DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm, www.dlv.se e-mail: pofredriksson@live.se

Med önskan om

God Jul & Gott Nytt År 2011/2012

till alla medlemmar

TV-eken på Oxenstiernsgatan fälldes mitt i natten efter polischock 25/11-11

Den 11 oktober meddelade Stockholms trafikkontor i ett s k internmail om "Förhandsinfo om fällning av den s k Radohuseken" att den magnifika eken i Oxenstiernsgatans mitt skulle fällas. Något motiv gavs ej men trafikkontoret angav att: "Allt görs på uppdrag av borgarrådet Ulla Hamilton (ansvarigt borgarråd). Det är alltså av stor vikt att SDF (Östermalms stadsdelsförvaltning) inte kommunicerar någonting i denna fråga. Alla frågor, både från media och ev allmänhet, hänvisas till vår trädexpert Björn Embrén : 076 - 122 62 13." Detta besked var undertecknat informationschefen Mats Freij.

TV-eken eller Radioeken/Radiohuseken var ca 600 år gammal. Stammens omkrets ovan gatan var 6 meter men gatan är uppfylld ca 2,5 meter och omkretsen därunder, som ännu står kvar som högstubbe, är ca 7 meter, Eken fick 1935 nr 51 bland Djurgårdslandskapets 76 jätte-ekar. Miljön för eken har varit tuff mitt i en högtrafikerad gata med tung trafik och uppfylld sprängsten under gatan, vilket belastar rötterna. Dessutom har grävningsarbeten intill eken utförts bl a 1995 då Fortum Värme lade ner kylrör. Genom en uppmurad stenväggskruka har luft ändå tillförts rötterna. (En sådan kruka runt en stor ek finns även inom Värtaverket i Hjorthagen.)

Den 13 oktober fanns notis i DN att eken är sjuk och ska fällas. Detta presenterade vi på en pågående konferens om Nationalstadsparken på Riksmuseet. Det visade sig att frågan inte alls remissbehandlats och länsstyrelsen, som för ett register över jätteekar, visste ingenting om.

Fällningsbeslutet, som hade tagits av en enskild tjänsteman på delegation, överklagades till Förvaltningsrätten, som avslog, Kammarrätten, som vägrade prövning och Högsta Förvaltningsdomstolen med begäran om inhibition och målet är ännu inte avgjort. Frågan är om delegationen bryter mot kommunallagen 6 kap. 34 § p.1 och 3. Ändå fälldes TV-eken.

Lite perspektiv på ekens historia. Stockholm blev huvudstad 1436 men utnämndes officiellt först 1634. Den 17 augusti 1517 slog svenskarna under Sten Sture med Gustav Vasa som banérförare en dansk-tysk här norr om Vädla ladugård (nu Nobelparken) alldeles vid eken.

Just denna historiska bakgrund gjorde att folk från när och fjärran omedelbart engagerade sig för att rädda TV-eken. Första fällningsförsöket den 24/10 stoppades av en stor folkmassa.

Stockholms kommun tillkallar en arborist från Oslo som undersöker eken ovanför gatunivån men som inte får titta under det trädäck, som omsluter ekens rötter. Ändå anger staden att han anser rötterna ruttna. När staden sen bryter upp trädäcket anger man att ekan riskerar att falla.

Efter ett stormigt stadsdelsnämndsmöte samlas ek-vännerna till ett möte i Östermalmsskolan den 15 november. Vaktlistor organiseras och en grupp oberoende arborister samlas och undersöker eken med modernaste metoder och instrument 20-23 november. De kan redan från början meddela, liksom den norske arboristen i sin rapport den 22:a, att det inte är någon akut rasrisk, tvärt om anser man den stabil. De fristående arboristerna presenterade sin rapport den 26:e där man övertygande kan meddela att eken skulle stå minst 100 år till. Då var eken fälld.

Ekvännerna plockades ned från trädet av poliser som hotade skära av de rep de satt fast med. Staden meddelade att man skulle rycka upp eken med rötterna. Trots alla försök att dra eken med stora kranar måste dessa ge upp då kranarna riskerade välta. Vad som framkom var att det bara var den norra grenen som var död. Den visas upp i tekniska nämndhuset medan ekens friska delar först förts till Hundudden och sen två stamdeler till Frescati. Resten är försvunnet.

