DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm, www.dlv.se e-mail: pofredriksson@live.se

 

Höstnytt till alla medlemmar i oktober 2012

 

Stockholm fortsätter att exploatera i stor skala inom Nationalstadsparken

 

Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan hävdar att de behöver expandera ut i Nationalstadsparken. Akademiska Hus vill i Albano därför skapa ett nytt universitetsområde, som ett viktigt nav inom Vetenskapsstaden. Dessutom trycker man på brist på studentbostäder i området och anser att dessa kan byggas i Nationalstadsparken. Stockholms stadsbyggnads­kontor föreslår därför att staden för Albano ska anta ny plan som rymmer 1000 nya student­bostäder eller ca 50 000 kvm plus ytterligare 100 000 kvm lokaler. Akademiska hus ska även flytta sin verksamhet dit och staden anser att 500 studentbostäder då kan byggas i Kräftriket. Varför just de måste bo inom den skyddade Nationalstadsparken finns inget hållbart skäl till.

 

Mellan gamla tingshuset och Jerums studentbostäder ska ett 9-våningars hus byggas också det i Nationalstadsparken. Staden anser att en något smalare byggnad än tidigare förslagits inte skulle skugga omgivande ekar eller hindra den ömtåliga spridningsvägen i ”getingmidjan”.

 

Stockholms stad informerade media under försommaren att utbyggnaden av Värta­piren skulle inledas utan att avvakta högsta domstolens beslut. Kort tid därefter meddelade domstolen, som funderat över vårt överklagande i över ett år, ett beslut att inte ge oss prövningstillstånd.

 

Strax innan hade Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen gett samtliga oljebolag vid Loudden (utom Petrolia där beslut snart fattas) tillstånd till fortsatt verksamhet till utgången av 2030 med de volymer som tidigare tillstånd medgav. Vi har överklagat besluten men det har inte Stockholms stad trots sin ständigt uttalade vision om Loudden som bostadsområde.

 

I södra Värtahamnen föreslås i startpromemoria att SEB i 4 kvarter får bygga 120 000 kvm kontor, som kommer att sträcka sig längs med Stora Värtans vatten i 9 våningar eller högre. Husen ryms nedanför toppen av Tegeluddshöjden och ned till i höjd med Östhammarsgatan. I väster kommer Spårväg City gå i en allé och vi anser att minst ett av husen borde bli bostäder. Hamnverksamheten i området avses att flyttas till den nya Värtapiren och Frihamnspiren. SEB och staden är ännu inte ense om behovet av parkeringsplatser. SEB vill ha fler platser.

 

Regeringen har i pressen meddelat att man nu vill bygga Österleden mellan Hjorthagen och Nacka och att man då ska bygga T-bana mellan Kungsträdgården via Skansen och gemen­sam tunnel under Saltsjön till Nacka. I det förslag som SKANSKA driver, påhejat av Stockholms Handelskammare, står tunnelbanan endast för en femtedel av tunnelns tvärsnittsarea på den samutnyttjade sträckan. Hela sträckningarna i Stockholm går under Nationalstads­parken och för djuren på Skansen blir det en långvarigt störande exploatering liksom för boende intill. Vi anser Österleden under Saltsjön ej behövs och att T-bana gör betydligt mer nytta under Söder.

 

De gamla Djurgårdsekarna riskerar att ta stryk av utbyggd trafik under Nationalstadsparken. Vi vet att Radio-/TV-eken fick stryka på foten när trafikkontoret plötsligt meddelade att den var sjuk för 1 år sedan. Ett par veckor innan trodde trafikkontoret att Spårväg City skulle dras runt om eken på Oxenstiernsgatan men 30 augusti 2011 bestämde SL att spårvägen ska dras öster om eken. Det ville ej trafikkontoret. Eken skulle fällas en vecka efter anslaget på eken! Därmed startade den största kampen för att bevara träd i Stockholm sen Almstriden 1971. Om

den sände P1 före midsommar en uppskattad dokumentär Bara ett träd av Susanne Björkman.

 

SL hade tillmötesgått fastighetsägarnas och de boendes krav att Spårväg City skulle gå öster om eken för att minska bullret. 1000-tals människor besökte TV-eken under en månads kamp.

När motorsågarna gjort sitt jobb under stor polisbevakning natten till 25 november kunde man se att snittytorna i grenstammarna var alldeles rena. Inre delen av huvudstammen hade mulm, som bildas i äldre ek men så stabil att ej ens med bara stora sydgrenen kvar gick den att rubba. De frivilliga arborister, som med instrument undersökte eken konstaterade att eken var säker. Trafikkontoret grävde därför upp den mur som skyddade eken under gatan för att hitta någon rutten rot men fann bara ett parti där barken var skadad och några nybildade rötter. Vi har ta­lat med den som byggde muren 1964 och som sagt att eken borde stått i flera 100 år utan risk. En utredning visar att ny bebyggelse i Värtan skulle trots ny spårväg fördubbla biltrafiken på Oxenstiernsgatan och kräva ett nytt körfält. Vi vill därför flytta trafiken till Gärdesgatan igen. Trafikkontoret föreslår istället att man spränger bort Göta Livgardes park vid Berwaldhallen!

