Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2002


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra vår miljö och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats 10 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsut­skick. Därutöver har ett antal gemensamma möten ägt rum med Föreningen Hjorthagen i syfte att informera varandra om pågående aktiviteter. Dessutom har Östermalms stadsdelsnämnds möten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats liksom remisser besvarats.


Årets arbete har i än högre grad än tidigare dominerats av att arbeta mot Stockholms stads an­sökan att få lagra 100.000 ton miljöfarligt avfall på Husarvikens strand i Hjorthagen från bl a Hammarby sjöstad, Klara sjö och Ulvsunda. Efter att Miljödomstolen lämnat frågan om till­låtlighetsprövning till regeringen har föreningen med sökt ta reda på och meddela regeringen risker och konsekvenser. Framför allt har hoten mot miljön och hälsan dokumenterats. Härvid hölls även ett tal på Tacksägelsedagen i Engelbrektskyrkan liksom vid Länsstyrelsens möte i samverkansgruppen för Nationalstadsparken där vi framförde krav på utredning av gränsdrag­ningen för parken samt strandskyddet i området. Detta har styrelsen även lovat att utreda.


I ett tidigare hemligstämplat protokoll från gatu- och fastighetsnämnden blev det i oktober känt att man redan i juni medgivit att kontrakt tecknas om en destruktionsanläggning att sättas upp vid Husarviken redan till årsskiftet. Inte nog med att uppgrävt miljöfarligt avfall från olika håll i staden skulle köras till denna anläggning. Man hade tidigare beslutat att köra dit ytterligare ca 25.000 ton miljöfarligt avfall från Sickla Park att lagras och förbrännas i anläggningen!


Enskilda medlemmar har deltagit i demonstrationer mot destruktionsanläggningen och i juni deltog föreningen i en debattartikel i SvD Brännpunkt samtidigt som miljöministern besökte Hjorthagen. Regeringens beslut dröjde fram till 9 januari 2003: Endast 20.000 ton som skulle komma från sex s k ”hot spots” vid Gasverket och Ropsten skulle tillåtas att destrueras här.

Beslutet var en klar näsbränna för Miljödomstolen som ej hade förordat en sådan begränsning.


Ett förslag till program för planering av området Hjorthagen-Värtan-Frihamnen-Loudden togs före valet fram av stadsbyggnads- och gatu- och fastighetskontoren i Stockholm. Ansvariga borgarråd gav stränga direktiv om hög exploatering, vilket gjorde att berörda tjänstemän ej var särskilt mottagliga för kritik. Programmet innehåller dock flera allvarligt hot mot vår miljö!


I en utförlig landskapsanalys framhålls den känsliga miljö, som finns i området både ur natur- och kultursynpunkt, t ex att närheten till Nationalstadsparken lägger kraftiga restriktioner på var, hur mycket och hur högt man kan bygga i området utan att upplevelsen av parken förloras.


Trots detta redovisar programmet en betydligt högre exploatering! Dessutom läggs bostäder på de mest kontroversiella områdena inne i Nationalstadsparken och i dess gräns vid Husarviken, vars södra strand avses ersättas av ett jättelikt betongdäck lagt på pålar.


Vi hävdar att det sedan 1999-06-03 råder strandskydd på vikens södra strand, sammanfallande med gränsen för Nationalstadsparken enligt regeringens proposition om skydd för parken där den även går 300 meter längre österut än vad staden nu uppger. Staden försöker även hävda att man tagit bort strandskyddet. Denna planering gör det än mer motiverat att utreda skydden.


Länsstyrelsens beslut att godkänna bygglov för en destruktionsanläggning med lager samt för en stenkross med lager av stenmassor från byggandet av Norra länken på Gasverkstomten har överklagats. Staden har beslutat sig för att dra Norra länken mellan Norrtull och Roslagstull genom Bellevue i strid mot våra önskemål och påbörjat arbete med en ny detaljplan för detta.


