Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2006


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam­heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 7 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därtill har Östermalms stadsdels­nämndsmöten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats och remisser besva­rats. Under 2006 har samarbetet fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Före­ningen För Ekoparken, med möten med Stockholms stad om planeringen av Husarviksområdet.


Stockholms stadsbyggnadskontors detaljplaneförslag för Norra Djurgårdsstadens första 2000 bo­städer vid Husarviken och Storängskroken tog enligt länsstyrelsen ej tillräcklig hänsyn till riksint­resset för kulturminnesvården eller Nationalstadsparken och måste göras om. National­stadsparken i planområdets nord­västra del borde behandlas som en övergångs­zon utan exploa­tering. Komman­de generatio­ner bör få samma möjlighet som vi att kunna uppleva det­ta histo­riska landskap. MKB var också undermålig. Staden gör därför en övergripande miljöbedömning. Detta är en stor vinst som DLV och Husarviksgruppen efter bearbetning av Stockholms stad uppnått efter att bl a ha uppvaktat förre stadsbyggnadsborgarrådet och mark-/exploateringskontorets chef under 2006.


En annan framgång var att AGA, Fortum och Nynäs söker tillstånd att bygga en LNG-anläggning i Nynäshamn i stället för på Norra kajen i Stockholm. Vi har drivit på för att anläggningen inte ska byggas intill Hjorthagens bostäder eller Ropstens T-banestation där vi i stället vill ha attraktiva bo­städer ner mot Lilla Värtan. Emellertid har Fortum Värme ej släppt sina planer på att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Hjorthagen. Verket skulle medföra en fördubbling av produktio­nen i Värtaverket av el och värme. Utsläppen skulle ske i skorstenen vid Kolargatan utan skydds­avstånd till bostäder. Enligt Bover­kets, Naturvårdverkets, Räddningsverkets och Socialstyrelsens ”Bättre plats för arbete” skulle ett så stort verk fordra 1000 meters skyddsavstånd. Stockholms stad äger hälften av Fortum Värme och dessa förringar betydelsen av skyddsavstånd och miljöskydd.


DLV har bedrivit ett intensivt arbete för att Fortum ska förlägga sina kraftkablar från Värtaverket via befintliga tunnlar ut till Lilla Värtan och sedan vidare som sjökablar till Bergshamra. Staden och Fortum vill dock hellre spränga ut nya tunnlar enbart till Fisksjöäng i Nationalstadsparken och därefter fortsätta med luftkablar. Samtidigt skulle en arbetstunnel spränga sönder det orörda berget mot Storängsbotten och helt förstöra våtmarken med fridlysta grod- och kräldjur, som ligger där. Även vid Lillsjön riskerar tunneln att förstöra känsliga naturområden genom grundvattensänkning.


Stockholms stadsbyggnadskontor har snart 11 år efter att lagreglerna om Nationalstadsparken trätt i kraft tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken. Tyvärr verkar utgångspunkten vara att man skulle kunna exploatera området trots skyddstanken för parken. Det är helt motsatt den inriktning, som präglade tidigare underlag till fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken som stadsbyggnadskontoret tog fram 1997. Nu anses tidigare värdekärnor vid Ryttarstadion som bebyggt område och värdekärnorna i inre delen av Husarviken och i Hjort­hagsparken redovisas ej alls liksom ej heller andra värdefulla ytor som borde skyddas intill parken.

DLV är kritiska speciellt som den ursprungliga parkytan minskas med 2 % i planförslaget jämfört med parkens utbredning enligt riksdagsbeslut 1994 framför allt vid Husarviken och Sveriges radio. Likaså att man vill kunna exploatera ca 1/3 av ytan för delvis nya ändamål. Markkontoret vill även ta bort skyddet mot tillfälliga exploateringar i parken. Sådan exploatering åberopas senare ofta av markintressena för ett permanent byggande i området, ofta ihop med att strandskyddet då upphört.

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Stockholms del av Nationalstadsparken rönte ett stort intresse. Ca 150 samrådssvar inlämnats. Länsstyrelsen kritiserar den vidlyftiga avgränsningen av bebyggelseområdena och vill ha en tydligare redovisning av skyddsintressen i gränsområdena.


En ny detaljplan för Norra länkens avfart vid Hjorthagen och hamnen har tagits fram. Den cemen­terar nästan hela ytan mellan Hjorthagen och Gärdet och måste anser vi bättre ge bättre utrymme för den viktiga spridningsvägen där. Efter vår massiva kritik mot att den tunga hamntrafiken skulle behöva passera upp mot Hjorthagen för att nå länken, kompletterade staden planen med en under­jordisk påfart, vilket vi hela tiden föreslagit även om stadens motiv var att den behövs p g a det nya kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket kräver därtill ett nytt järnvägsspår, som också läggs in. Avluftstornet för utsläpp av avgaser från länken vid Storängsbotten planeras nu få en lägre höjd, likaså för motsvarande torn vid Frescati. Rening sker ej i tornen varför partiklarna vid mark ökar.


