Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2000


Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra vår miljö och hindra miljöstörande verksamheter i vårt område. Styrelsen har träffats 8 gånger för att diskutera och besluta om aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsut­skick. Därutöver har ett gemensamt möte ägt rum med Djurgårdens hembygdsförening, Haga Brunnsvikens Vänner och Hembygdsföreningen Östermalm i syfte att informera varandra om pågående aktiviteter. Dessutom har Östermalms stadsdelsnämnds möten och ett stort antal samrådsmöten bevakats, skrivelser avfattats liksom remisser besvarats.


Årets arbete har till stor del handlat om att väcka opinion mot Gatu- och fastighetskontorets planer på att lagra upp till 100.000 ton miljöfarligt avfall på Gasverkstomten i Hjorthagen från Hammarby sjöstad, Klara sjö och Ulvsunda. En mindre del, troligen runt 10.000 ton, beräknas komma från Ropstens parkeringsplats där ett garage planeras och sex s k ” hot spots” i anslut-ning därtill. Efter lagring planeras massorna att destrueras i en mobil termisk förbränningsan-läggning som skulle ställas upp alldeles intill Husarviken och gränsen till Nationalstadsparken bara ca 300 meter från Hjorthagens bostäder. En stark misstänksamhet mot planerna och de utsläpp som riskerar att drabba området gjorde att ett kompakt motstånd under året växte upp i Hjorthagen. Över 1.500 namn samlades in på protestlistor som överlämnades till Stadsdels-nämnden och Gatu- och fastighetsnämnden, som till sommaren ändå beslöt att söka tillstånd hos Miljödomstolen att under två års tid lagra och destruera dessa massor i Hjorthagen.


Ett förslag till ny trafik- & gatumiljöplan för Östermalm presenterades i början på året. Vi var starkt kritiska mot att flera gator intill skolor skulle få mer trafik, bl a planerades Karlavägen att bli genomfartsled. Med en stark opinion mot öppnandet av alla gator ändrades planen och flera avstängningar behölls till fromma för de boende, inte minst barnen på Östermalm.


Vägverket höll fast vid sin dragning av Norra länken genom Bellevue i den arbetsplan man fastställde i slutet av året. Leden planeras även fortsättningsvis att sakna bullerskydd på vissa sträckor förbi Hjorthagen och många träd riskerar fortfarande att försvinna i Hjorthagsparken. Leden undantogs i huvudsak från miljöprövning enligt den nya Miljöbalkens strängare regler. EG-direktiven om att beräknade utsläpp av skadliga ämnen från bl a biltrafiken ej får över-skrida vissa nivåer är dock bindande genom Miljöbalkens s k miljökvalitetsnormer. Vi har invänt mot att normen för kvävedioxider m m riskerar att överskridas i bl a Hjorthagen.


Även i remissvaren på miljöprövningen av Gasverket invände vi mot de begärda höga gräns­värdena för kväveoxider. Vi ansåg att det var orimligt att tillåta stora utsläpp på låg höjd intill Hjorthagens bostäder. Lite mer än 500 meter från Gasverket ligger Värtaverket som är en av Sveriges största punktkällor för kväveoxidutsläpp. Ett par hundra meter därifrån ligger Silja Lines båtar med dess stora utsläpp. Vi har även uttalat oss om andra föroreningar och buller.

När det gäller miljökvalitetsnormernas regler för t ex kvävedioxid så är det fråga om gränsen från samtliga utsläppskällor i en och samma mätpunkt, inte varje källa för sig.


Vi har också krävt att strängare krav införs för att få köra fordon inom Stockholms miljözon där i dag bara lastbilar och bussar med dålig avgasrening förbjuds från att köra. Vi anser att liknande bestämmelser även måste omfatta personbilar och att efterlevnaden måste skärpas. Likaså måste avgasutsläppen från den omfattande båttrafiken till och i hamnen minskas. Det är helt fel att de stora färjorna får ligga i hamn med motorer igång hela dagen. Staden måste kräva att båtarna kopplas in på elnätet när de ligger vid kaj. Vidare vill vi att staden förbjuder båtar som använder högsvavlig olja att trafikera hamnen. Enbart högre avgifter räcker inte.

