DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm, www.dlv.se e-mail: pofredriksson@live.se

 

 

Med önskan om

God Jul & Gott Nytt År 2012/2013

till alla medlemmar

 

 

Ny detaljplan balanserar på riskgränserna för nya bostäder vid Norra länken

 

Kvarteret Ängsbottens detaljplan innehåller de hittills mest utsatta boendemiljöerna för buller och partiklar i nya Norra Djurgårds­staden. Tre bostadshus avses skärma bakomliggande ännu ej byggda bostadshus från bullret från tvärspårväg och Norra länkens dragning i öppet läge i Hjorthagen. De tre husen blir betydligt högre än de övriga och riskerar med placering i södra delen av området skymma solljuset för bostäderna norr därom.

 

Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas vid fasader längs Bobergsgatan

och mot Norra länken varför avstegsfall från den redan höga bullernivån enligt Stockholms­modellen måste tillämpas inom området. Bitvis kommer bullernivåerna att vara mycket höga och överskrida 65 dBA (dygnsekvivalent) vid fasad om inga åtgärder vidtas. Med en lång rad speciallösningar, bl a skärmar och veckad fasad mot söder söker man minska bullernivåerna. Här planeras studentbostäder, dvs korttidsboende som inte kan kräva bättre normal standard.

 

Även partikelutsläppen från intilliggande tunnelmynning strax intill blir höga men genom nya beräkningar menar staden sig klara gränsvärdet. Vid ny bebyggelses fasad mot Norra länken bedöms PM10-halterna ligga i haltintervallet 40-49 μg/m3, strax under miljökvalitetsnormens gränsvärde 50 μg/m3, räknat som dygnsmedelvärde av PM10. I en nyanlagd smal parks grön­område närmast mynningen bedöms PM10-halterna ligga över normen, inom haltintervallet 50-60 μg/m3 PM10/dygn. Här anses ändå vara en lämplig plats att utföra sport och motion men risk finns med närhet till hästverksamhet samt farliga transporter på Norra länken och järnväg.

 

DLV är inte nöjda med detaljplaneförslaget. Vi har hela tiden krävt att Norra länken ska förses med ett glastak över tråget förbi Hjorthagsparken. Detta är inskrivet i MKB som nödvändigt för att komma tillrätta med utsläppen av buller och partiklar. Dessutom ska Norra länken enligt detaljplanens krav kunna förses med ett tak men så har inte Trafikverket byggt Norra länken! Vi accepterar inte åsidosättandet av dessa miljökrav! I Warszawa glasas en ny motorväg in så som DLV föreslagit över Norra länkens dragning i det öppna läget söder om Hjorthagsberget.

Med glastak behöver inte så höga hus byggas och husen kan få fönster/balkonger mot söder.

 

Nuvarande bron över Värtabanan i väster avses rivas och en ny byggas längre österut men den skulle ej innehålla någon skidbro vilket nuvarande detaljplan anger ska kunna byggas. Det är angeläget att skidstråket mellan södra och norra Djurgården tillvaratas i Nationalstadsparken. Synpunkter på plan 2011-10341-54 lämnas skriftligt till 10 januari till stadsbyggnadskontoret.

 

Lov åt Fortum att bygga infartsväg till Värtaverket genom ädellövträden i södra Hjorthagen är överklagat liksom bygget av gång- och cykelbro över inre delen av Husarvikens fjärd i Natio­nalstadsparken. En bro något längre västerut ska byggas och ytterligare bro kan ej motiveras.

 

En ny mur längs Lidingövägen vid Jerum har vid arbetet med Norra länken nu byggts upp av tillvaratagen sten ur de fundament, som hittats från den första viadukten över Värtabanan här.

