Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2003


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra vår miljö och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats 10 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Ett antal möten har ägt rum med Föreningen Hjorthagen, Kungliga Djurgårdens Förvaltning och miljö-, gatu- och fastighetsborgarråden. Vi har även varit en mycket aktiv part i miljödomstolens prövning av Fortums gasledningsnät. Dessutom har Östermalms stadsdels­nämndsmöten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats liksom remisser besvarats.


Efter att regeringen den 9 januari tillåtit att högst 20 000 ton miljöfarligt avfall vid Gasverket och Ropsten skulle få grävas upp och köras in, lagras och destrueras på Husarvikens strand i Nationalstadsparken, har föreningens arbete i hög grad kretsat kring åtgärder för att få beslutet upphävt. Trots att överklagandena ännu ej är slutförda har Stockholms stad den 23 juni röjt ett 10 000 m2 stort träd- och buskbevuxet område längs viken och senare asfalterat större delen. Under juli började uppgrävningarna av gamla cisterner vid Ropsten och en mycket obehaglig lukt spred sig i omgivningen. Flera uppgrävda schakt med högtoxiskt PAH låg öppna och mycket damm spreds från transporter längs Husarviken över boende och i National­stadsparken. Miljöförvaltningen informerades. Den 23 september lossade ett stort fartyg destruktionsan­läggningen, som omedelbart sattes upp vid Husarviken. Igångsättningen kantades av en lång rad problem.


Innan dess hade kommunfullmäktige beslutat att utsläpp skulle få ske från en 40 meter hög skorsten i nivå med Hjorthagens förskola. Den 9 september hade boende i Hjorthagen hållit ytterligare ett stort demonstra­tionståg mot anläggningen ned till Husarviken där även miljöborgarrådet talade. När anläggningen väl kom i gång under senhösten så ökade kvicksilverkoncentrationen i Hjorthagsluften periodvis mycket kraftigt. Den 15 december uppmättes vid förskolan kvicksilverkoncentrationer mer än 100 gånger högre än normalt.

Den av ansvariga politiker och tjänstemän utlovade redovisningen av tim-medelvärden för kvävedioxid­koncentrationen vid förskolan har trots upprepade påminnelser ännu inte skett.


Vid skorstenen har också höga halter av kväveoxider och stoft registrerats vilket medfört avstängningar av anläggningen. Lagen kräver att halterna av vissa luftföroreningar uppmätta som halvtimmes medelvärden måste underskrida givna gränsvärden. Endast för ett antal tungmetaller tillåts medelvärdena räknas på en tid mellan en halv och åtta timmar. Mätvärdena för utsläppen från skorstenen utlovades bli redovisade på nätet. Först flera månader efter att anläggningen tagits i drift började mätvärden läggas ut men då som irrelevanta åttatimmars medelvärden och för stoftutsläppen saknas redovisning helt.


Den 11 december höll staden ett tidigt samråd om att få gräva upp ytterligare 600 000 ton förorenade jord­massor och då destruera 150 000 ton miljöfarligt avfall på platsen under tre år trots att skyddszonerna är alltför korta jämfört med Boverkets allmänna råd.


Vi förde ärendet om destruktionsanläggningen till EU-kommissionen eftersom staden ej tar hänsyn till riks­intressena här, som Nationalstadsparken. Staden skulle även ha gjort en fördjupad översiktsplan för parken för att färdigställa exakta gränser och avgränsning av bebyggelse m m. Detta arbete påskyndades genom Länsstyrelsens ingripande i november efter bl. a våra påtryckningar. Djurgårdsförvaltningen presenterade samtidigt ett förslag till skötselplan för hela parken, vilket vi uppskattar. Det utgör ett bra komplement till Stockholms parkprogram och Östermalms parkplan 2002.


