Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2004


Föreningen, som till en fin måltid och föredrag av Björn Sylvén, firade sitt 20 års jubileum i Hjort­hagens kyrksal, har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verk­samheter i vårt område. Styrelsen har träffats 8 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Därutöver har en vandring ägt rum med information om nybyggnadsplaner runt Ladugårdsgärdet. Dessutom har Östermalms stadsdelsnämndsmöten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats och remisser besvarats. Städning av Husarvikens södra strand har gjorts i ett försök att rädda djur och natur där.


Anläggningen för destruktion av miljöfarligt avfall från Ropsten mm på Husarviksstranden kördes även under första kvartalet trots att bygglovet utlöpt. Vi hade kontaktat EU-kommissionen i fråga om regeringens tillåtlighet till denna inom Nationalstadsparken ej bröt mot EG-rättens MKB-direktiv. Vid årsskiftet kom dock besked att detta ärende skulle avgöras i svensk domstol. En myc­ket besvärande lukt legat har över Hjorthagen och Husarviken från arbetena med upp­grävning av förorenade massor inne i Gasverket. Kvällstid och natt har även hörts ett ständigt malande ljud från destruktionsanläggningen vilket tränger in i bostadshusen i Fiskartorpet inte långt från Husarviken. Vi kontaktade Miljö- och hälsoskyddsnämnden om dessa återkommande problem och att röken från destruktionsanläggningens skorsten vid flera tillfällen slog ner i marken på otillåtet sätt. I de veckorapporter, som vi fick del av från miljöförvaltningen i mitten av februari framgick inte prob­lemen. Dock syntes utsläpp av kvicksilver över gränsvärdet vid Hjorthagens förskola.


Staden tog under 2004 beslut att ge markanvisningar för bostäder till ett 20-tal byggare på södra Husarviksstranden och i Storängskroken utan att staden gjort en fördjupad översiktsplan för Nati­onalstadsparken, där parkens gränser fastslås. DLV protesterade mot detta förfarande i en skrivelse till gatu- och fastighetsnämnden i Stockholm i maj och i ett pressmeddelande tillsammans med Förbundet för Ekoparken och Länsförbundet för Naturskyddsföreningen.


I juni gjorde DLV ånyo ett pressmeddelande om att staden i tysthet genom ett avtal med Fortum smög in naturgas via ett riskfyllt lager för flytande naturgas (LNG) intill Ropstens T-banestation. Fortum höll under sommaren två samrådsmöten om sina planer och vi förde fram mycket stark kritik mot Fortums sätt att förringa de risker som finns med att transportera in stora mängder ned­kyld gas med båt till hamnen och kände ej till den svåra gasolyckan i Algeriets utskeppningshamn.

Fortum har samtidigt dragit tillbaks miljöprövningen av Gasverket, som nu planeras att läggas ned.


Vid samrådsmötet om miljöprövning av Stockholms Hamn för delen Värtan-Frihamnen-Loudden framkom att man vill utöka sin verksamhet i hamnen. Ökningen beräknas under en femårsperiod bli inemot 100 % för färjetrafiken på passagerarsidan liksom för den sökta delen för kembulk inom Loudden enbart jämfört med det totala utfallet inom både Loudden och Norra Värtahamnen år 2002. Godshanteringen beräknas öka med 50 % samma tid. Till detta ska läggas verksamheten i Norra Värtahamnen med en planerad utökning av bränsle till Värtaverket och ny gasverksamhet.


Samråd har även hållits om att lägga kraftledningen i Hjorthagen i tunnel men bara till Fisksjöäng. Samtidigt har regeringen gett Fortum fram t o m år 2006 att redovisa hur resten av ledningen genom Nationalstadsparken ska kunna tas bort. Vi anser att ledningen måste tas bort hela vägen samtidigt och vill ej att en arbetstunnel ska göra intrång i Hjorthagsparkens känsliga västra del.


Staden presenterade en rapport om justering av den yttre gränsen för Nationalstadsparken där man vill flytta gränsen vid bl a Husarviken och i kvarteret Förrådsbacken för att kunna exploatera där. Vi har protesterat mot detta och hävdat att den yttre gränsen av parken lagts fast i Riksdagsbeslut.

Staden har för avsikt att bygga en hamn vid Husarvikens mynning i Nationalstadsparken för stora fartyg. Då skulle vintertrafiken på isen till Storholmen få upphöra då isen skulle brytas i farleden.

