurang. Efter kritik från bl a DLV bantades projektet så att det ej ska fördärva miljön.

På Södra Djurgårdsön vill ägaren till restaurang Lindgården, granne med Liljevalchs konsthall vid Djurgårdsvägen, bygga ett hotell i fyra våningar med konferensdel och relaxavdelning med garage. Huset anser vi skulle bli för stort i den känsliga miljön. Gamla Lindgården har givits rivningslov.


På ängarna vid Rosendal vill stadsbyggnadskontoret ge lov att uppföra tältteater för 1200 personer i en av Nationalstadsparkens känsligaste miljöer. I dag njuter man av tystnaden och skönheten vid dessa ängar och skogsbryn ner mot vattnet. Vi frågar oss också hur tänks all parkering få plats?


I randen av Nationalstadsparken vill staden mitt i en viktig spridningsväg för parken bygga hus hela vägen på norra sidan av Kampementsgatan. Vi har med stöd av boende tagit fram en folder, som visar hur förödande detta skulle bli för boende- och naturmiljön i området. Staden kallar 5-våningshusen för ”stadsvillor” för att villa bort kritiken. Förut ville man bygga tre större hus där.


Vi stöttar även Riksantikvarieämbetets ståndpunkt att Swartlings stallar intill Stadion ej får rivas. Staden vill exploatera kraftigt i området med ny musikhögskola, konsertsal och bostadskomplex inom nuvarande natur- och kulturområde som angränsar till Nationalstadsparken vid Lidingövägen


Trots våra överklaganden sprängde staden arbetstunnel att åt Fortum i västra Hjorthagsparken till för nedgrävning av kraftledning. Det spolierar den skyddsvärda våtmarken i en viktig värdekärna.

Vid nya byggen måste viktiga grönytor skyddas, inte minst med gamla större träd i Nationalstads­parken och dess randzon. Skyddet gäller ej bara ekar, även andra träd, våtmarker och mossklippor. Vi har vänt oss till Högsta Domstolen för att DLV självt ska bli behörig att föra talan i miljöfrågor.


Det hjälpte inte att Stockholms miljöförvaltning inte ville förorda en lokalisering av ett nytt bio­bränsleeldat kraftvärmeverk intill Hjorthagens bostäder som Fortum Värme av ekonomisk vinning begärt, men som strider mot översiktsplanen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrkte ändå. Vi har engagerat oss hårt för att fjärrvärmeverket i stället ska byggas ut söderut, förslagsvis i Norvik med ledningar in mot staden. På vägen kan nya områden i behov av fjärrvärme anslutas. Vi delade ut en folder till hushållen i området där vi redogjorde för påverkan på boendemiljön i form av far­liga utsläpp och buller vid en närmast fördubblad produktion med nytt biobränsleeldat kraftverk i Hjorthagen. En kraftig utbyggnad av både båt- och järnvägstrafik blir följen till den omfattande bränslehanteringen på Norra Kajen. Det innebär också att industrijärnvägen ej kan läggas ned när dagens tunga verk­samheterna flyttas från Värta- och Frihamnen. Det medför även att planeringen av Norra Stationsområdet fördyras med 1 miljard kronor som staden får betala. Förhandlingarna i miljödomstolen medgav ett nytt verk i Hjorthagen och staden gav även bygglov trots att skydds­avstånd saknas till närboende och utan att samråda med dessa. Vi har överklagat båda besluten.

Vi deltog också i förhandling i miljödomstolen om tillstånd för gasledningsnätet, som DLV visat läcker ca 11 % av den gas som skickas ut p g a gamla rör. Utsläppen skulle förvärras om Fortum Värme skulle få använda naturgas i nätet vilket skulle bli en följd om LNG tilläts lagras vid Värtan. Miljödomstolen gav tillstånd för Fortum Värme att använda naturgas i sitt läckande gas­ledningsnät vilket skulle medföra en 60 procentig ökning av metanutsläppen. Domen har överklagats. Under förhandlingen presenterade Fortum Värme en utbyggnad av ett fordonsgasnät med naturgas från en terminal inte långt från Jordbro. På sikt avses även rötgas och gas från odling av grödor göras där och pumpas in i nätet. Det skulle därmed finnas stora samordningsvinster om man samtidigt bygger ut fjärrvärmerör från Nynäshamn dit LNG-anläggningen flyttas. Om de nya planerna håller läggs spaltgasverket i Hjorthagen ned 2010 och bostäder borde då byggas på den ytan, 100 meter från Husarviken och – som DLV länge krävt – på Norra Kajen i stället för bränslelager för Värtaverket.