Vi har överklagat att Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänt Fortum Värmes plan på att ta över hanteringen av bunkerolja från Preems anläggning i Nacka och flytta den till Hjorthagen. Vi deltog även i sammanhanget i Miljödomstolens förhandlingar om Preems begäran att få flytta oljeverksamheten till Loudden. Vi förlorade i domstolen men då även Stockholms stad framfört samma invändningar mot den våldsamma ökningen av tankbilar detta skulle inne­bära på Valhallavägen och staden överklagade vidare har ärendet förts upp till Miljööverdomstolen


Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening gav inför valet ut en broschyr om en alternativ plan att i stället bygga nya bostäder öster om Hjorthagen. Genom att överdäcka Lidingövägen anser vi att det skapas utrymme för mycket attraktiva bostäder i området öster om Hjorthagen ner till Lilla Värtan. De energilager, som är absolut nödvändiga för Värtaverket och Gasverket, kan då rymmas i Hjorthagsberget eller på Casablanca-piren intill, som kommer att byggas ut.


Centrala Hjorthagen kan även få ett välbehövligt tillskott av bostäder om ställverket sprängs in i berget och kraftledningen till Bergshamra grävs ned. Planer finns att gasklockorna ska rivas. Då kan Storängs­kroken få en – med tanke på Nationalstadsparken – inte alltför hög bostadsbe­byggelse. Den plats som Fortum Värme föreslagit för ett nytt gaslager skulle dock hamna i strandskyddat område vid Husarviken. Vi anser att man bör utreda om gaslagret kan byggas utanför strandskyddet vid Gasverket eller om det kanske t o m bör läggas utanför innerstaden.

Annars skulle bara på denna del 25.000 m2 skogsmark röjas bort samtidigt som den populära cykelförbin­delsen från Ropsten till Fiskartorpsvägen genom området också skulle tas bort.


Gatu- och fastighetskontoret genomför nu omfattande borrningar i marken kring och på botten av Husarviken. Man hävdar att inte ens Gasverksparken, som är skyddad som värdekärna för spridningsvägen mellan Hjorthagen och Norra Djurgården, kan sparas. Arrendena för golf­tältet liksom stallet och verkstäderna i Storängskroken är också uppsagda.


Vår broschyr presenterade även de olika politiska partiernas ståndpunkter om bl a Österleden och andra trafikleder, som presenterats runt Gärdet och Hjorthagen. Vi tryckte på att en avfart från Norra länken till hamnen måste ske under jord liksom att länken måste gå under jord vid Hjorthagen. Dessutom vill vi knyta ihop Lidingöbanan med Värtabanan genom bostäderna öster om Hjorthagen med en ny snabbspårväg in mot Centralen.


Stadens plan innehåller 30.000 nya kontor vid Värtan, Frihamnen och Containerhamnen samt Stockholms största trafikplats nedanför Kungliga Borgen. Vi vill varken ha denna enorma kon­centration av kontor eller jättelika trafikplats! Staden har redan lämnat markanvisning till höga kontorshus vid Värtahamnen. Givetvis skulle här i stället byggas bostäder! Loudden skulle också rymma bostäder, vilket även vi kämpat för men Miljödomstolen tillsvidare förhindrat.


OKQ8 har hos Miljödomstolen ansökt om att få hantera 500.000 ton oljeprodukter per år i Lo­udden varav 255.000 ton bensin. Vi är synnerligen negativa till den omfattande utökningen av hanteringen av miljöfarlig verksam­het i Loudden i gränsen till Nationalstadspark och boende i Lidingöbro. Samtidigt har AB Djurgårdsberg, som är samägt av Preem, OKQ8, Norsk Hydro och Shell, för lagring av bensin i bergrum, ansökt om att utöka lagringen till 410.000 ton per år där. Antalet tankbilstransporter bara från OKQ8 nära nog fördubblas till 84 st per dygn.


Banverket har inlett ett arbete att rusta upp Värtabanan från Karlberg till Värtans station med syfte att genom signalreglering kunna höja hastigheten för tågtransporterna till och från ham­nen. Samtidigt har staden inlett ett programarbete för Albano norr om Fysikcentrum (Alba Nova). Man vill i det slitna småindustriområdet inom Nationalstadsparken skapa utrymme för hög­skola och bostäder. Vi vill även öka grönytorna mot Brunnsviken och rusta upp järnvägen förbi Fysikcentrum till Östra station för persontransporter för att minska bilbehovet i området.


STYRELSEN