Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2001


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra vår miljö och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats 8 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsut­skick. Därutöver har ett antal gemensamma möten ägt rum med Föreningen Hjorthagen i vardande i syfte att informera varandra om pågående aktiviteter. Dessutom har Östermalms stadsdelsnämnds möten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats liksom remisser besvarats.


Årets arbete har dominerats av Stockholms stads beslut att lagra upp till 100.000 ton miljöfar-ligt avfall på Gasverkstomten i Hjorthagen från i huvudsak Hammarby sjöstad, Klara sjö och Ulvsunda. En mindre del som beräknas komma från sex s k ”hot spots” vid Gasverket. Under februari behandlades en ansökan i Miljödomstolen att under 2 år destruera de förorenade mas-sorna i en mobil termisk förbränningsanläggning, som skulle ställas upp alldeles intill Husar-viken och Nationalstadsparken och bara ca 300 meter från Hjorthagens bostäder. Styrelsen argumenterade kraftigt mot etableringen och med tanke på de skadliga kvicksilverångor, som skulle släppas ut, krävde vi en tre gånger så hög skorsten och bättre mätningar. Miljödomsto-len insåg att skorstenshöjden var för låg men nöjde sig med en fördubbling. Det innebär att ut-släppen kommer att ske i höjd med de övre våningarna på närmaste bostadshusen. Vår kritik gällde även de höga bullernivåerna från anläggningen. Domstolen har lämnat ärendet till rege-ringen för tillåtlighetsprövning. Vi hävdar att man avfärdat bättre alternativa platser för lager och destruktion alltför lättvindigt.


Vägverket har återkommit med en ny bygglovsansökan för stenkross och mellanlager av sten-massor på Gasverkstomten från byggandet av Norra länken. Vi har avstyrkt detta med samma motivering som för ansökan om att lägga en destruktionsanläggning och lager av miljöfarligt avfall på området. Vi har hela tiden föreslagit att sprängsten ska fraktas bort med järnväg för krossning utanför staden. En utredning från Inregia visar att detta också är bäst för miljön. Ett alternativ vore att förlägga verksamheterna till de starkt förorenade delarna av Stora Höggarn.


Diskussioner pågår ännu om hur dragningen av Norra länken mellan Norrtull och Roslagstull ska gå. Staden förordar under Cederdalsgatan medan Vägverket förordar genom Bellevue. Ytterligare alternativ har nu utretts. Ännu finns ingen ny detaljplan framtagen sedan den förra planen upphävdes efter Regeringsrättens dom 1997. Även utformningen av länkens anslutning till Lidingövägen vid Hjorthagen diskuteras.


Vi avstyrkte även en anmälan i somras från Birka Värme att ta över hanteringen av bunkerolja från Preem i Kvarnholmen i Nacka och flytta den till Hjorthagen. Antalet lossande fartyg med olja och kol skulle då öka med 50 % i Hjorthagen och ett stort antal lastningar till små bunker-båtar skulle tillkomma. Vi föreslog att verksamheten skulle lokaliseras till Bergs oljehamn i Nacka och att den omlastning av olja som nu sker i Hjorthagen flyttas direkt till värmeverken i Hammarby och Södertälje. Anmälan avslogs men har förnyats av Birka Värme!


Preems oljeterminal i Finnberget i Nacka stängdes den 1 oktober och man har ansökt om att få flytta verksamheten till Loudden. Även OKQ8, som hyrde in sig hos Preem, ansöker nu att få utöka lagringen i Loudden. Som en följd därav har även Djurgårdsberg ansökt om att mer än fördubbla lagringen av bensin i bergrummen där. Allt detta går stick i stäv med de planer på nedläggning av Loudden och byggande av bostäder där som Stockholms kommun föreslagit.

Birka Värme har hållit tidigt samråd enligt Miljöbalken om ansökan om tillstånd för trycksatt lager för stadsgas norr om Gasverket på det strandskyddade området vid Husarviken i gränsen till Nationalstadsparken vid Lilla Värtan. Det nya gaslagret innebär i den föreslagna formen allvarliga kränkningar av miljön i området. 43.000 m2 på Gasverkstomten längs Husarviken intill Nationalstadsparken skulle tas i anspråk och 25.000 m2 skogsmark skulle röjas och den populära cykelförbindelsen från Ropsten till Fiskartorpsvägen genom området skulle tas bort.

Gaslagret skulle efter vad som tidigare sagts endast vara temporärt. Detta är dock inte troligt då Birka Värme framhåller att de nya anläggningarna ska kunna användas även med fossilgas.