DLV har hela tiden stöttat ekvännerna och finansierade mötet i Östermalmsskolan. Förhoppningsvis kommer inte striden om TV-eken att vara förgäves. Många har fått upp ögonen för Stockholms gröna lungor, något som staden alltmer bortsett ifrån i sin exploatering även om man talar om nyplanterade träd. Dessa ersätter i princip bara träd som fällts vid nybyggande. Engagemanget är stort och en förening för att rädda träden i Stockholmsområdet bildas nu. Ett krav är att TV-ekens Lill-ek planteras i en ny park med högstubben i Oxenstiernsgatans mitt. SL redovisade 5 november inför järnvägsplan att Spårväg City ej skulle inkräkta på TV-eken.

Loudden

Stockholm stad visar i modeller och tjusiga bilder en utbyggnad av 5 000 bostäder vid Värtan –Loudden vilket förutsätter att oljehanteringen avvecklas. Efter att staden istället låtit förlänga arrendeavtalen har oljebolagen OKQ8, Statoil, Preem och Petrolia samt det gemensamägda Djurgårdsberg nu alla ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Loudden. Totalt yrkar de på tillstånd till en ökad årlig omsättning av petroleumprodukter med 904 000 ton jämfört med dagens. Detta skulle innebära en ca 90 procentig ökning av den årliga omsättningen med motsvarande ökat transportbehov. I våra remissvar till länsstyrelsen har vi istället begärt att dessa farliga transporter bl a genom Stockholms innerstad skall upphöra. Att ansökningar om tillstånd till stora omsättningsökningar, där Preem och OKQ8 går i täten, nu har kommit in kan befaras bero på en planerad flytt av oljehanteringen i Nacka till Loudden.

Hamnpåfart Värtan etapp 2

Exploateringskontoret höll ett inledande samrådsmöte den 21 nov. om en anslutning av Norra länken från Lidingövägen, öster om kv Nimrod, till den planerade utbyggnaden av Värtapiren.

Denna anslutning anges behövas för att inte tung hamntrafik skall överbelasta den trafikplats vid Värtan som nu håller på att byggas. Tanken med anslutningen sägs vara att ta hand om övervägande delen av trafiken till och från hamnområdet mellan Lidingöbron och Frihamnen. I miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen för Värtapiren beräknades den utbyggda Värtapiren ge en ökning av lastbils/busstransporterna dit med 244 procent under sommartid och med 122 procent vintertid. Det är en omfattande trafikapparat som planeras med schakter ner till 6 m under havsnivån. Efter länken www.stockholm.se/norradjurgardsstaden kan man under rubriken Värtahamnen klicka på Samråd om vattenverksamhet där det finns två klickbara dokument, som utgör samrådsmaterial. Vi har lämnat synpunkter på det. - Fortum Värme vill bygga p-hus och infart till blivande kraftvärmeverk bland träden mot söder i Hjorthagen.

Övrigt

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 10 november om institutionsbyggnader för utbildning samt forskar- och studentbostäder i Albano på Norra Djurgården i Nationalstadsparken. Antalet student- och forskarlägenheter har ökat med 200 stycken till 1 000 lägenheter men nämnden vill öka antalet i området till minst 1 500. För att förbättra kontakten för gående och cyklister mellan Albano och Kräftriket föreslås en gång- och cykelbro över Roslagsvägen. Nämnden pekar på att ytterligare en gång- och cykelkoppling över Roslagsvägen, t ex vid Värtabanans bro, är mycket viktig för att på ett gott vis förbinda Albano med Norrtull, Hagastaden och Karolinska. - Vi anser att ökad bostadsexploatering i Nationalstadsparken bör undvikas.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade också om bygglov för kv Konsthallen 2 där tidigare restaurang Lindgården, numera riven, låg med villkoret att ny detaljplan först vinner laga kraft.

Förslaget att bygga en gång- och cykelbro mellan Hjorthagen och Gärdet längs T-banebron har utretts av kommunen. Detta kan dock komma till utförande först när området exploateras!

Ett julklappstips, Mats Rehn har skrivit en fantastiskt fin bok "Hjorthagen och Runtomkring".

Glöm inte att stödja DLV i arbetet med att bevaka miljöintressena. Exploateringstrycket ökar!

Per Schönning, ordförande