Vi anser att det är bättre att använda befintliga hamndelar. På sikt vill vi att riksintresset för hamn ej ska gälla nedanför Hjorthagen där Fortum vill bygga högrisklagret för flytande naturgas. Det området anser vi i stället bör användas för framtida bostadsbebyggelse.

Vi inventerade på sensommaren Husarvikens bottenvegetation och fann att där finns en hel del växtlighet. Riksmuseet kan nu komplettera sina pressade växter med nya fynd som kompletterar deras första samling från 1821 som gjordes just i Husarviken, bl a växter som återfanns nu som då.


Miljöförvaltningen tog fram en strategi för Stockholms vattenarbete 2004-2015. Husarviken är hårt belastad av fosforutsläpp enligt tidigare mätningar men har samtidigt en god vattenomsättning mot Lilla Värtan. Bottenprov visar på höga halter av PAH/bensen från tidigare utsläpp men ej metaller. EG:s ramdirektiv ligger bakom vattenarbetet och Stockholms invånare ska kunna påverka detta. Eftersom fritidsfisket i viken är populärt anser vi att man här måste säkra tillgången till giftfri fisk.


Staden har för att mildra den allvarliga kritiken mot att grönområden tas i anspråk för exploatering vid Husarviken för avsikt att skapa kompensationsåtgärden att över Lidingövägen planera för en ”ekodukt” för att underlätta spridningsvägarna i Nationalstads­parken. Vi har redan tidigare krävt sådana ekodukter på olika ställen så att djur och natur lättare tar sig emellan Nationalstads­parkens olika delar. Vi accepterar inte att dessa kopplas ihop med exploatering av parkens naturområden.


Vi gjorde i vårt höstutskick en förteckning över 60 projekt inom Östermalms, Gärdets och Hjortha­gens grönområden, skolgårdar o d, som f n var aktuella, givits markanvisningar eller f n utreddes. Alltfler bostäder planeras i känslig miljö. Motivet är att byggföretagen anser att de får bättre betalt om de nybyggda lägenheterna har utsikt över grönska eller vatten och samtidigt ligger så centralt som möjligt. Problemet blir då att nybyggnationen stör värdefulla lokaler för djur och natur. I t ex kvarteret Lissabon 6 planeras så höga hus att miljövärdet försämras inom både Nationalstadspar­ken liksom för de boende i omkringliggande låga befintliga bostadshus.


Vi protesterade mot att programsamråd för kvarteret Tre Vapen vid Gärdets Sportfält redovisade att statliga Vasa­kronan vill bebygga ett större område inom Nationalstadsparken. Vi visade att man utan bygglov uppsatt stort tält och bodar i området och lyckades få dem att byta till vackrare färg.

På norra sidan av Sportfältet har staden lagt ett programförslag för planläggning av nya bostäder inom kvarteren i Kampementsbacken. Här hotas inte bara en utarmning av naturen utan även ett ingrepp i den vackra bebyggelsemiljö, som inspirerats av den finske arkitekten Alvar Alto. Intill Kungliga Borgen har STIM fått en detaljplan för ett nytt stort kontorshus godkänd av staden.


Vägverket har ånyo fört upp Österleden på dagordningen. Som motiv anförs att biltrafiken i Stock­holms innerstad stör miljön och minskar trafiksäkerheten och en särskilt snabb befolkningstillväxt i regionens östra delar. Vägverket vill därför bygga ut infrastrukturen för biltrafiken. Vi tror att det skälet bl a är att stödja den planerade utbyggnaden med 30 000 ­arbetsplatser i Värtan/Frihamnen.


Preem vill öka sin oljehantering vid Loudden från 273.800 ton 2003 och ansöker om utökning av verksamheten med 220.000 ton tjock eldningsolja. Efter 2006 planeras hanteringen av 240.000 ton flygfotogen flyttas från Loudden till Gävle. Den vill Preem ersätta med hantering av 125.000 ton lätt eldningsolja. Vi finner det oacceptabelt. På sikt anser vi i likhet med Stockholms stad att Loud­den ska upphöra som oljehamn och att marken i stället ska kunna användas för bostäder. Energi­lagren kan av säkerhetssynpunkt ej ligga nära bostäder. De lagras säkrare på platser i uthamnarna.STYRELSEN