SL har inbjudit till församråd om sträckningen av förlängning av blå T-bana till Nacka från Kungsträdgården. Fyra alternativ studeras varav tre genom östra Södermalm och Hammarby Sjöstad medan det fjärde skulle byggas genom Södra Djurgården och ihop med en Österled. DLV är negativ till att bygga såväl Österleden som T-bana i Djurgårdens ömtåliga ekmiljöer. Det är också ett betydligt större trafikantunderlag i östra Södermalm och Hammarby Sjöstad. Synpunkter på en ny tunnelbanesträckning kan lämnas till  sl.se/Tbananacka  till 7 januari.

 

Mark- och miljödomstolen har i två uppmärksammade domar senaste månaden upphävt detalj­planerna för kvarteret Plankan på Södermalm och nya Slussen. I båda fall har kulturhistoriska värden ansetts viktiga att skydda liksom att skada på enskilda intressen i del av planområdet ska kunna vägas mot allmänna intresset att exploatera området för nya bostäder och kontor. Länsstyrelsen har i beslut om detaljplan för Sjövägen i Solna stött de kulturhistoriska värdena.

Mark- och miljödomstolen har även upphävt strandskyddsdispens vid Cedergrenska stranden.

 

Samtidigt vill regeringen förenkla reglerna för att bygga nya bostäder och bl a ta bort rätten att överklaga bygglov för bostäder där detaljplan finns. Dessutom vill man inte längre tillåta kom­munerna att kräva en bättre standard än Boverkets minimikrav på fastigheter. Bostäderna ris­kerar bli sämre men något billigare att bygga. För Stockholms del skulle en stopplag innebära att staden inte längre kan kräva att nybyggda hus ligger på passivhusnivå när det gäller energi­förbrukning. En oroande utveckling. Antas förslaget kan det komma att gälla fr o m 2014.

 

Vid miljödomstolens prövning av länsstyrelsens beslut att tillåta Preem, Statoil, Djurgårdsberg och OKQ8 att på Loudden t o m 2030 totalt hantera dubbelt så stora volymer som i genomsnitt för de tre senaste åren fick vi till 2012-12-10 yttra oss över parternas handlingar i målet. Det visade sig då att även Stockholms stad överklagat och yrkat att tillståndet ska gälla t o m 2019. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade som vi yrkat att tillståndet skall upphöra senast 2016. Vi har även lämnat synpunkter på Petrolias ansökan om utökad drift på Loudden.

 

Beträffande Fortums olika förändringar av sitt tillstånd för Värtaverket deltog vi 2012-12-14 i huvudförhandling i miljödomstolen angående utökad muddring vid sin planerade pir vid Norra Kajen. I domstolen förnekade Fortum beslut om förändrad teknik i det planerade kraftvärme­verket och utbyggnaden av nya silor som miljöförvaltningen godkänt och där bygglov redan givits. Även den planerade förändringen av eldning i de olje- och kol­eldade kraftvärmeverken förnekades trots att Energimyndigheten redan tillstyrkt Fortums ansökan och att de själva i media informerat om dessa planer. Domaren verkade inte ha några invändningar mot detta.

Bygglovet för transportbandet på toppen av de planerade pelletssilorna i höjd med bostäderna ovanför Hjorthagen kyrksal och mindre än 200 meter därifrån har vi överklagat. 

 

Renoveringskostnaderna för gamla Lidingöbron har stigit kraftigt och Lidingö stad måste nu ta ställning till om man istället bör bygga en ny bro för Spårväg City, som ska knyta ihop spårvä­gen på Lidingö med Stockholms Central. Eftersom gamla bron behöver renoveras för Spårväg City, som snart ska börja byggas vidare från Djurgårdsbron mot Ropsten, brådskar beslutet.

 

TV-eken berör. SvD har just haft en fotogissningstävling om den fällda eken, som var den sista levande varelsen i området som 1517 var med om slaget vid Vädla vid nuvarande Nobelparken

 

Åke Lindsö, Lidingö, en av grundarna av DLV år 1984, har gått bort den 29 november 94 år gammal. Han vågade stå upp för sina värden och kämpade mot kolkraften i Värtaverket.

 

                                                                                       Styrelsen genom Per Schönning