Ett nytt förslag till detaljplan för Norra länken mellan Norrtull och Roslagstull lades fram och som även denna gång går genom Bellevue. En något djupare dragning och nya byggmetoder ska enligt Vägverket bidra till att byggandet inte ska innebära ett intrång i Nationalstadsparkens parklandskap och naturmiljö till skillnad mot det alternativ regeringsrätten underkände 1997. Vi anser att Vägverkets egen utredning från år 2000 visar att leden kan byggas utanför parken under Cedersdalsgatan. Genom att kombinera den lösningen med tunnelramper mot Valhallavägen så skulle man också kunna klara den nya miljökvalitetsnormen för stoft samtidigt som trafik från Östermalm också skulle kunna använda leden vilket den annars inte kan!


Under våren inledde miljödomstolen prövningen enligt miljöbalken av Fortums ansökan om tillstånd till verksamheten vid gasverket i Hjorthagen. Där ingick bl.a. ett nedgrävt 80 bars högtryckslager inom ett 200*33 meter stort område vid Husarviken och två friliggande sfäriska gaslager stora som femvåningshus. Vi lämnade en mängd kritiska synpunkter på ansökan och den 30 september lämnade Fortum in en ny miljö­konsekvensbeskrivning där även ett i marken delvis nedsänkt lager för flytande naturgas (LNG) ingick.

Vårt omfattande yttrande den 18 november tog i huvudsak fasta på riskerna för befolkningen med öppet exponerade gas- och LNG-lager, påverkan på Nationalstadsparken även i strid mot gällande strandskydd, utsläppen av kväveoxider på låg höjd samt efterföljande kolväteutsläpp från det svårt läckande gasnätet.

(Den 1 mars i 2004 återkallade Fortum sin ansökan med hänvisning till en framtida miljöprövning av gas­produktionen utgående från LNG.)

Den 1 december hölls huvudförhandling i miljödomstolen om Fortums otäta gasledningsnät med ett läckage på upp till 11 procent. Vi begärde i första hand att en ny miljökonsekvensbeskrivning skulle tas fram där våra påpekanden om brister bemötts och rättelser införts. Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stock­holms län begärde vi att läckaget av kolväten från nätet skulle minskas med 10 procent/år under en 10-års period, att den årliga mängden distribuerad gas inte får öka (max 500 GWh), att en blandning av fossilgas /luft inte får distribueras och att blandningsstationer för fossilgas/luft inte får uppföras.


I en deldom den 18 december godkände miljödomstolen miljökonsekvensbeskrivningen. Den konstaterade dock att: ”En ny verksamhet med motsvarande utsläpp skulle sannolikt inte meddelas tillstånd enligt miljö­balken.” Tillståndet för distribution av gas begränsades till 500 GWh under en prövotid till den 31 december 2005. Till dess skall ytterligare underlag tas fram för bedömning till vilken nivå utsläppet från gasnätet kan begränsas. Under prövotiden får inte fossilgas/luftblandningar användas för permanent distribution. Inte heller får blandningsstationer uppföras utan en ny miljöprövning.


Nedgrävning av en ny naturgasledning har gjorts under Värtabanan och provpålning för en ny ledning har redan gjorts genom västra delen av gasverkstomten fram till Gasverksparken. Under sommaren slog vi larm om att man stod i begrepp att ta ned de stora träden i parken, trots att detta är det viktigaste kärnområdet i hela Hjorthagen! Fortum förhandlade också med staden om att lägga kraftledningen genom Hjorthagen i tunnel fram till norra sidan av Husarviken för att bostäder ska kunna byggas i Storängskroken trots att en stor del skulle ligga inom Nationalstadsparken och där det i dag finns ett fattande djurliv. Vi anser dock att kraftledningen från Hjorthagen genom Nationalstadsparken är miljöstörande och måste tas bort hela vägen.