De utsprängda bergmassorna från Norra länken anges nu komma att användas för en massiv ut­byggnad av kajområdet vid Lilla Värtan. Vi är befarar att nitrösa gaser därmed försämrar vattnet. Regeringen avslog överklagandena av arbetsplan och detaljplan för Norra länken genom Bellevue.


Efter många hårda ord och överklaganden kom trängselskatteförsöket i gång i Stockholm vid nyår. Försöket avslutades den 31 juli och i kommunalval den 17 september röstade stockholmarna ja till fortsatta avgifter för biltrafiken vid in- och utpassering i Stockholm. Man kunde konstatera att för­söket mer än väl uppfyllde de förväntningar som ställdes. Trafiken mins­kade i snitt med 22 % och framkomligheten för­bättrades och restiderna minskade. På infarterna minskade kötiderna med en tredjedel i mor­gon- och halverades i eftermiddagsrusningen. Kollektivtrafikresandet ökade 6 % våren 2006. Både hälsa och miljö blev bättre i Stockholms innerstad men fortfarande är SL:s äldsta långa blå bussar alldeles för bullriga, skakiga och stinkande. Vi vill att de byts ut fortast möjligt!


Flera ambassader vill bygga inom Nationalstadsparken och randzonen. USA:s ambassad har byggt ny inpas­sering på Gärdesgatans grönyta. Staden vill sälja mark till både USA, Tyskland och Stor­britannien. Japan tackade däremot nej. Samtidigt vill staden stänga av Gärdesgatan permanent och låta Tyskland bygga hus och höga staket på ytan. All trafik skulle överflyttas till Oxenstiernsgatan, en av Östermalms bullrigaste bostadsgator med över 70 dB(A) vid sovrummen. Detta strider mot miljömålet att minska bullret med 5 % över 55 dB(A) fram till 2010. I Nobelparken vill Israels ambassad överta gamla Skoghögskolan och anger att enbart låga pollare och korta murar behövs för ett fullgott skydd. Det anser vi ej är troligt utan snart skulle man kräva mer inhägnad markyta.


Exploatering av områdena i Nationalstadsparkens randzon sker i hög grad även för bostadsprojekt. En ny plan föreslår tre punkthus i 6 våningar på i huvudsak östra delen av Kampementsbacken. Vi anser att de allvarligt skulle skugga lägre liggande bostäder och grönområde norr därom. Vid Sta­dion där Swartlings ridstallar ligger vill staden bygga en stor mängd bostäder utan att ta hänsyn till kulturminnesskyddet. I Albano avser staden att bygga studentbostäder inne i Nationalstadsparken.


DLV ställde inför valet olika frågor till kommunpolitiker via Lidingös och Östermalms hemsidor. Lidingös politiker svarade nästan mangrant och svaren redovisas även på Lidingös hemsida! Alla ville ha färja till Nacka men Lidingöpartiet är skeptisk till bilfärja om biltrafiken då ökar. Alla var emot LNG-lagret vid Ropsten (v hade ej tagit ställning). Alla ville ha mer information om Fortums planer på nytt stort kraftvärmeverk i Hjorthagen och alla ville behålla Lidingöbron med Lidingö­banan och gärna knyta ihop den med Värtabanan som snabbspårväg. En nydragning via Lidingö centrum uppskattades av alla utom av Lidingöpartiet. En så stor uppslutning kring lidingöbro och bana anser vi bör få SL att satsa på snabbspårväg till Lidingö. Kanske trängselavgift kan bidra här.


Av Östermalms politiker svarade bara (s). Man angav att man kommer att utgå från en gränsdrag­ning för Nationalstadsparken, som Stockholm och länsstyrelsen enas om, dvs ej riksdagsbeslutet!

LNG-lagrets framtid skulle utgå från riskbedömningar medan man ville bygga kraftvärmeverket i Hjorthagen. Man ville överdäcka Norra länken söder om Hjorthagen och knyta ihop Lidingö- och Värtabanorna. Senare svarade Stockholmspartiet obetingat ja på våra frågor men hade ej formellt tagit ställning till att bygga bostäder i stället för ett LNG-lager vid Norra Kajen vid Lilla Värtan.


Vi anser att Internet ger ökade möjligheter att utvidga närdemokratin. Vi frågar oss bara varför Östermalms politiker ej svarade i större utsträckning. Med ökad rörlighet och större konkurrens om folks uppmärksamhet har det blivit allt svårare att nå fram med budskap ”pappersvägen”.


DLV:s styrelse har diskuterat hur vi skulle kunna engagera flera att bli aktiva och medlemmar i föreningen och kommer att föreslå nästa årsmöte att en form av Internet-baserat medlemskap bör tillkomma. Anledningen är att en yngre generation alltmer flyttar in med vana att ta emot och agera via Internet. Även kommuner som Stockholm och Lidingö informerar alltmer via Internet. Vi har under året successivt byggt ut information via vår hemsida www.dlv.se men mer behövs.


Vår hedersmedlem Lars Gyllensten har avlidit. Han var en sann miljövän som vi nu saknar.


STYRELSEN