Stockholms stad har samtidigt intensifierat arbetet med att omvandla delar av hamnområdet längs Lilla Värtan till kontor och bostäder. Genom en principöverenskommelse med gasverket om flyttning av gaslagret i Hjorthagen ned till Husarviken avsåg man även att börja planera ett nytt bebyggelseområde i västra delen av Hjorthagen. Området skulle dock till stor del ligga inom det strandskydd som vi hävdar gäller söder om Husarviken. Området har stora skydds-värden och staden har inte undantagit området från strandskydd vid Miljöbalkens införande.


Om gasklockorna i Hjorthagen flyttas ner till Husarviken avser staden dock att sanera marken i Storängskroken. 2.000 bostäder angavs kunna byggas i området. Vi tycker att det är bra om den miljöfarliga marken saneras men vi vill inte att man bygger nere vid Husarvikens strand. Strandområdet på Gasverkstomten bör bli ett rekreationsområde med t ex golfbana åt Stock-holms ungdom. Gränsen till Nationalstadsparken går i södra strandkanten och Tumba golfs tält ligger inom parken. Hela Fisksjöäng, som Djurgårdsförvaltningen snart har restaurerat färdigt, och det natursköna området upp mot Fiskartorpet omfattas av utvidgat strandskydd.


Vi har föreslagit att de nuvarande energilagren på Norra Kajen i Hjorthagen flyttas in i berget eller ut från området. Härigenom skulle bostäder kunna byggas vid Lilla Värtan och knyta an till Hjorthagen via Kolargatan och ge Hjorthagen det underlag för service som det idag saknar.


När stadsbyggnadsnämndens godkännande av att bygga ett 16 våningar högt bostadshus i kv Svea Artilleri på Starrbäcksängen blev kända begärde vi att detta skulle omarbetas. Vi hade tillstyrkt att minska kaserngården för att kunna rymma fler bostäder i låg bebyggelse. Att då höja huset med 10 våningar i sydvästra delen var oacceptabelt. Planen omarbetades också!

Även mot planerna på att bygga ett 20 våningar högt hus vid Värtavägen/Tegeluddsvägen i kv Smedsbacken har vi protesterat. Huset skulle bli högst på Östermalm, Gärdet och Hjorthagen. Det skulle, tillsammans med ett nytt 10 våningars kontorshus i kvarteret bredvid, helt förtryc-ka bostadshusen längs Tegeluddsvägen. Planen omarbetas nu för att bättre passa in i miljön.

Längs med Kampementsbacken planeras dock bostadshus, som tillsammans med nybyggena i kv Smedsbacken, Kampementet och Smyrna riskerar att förstöra den luftiga framtoning, som nuvarande hus har mot horisontlinjen från Gärdet i Alvar Altos plan för Kampementshöjden.


I en ny detaljplan för kv Förrådsbacken 1 medges att Radio- och TV får bygga ut husen vid Oxenstiernsgatan och skära av parkytorna från söder mot Karlavägen och därmed de viktiga spridningsvägarna ända bort till Humlegården. Samtidigt planerar Sveriges Radio att flytta!

På Roslagstullsberget i Nationalstadsparken bygger Stockholms stad ett stort sjukhem, som helt kommer att dominera området intill Roslagstull utan respekt för de gröna värdena! Och,

i Lidingö stad pågår f n en planering av en ny motortrafikled i närheten av Kottlasjöns södra strand norr om Lidingöbanan. En sådan väg skulle äventyra nyckelbiotopområdena vid sjöns strand och vid Mölnaängen, som innehåller stor biologiskt mångfald. Dessutom skulle det mycket populära rekreationsområdet runt sjön hotas av en bullermatta från vägtrafiken.


Länsstyrelsen undanröjde dock ett bygglov för en 30 meter hög telemast på Gasverkstomten då den påtagligt skulle skada Nationalstadsparken och de gamla Gasklockorna in­till. Stads-byggnadsnämnden har ändå medgivit nytt bygglov för en mast alldeles bredvid. Vi har över-klagat även detta då vi anser att zonen intill parken måste hållas fri från störande byggnader.


Åke Weimar, vår mångårige medlem i styrelsen, på senare år som revisorssuppleant, gick bort i september. Han hade ett brinnande intresse för vår förening och dess mål, speciellt vad gäller hamnområdet vid Värtan. Vi tackar honom av hela vårt hjärta för hans insatser. Vi ska kämpa vidare!

STYRELSEN