Banverket har rustat Värtabanan mellan Karlberg och Värtan och installerat nytt signalsystem, som medger en ökning av hastigheten från 30 till 80 km/tim. Samtidigt har spåren inhägnats vilket medför att de vilda djuren inte längre kan röra sig över Storängsbotten mellan Norra och Södra Djurgården. Vi har tagit upp att man snarast måste bygga en ekodukt på denna sträcka över järnvägen. Dessutom måste området vid Uggle­viken utredas bättre där Banverket vill förstärka banvallen genom stora utfyllnader i det känsliga Alkärret. Vi ansåg även att sträckan vid Albano skulle medge att stationen där byggdes om för att möjliggöra trafik med snabbspårväg. Samtidigt har en utredning visat att Lidingöbron behöver repareras. Risken finns att Lidingöbanan på bron läggs ned. Det skulle öka bilberoendet än mer. Vi vill helst knyta ihop Lidingö- och Värtabanorna som ett miljövänligt alternativ till Norra länken med snabbspårväg in till Stockholms Central.


Vi har under hösten diskuterat med Banverket och gfk att höja säkerheten för cyklister genom hamnområ­det vid passage av de många järnvägsspåren. Det leder nu till att gfk vill pröva att lägga gummiklossar i järnvägspåren till bl.a. Siljaterminalen. Spåren skär Norra och Södra Hamnvägen snett och det är stor risk att cykelhjul fastnar i de djupa spåren. Om försöket går bra planerar gfk att göra likadant på flera gator.


Vi fick stopp på planerna att flytta Preems bunkeroljehantering i Nacka till Norra Värtahamnen alldeles intill Hjorthagen. I stället flyttas denna till Loudden. Vi hade helst sett att man utnyttjade militärens olje­cisterner på Stora Höggarn. Miljööverdomstolen beslöt i en dom under våren att - med hänvisning till främst transportfrågorna - avvisa Preems önskemål om en utvidgning av sin övriga verksamhet i Loudden.


Stadens planer på att bygga nya bostäder och kontor i Stockholms hamnområde motsägs nu av att Norsk Hydro vill öka sin oljeverksamhet vid Loudden från 124 000 ton till 250 000 ton. Dessutom vill Norsk Hydro bygga en dieselstation alldeles i gränsen till Nationalstadsparken vid Louddsvägen, som skulle medföra att ett stort antal träd ut mot udden skulle avverkas. Djurgårdsberg, som lagrar bensin åt flera oljebolag, har samtidigt överklagat läns­styrelsens beslut om att i bergrum vid Loudden bara medge att få omsätta högst 275 000 ton bensin per år. Nu kräver man att åtminstone få omsätta 325 000 ton.


Stadens har kraftigt ökat sitt planerande av nya bostäder och kontor i vårt område. Det innebär också att man på flera håll naggar i eller på gränsen av Nationalstadsparken. Det gäller framförallt vid Husarviken och Storängskroken men även planer för nytt kontorshus för STIM i kv. Stettin 7 i kanten av Nationalstads­parken intill Borgen på Ladugårdsgärdet. Vi föredrar bostäder där. För kv. Lissabon 6 vid Öregrundsgatan ska plansamråd genomföras för ett reviderat förslag till nya bostäder, som tar bättre hänsyn till den nära­liggande Nationalstadsparken men även de miljöfarliga verksamheter som bedrivs i hamnområdet m m. Badmintonhallen i Nationalstadsparken vid Lidingövägen föreslås åter att rivas och ersättas med två bostadshus. Detta skulle medföra ett allvarligt intrång ett viktigt kärnområde.


Vi är dock mycket positiva till att staden vill rusta Kaknäs Ängar, f d skjutbanan, på Djurgården. Området väster om den stora skjutvallen ska återgå till att vara ett översvämmat område för att öka den biologiska mångfalden. Den stora skjutvallen föreslås samtidigt att tas bort för att området bättre ska knyta an till den omgivande naturmarken. Vi vill att man samtidigt tänker på möjligheterna för skidspår o d vintertid.


STYRELSEN