Vi deltog även i förhandling i miljödomstolen om tillstånd för tillfällig hamnverksamhet med stora fartyg i Husarvikens mynning i 10 år. Staden hävdar att området inte ligger i Nationalstadsparken trots att kartan i Riksdagsbeslutet visar att det gör det och trots att ansva­rigt stadsråd meddelat att det gör det. Vattnet här är mycket fiskrikt med populärt fri­tidsfiske. Att staden så medvetet förstör strandområdet med upplag är allvarligt. Fortum och staden vill även använda området för lager av sprängsten, kross och utskeppning av massor från Norra länken, Citybanan och kraftverkschakten. Staden vill bygga ut Casablancapiren i Lilla Värtan vilket väntas kräva 222.000 fordonstransporter. 3.200.000 ton utsprängt, krossat berg vid Husarviken skulle användas. Det mesta beräknas komma från Citytunneln eller 2.500.000 ton och alltså köras genom den hela den tätbefolkade innerstaden.


Stockholms stadsbyggnadskontor påbörjade samråd om övergripande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för hela Hjorthagen som täcker kulturmiljön och stads- och landskaps­bilden. Syftet är att där­efter ställa ut en rad nya detaljplaner under 2008 för exploatering längs Husarviken, först för det nordvästra hörnet med fyra kvarter, varav tre ligger inom Nationalstadsparken. Kvarteren innehåller ca 650 lägenheter i 5 våningar plus en indragen tak­våning på bara 20 meters avstånd från viken. Vid en planerad bro skulle våningstalet öka till 6 våningar och gälla i övrigt för husen längre söder ut.


Det finns flera invändningar mot denna exploatering av Nationalstadsparken och dess omedel­bara närhet. Området var till delar uppväxt strandskog av betydelse för Nationalstadsparken fram till avverkningen där 2005. Än i dag är västra delen uppväxta grönområden med en fantastiskt fin skog. Längs med Husarviken finns en vacker alridå bevarad och området är del av ”ESKO”-skyddet och tidigare föreslaget som naturreservat. Hus påverkar Fiskartorpet och ekskog på norra sidan negativt.

En ytterligare faktor som staden t o m räknar med är att invånare i hus vid stränder och vacker utsikt medvetet saboterar träd som står för nära, slår in kopparspikar eller helt sonika fäller dem. Vi vill ha ett avstånd om 100 meter in på stranden för bebyggelse som skydd för träd och grönyta. Staden pla­nerar totalt 5.000 bostäder plus kontor. Vi beskrev konsekvenser på skärmutställning vid samrådet.


Stockholms stad träffade ett avtal om att låta Norra Kajen även kunna användas för annat än energi men staden vill då flytta dit den stora cementsilodepån från Liljeholmen för att där bygga bostäder. Vi förstår ej varför man vill lägga alla smutsande och trafikalstrande verksamheter vid Hjorthagen!


SL studerar nu spårvägstrafik till Värtanhamnen från Centralen. Vi är positiva till moderna och tysta spårvagnar som även prövats på Lidingöbanan och anser att man bör koppla ihop linjerna från start.


DLVs årsmöte inleddes med att Klas Groth och Thomas Stoll från Stockholms stadsbyggnadskontor berättade om den pågående planeringen för Hjorthagen, Södra Värtahamnen och Norra Djurgården. Ett 70-tal intresserade lyssnade och ställde frågor.


Vi anser att Internet ger ökade möjligheter att utvidga närdemokratin. Med ökad rörlighet och kon­kurrens om folks uppmärksamhet har det blivit allt svårare att nå fram med budskap pappersvägen. Årsmötet beslöt efter diskussion om att DLV skulle kunna ge ett alternativ till tidigare medlem­skap och för lägre avgift bara ge Internetinformation på www.dlv.se där vi redan informerar om aktuella samråd och annat matnyttigt om vår förening. Samtidigt ska informationen på DLVs hemsida byggas ut. Så har också skett.


STYRELSEN