 

Även inom Nationalstadsparkens spridningsområde i kv Nimrod är de återstående gammel- ekarna och många ädellövträd hotade för att ge plats åt Fortums planerade nya kraftvärmeverk av annan typ än det miljödomstolen gav tillstånd till. Ändringsanmälan är ännu ej avgjord av länsstyrelsen men staden har redan gett bygglov för en 15,9 m högre byggnad än som angavs i miljödomstolen. Kraftverket kommer att läggas dikt intill Kungseken i väster och så att de två nordliga ekarna, varav den största beskärs till högstubbe, omsluts av byggnaden. Stor-eken vid Jägmästargatan vill Fortum ta ned.  Även bygglovet är överklagat till länsstyrelsen.

 

Fortums anmälan om två cisterner om vardera 10 000 m3 för lagring av torra biobränslen på Norra Kajen 190 m öster om Kyrksalen i Hjorthagen behandlas nu i miljödomstolen. Där ligger också Fortums ansökan om utökad muddring norr om sin planerade pir för att kunna ta emot fartyg med största möjliga djupgående för farleden in till Stockholm. Även muddring söder om piren som inte fanns med bland tidigare tillstånd prövas nu. Vi befarar att piren även kommer att användas vid omlastning av transoceana frakter av pellets till Hammarby­- och Hässelby­verken med ett sammanlagt årsbehov av 400 000 m3. Tillsammans med Värtaverkets planerade pelletsanvändning kommer då mer än en miljon m3 årligen att hanteras vid Norra Kajen vilket under vinterhalvåret skulle ge långvariga bullerstörningar i Hjorthagen.      

 

Vi har överklagat utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden etapp 2. Exploatering av strandom­rådet mot Husarviken och Nationalstadsparken går långt utöver vad som är rekommenderat av Naturvårdsverket och miljöexperter och kultur- och fornminnen försvinner här helt. Avståndet från vattnet till gatan understiger 20 meter. Det bör vara minst 30 meter för biotopernas skull.

 

Vi har svarat på en tilläggsplan till Stockholms ÖP 2010 kallad Den gröna promenadstaden. Det måste här utredas vad som menas med PARK. Idag blir alltmer av parkerna exploaterade av olika byggnadsprojekt, som fotbollsplaner med plastgräs och underlag av grus och med betongytor för uppställning av mål etc. En del får plasttält där det tidigare var friytor av gräs för fotboll m m. Andra parker består av bortsprängt berg som nu västra Hjorthagsparken kommer att bli med lit torvströ på. Hela lekplatser plastas in som hörnan av Jungfrugatan och Valhallavägen där tidigare var natur. Skateboardramper av betong o d brer ut sig. Vi inser be­hov för nya verksamheter men de kan ej räknas till park och de kan tas till intäkt att bebygga. Park bör få ett skydd med bevarad natur. Kanske ska parkmark anges som natur i detaljplan? Stockholm har sedan 2011 ett trädråd med ansvar bl a trädvärdering skydd för särskilt värde­fulla träd och har bestämt ett interimistiskt skydd för grövre träd inom Nationalstadsparken. Det kompletterades i våras av länsstyrelsens förslag till vård- och utvecklingsplan för parken.  

 

Hjorthagens IP har återinvigts med 3 nya konstgräsplaner varav den stora kommer att få ett plasttält vintertid. Ett sätt att ett bättre utnyttjande av IP, till glädje för alla fotbollsspelare. Nu tänker man även bygga om Djurgårdens IFs fotbollsplan på Kaknäs ängar till konstgräs. Det är vi starkt emot då anläggningen ligger mitt i den allra känsligaste naturen i sitt område.

 

Årsmötet inleddes med ett föredrag av Klas Groth, arkitekt vid Stadsbyggnadskontoret under rubriken ”Norra Djurgårdsstaden – stad och hamn i samverkan”. I framförandet, i vilket även konsulten Stefan Modig medverkade, gavs en genomgång av frågeställningar vid arbeten med fördjupat program för Södra Värtahamnen. Frågor och diskussionsinlägg följde på föredraget.

 

Det är viktigt att vi kan fortsätta arbetet med en bättre miljö för såväl människor som djur och att ni stöder arbetet. Glöm ej att betala medlemsavgift år 2012 om ni fått en talong med brevet

 

                                                                                       Styrelsen genom Per Schönning