Birka Energi vill inte utreda att gräva ned kraftledningen mellan Hjorthagen och Bergshamra längs med järnvägen som vi har krävt utan vill i stället undersöka möjligheten till en under-vattenskabel i Lilla Värtan. Detta skulle kräva att koncessionen för kraftledningen genom Hjorthagen och Nationalstadsparken förlängs i ytterligare 15 år. Det kan vi inte acceptera utan har hemställt att regeringen ska dra in koncessionen för Birka Energi om de inte inom två år bestämt att senast till utgången av 2004 ta bort kraftledningen. Nu utsätts ett 100-tal lägen-heter kontinuerligt för fältstyrkor på 2-4 mT, 10-20 gånger högre än rekommenderat riktvärde.


Vi har protesterat skarpt emot att både byggföretag och Stockholmspolitiker har planer på att bygga flera nya hus i Nationalstadsparken. Det rör sig framför allt om den ömtåliga midjan på parken runt Storängsbotten, som är en ekologiskt viktig spridningsväg mellan norra och södra Djurgården med högsta prioritet att skydda dagens värden och att stärka svaga länkar. Bl a vill JM Bygg riva Stockholms badmintonhall och bygga bostäder ute i det skyddade parkområdet vid Jerum och många värdefulla träd skulle behöva avverkas. På Storängsbotten planeras flyk-

tingbostäder. Även på K1 längs Erik Dahlbergsgatan har man föreslagits bostäder. Militären utreder dock om man inte efter ombyggnader kan ha kvar stallar och ridhus inom K1 i stället.


Att bygga nya bostadsområden i Nationalstadsparken är inte förenligt med syftet att skydda natur-, kultur- och rekreationsändamål inom parken. Tidigt på året kom också den s k Glugg-utredningen som föreslog bostäder på flera parkytor, skolgårdar och idrottsplatser. Vi anser att ”gluggarna” har en stor betydelse för miljön och måste bevaras. Vi har föreslagit att det istället byggs bostäder i hamnen vid Lilla Värtan och på ställverkstomten i Hjorthagen.


Nya bostäder har föreslagits på Södra Djurgårdsön mittemot Beckholmen. Vi anser att bebyg-gelse där bör undvikas eller i varje fall göras så liten som möjligt. Samtidigt är det viktigt att ordna så att allmänheten kan återfå den utsikt över Stockholms inlopp, som fanns här innan den skymmande bebyggelsen på södra sidan av Nordenskiöldsgatan byggdes på 1930-talet.

På Beckholmen föreslås ny kommersiell marin verksamhet istället för nuvarande varvsrörelse, liksom bostäder och vandrarhem på öns västra sida. Detta skulle strida mot skyddet för Natio-nalstadsparken och innebära en ökning av biltrafiken till Beckholmen, varför vi avstyrkt det.


Utanför Nationalstadsparken har flera förslag till planer på nya kontor lagts fram i framför allt hamnområdet vid Lilla Värtan. Detta är i den nya översiktsplanen ett stadsutvecklingsområde som vi anser bör rymma även bostäder. Man bör därför vara restriktiv med nya kontor. Söder om Hotell Ariadne byggs redan kontor och vid Gärdets T-banestation mot Tegeluddsvägen vill Drott bygga ett 20-våningshus med framför allt kontor men även bostäder. Nya kontor har även föreslagits intill Finlandsparken medan nya ansökningar vid Ropsten avslagits.


Vid Husarviken invid Tumba golfs tält precis i gränsen till Nationalstadsparken har vi över-klagat byggandet en mobiltelefonmast liksom en etablering åt Vägverket. Om dessa och alla andra planer på byggen i eller i gränsen till Nationalstadsparken, för ändamål som inte ryms inom parkens skyddsbestämmelser, skulle genomföras, skulle parken snabbt förlora sitt värde.


Vi har också överklagat länsstyrelsens beslut att ge tillstånd enligt miljöskyddslagen till Preem Petroleum AB:s att flytta sin verksamhet från Kvarnholmen i Nacka till Loudden. Genomförs flyttningen skulle den medföra ytterligare 50.000 tankbilstransporter per år på Valhallavägen.


Styrelseledamoten Ingrid Wahren avled i februari. Hon var en envis kämpe för en bättre miljö, inte minst gentemot biltrafikens många avigsidor.


STYRELSEN