DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm, www.dlv.se e-mail: pofredriksson@live.se

 

 

 

Höstnytt till alla medlemmar

i september 2011

 

Träden i Nationalstadsparken har beslutats att skyddas – men hur blir det?

Stockholms stad har den 23 maj beslutat om interimistiskt skydd i 3 år enligt 7 kap. 24 § miljöbalken för vissa träd inom Nationalstadsparken. Det är förbjudet att utan tillstånd från Stockholms stad

1. avverka eller skada träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte beskärning av träd, om personer med dokumenterad sakkunskap i trädvård bedömt att det kan ske utan att skada trädet. Förbudet gäller inte fällning av träd som av parkansvarig tjänsteman från Norrmalms stadsdelsförvaltning eller trädexpert på trafikkontoret bedömts utgöra en risk för allmänheten eller vara drabbat av almsjuka.

2. gräva upp jord till mer än 20 cm djup under befintlig markyta under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm.

3. köra med tungt fordon under kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte körning på befintliga hårdgjorda ytor.

I bilagor anges mer specifikt vilka områden som omfattas. I teorin låter detta bra men visar sig i praktiken vara ett ganska ihåligt instrument. DLV har flera gånger visat på att beslutet kringgås både av Djurgårdsförvaltningen och andra fastighetsägare men också i stadens beslut om nya byggnader och bygglov. En ny Cirkusbyggnad läggs t ex rakt över den smala gröna spridningsvägen med tre ekar – varav två riktigt stora – intill Skansen. Intill Gasverksvillorna vid Fiskartorpsvägen hamlas en gammal Djurgårdsek så hårt att endast en pinne återstår. Där tänker staden nämligen ta bort villans historiska trädgårdstomt och göra lekplats istället. Och längs Husarviken avser staden åter gallra den unika alridån "för att ge ny al möjlighet att växa upp" och ge boende i de nya hus man vill bygga bättre utsikt. Men alridån är ju redan gallrad!

Efter att Norra och Västra delarna av Norra Djurgårdsstaden vunnit laga kraft har bygglov givits för Norra men överklagats då de medför att alridån, som skulle skyddas i plan ej gör det. I samråd för Norra 2 med ca 560 lägenheter och friliggande förskola i Kontorsparken tas ingen hänsyn till det strandskydd med flera fridlysta och andra djurs habitat, som 1999 redovisades där. Därtill läggs bebyggelsen helt nära stranden i den del som riksdagen beslutade vara Nationalstadspark. Dessutom är det redovisat som riksintresse för kulturminnesvården (avser park, staket och terrass). Förutom delar av parken tar staden över huvud taget ingen större notis om några riksintresseskydd.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm bjöd inte in DLV till samråd om ny detaljplan för stora bostadspåbyggnader inom kvarteret Tegeludden mellan Sehlstedts- och Östhammarsgatan. Vi fick veta detta först sedan vi läst miljöförvaltningens avslag p g a för högt buller från hamnen. Vi instämmer i att i Miljööverdomstolens dom M1956-10 har Stockholms Hamnar fått följande villkor i sitt tillstånd: "Hamnen ska i samråd med tillsynsmyndigheten och Lidingö Stad under en prövotid på ett år utreda dels möjligheterna att minska bulleremissionerna från verksamhetsområdet till en sådan nivå att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostad inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad industri och riktvärdena för lågfrekvent buller i Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus, dels förutsättningarna att genom avtal med trafikerande rederier minska bulleremissionerna. Under prövotiden och tills annat bestämts får buller från verksamhetsområdet inte ge upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder som frifältsvärde än 55 dBA kl. 06-18, 50 dBA kvällar kl. 18-22 samt 45 dBA nätter kl.22-06. Beträffande momentana ljud nattetid får 60 dBA inte överskridas."

Motsvarande massiva påbyggnader på Jerum avstyrkte vi också och är ytterst tveksamma till ett nytt höghus intill, som skulle blockera Nationalstadsparkens smala spridningsväg.

I kvarteret Forskningen inom vill KTH bebygga en buffertzon för Nationalstadsparken med student- och forskarbostäder i form av staplade containers och ha en mycket hög takpåbyggnad i glas med innerträdgård. Vi vill att huset blir lägre och att grönkompensation tillskapas. Samma synpunkter gäller ny glasad restaurang på Biskopsudden på Djurgården men även att strandområdet med bryggdäck öppnas för allmänheten.

Stadsbyggnadsnämnden har kungjort en ansökan om bygglov för nybyggnad av BB inom Sophiahemmets område i Nationalstadsparken på Norra Djurgården. Den detaljplan, som togs fram till januari 1996 för utbyggnad av två mycket stora byggnader medförde att Institutionsändamål, som fanns i norra delen och ersattes av Natur. Parkering därinom skulle tas bort senast när de nya byggnaderna färdigställts. Likaså skulle parkeringsplatserna vid Drottning Sofias väg/Klappjaktsvägen tas bort nordost om sjukhusområdet. På platsen för nu ansökt nytt BB anges köksträdgården bevaras. Nya byggnader anges dock med varsamhet kunna läggas i området för det ansökta BB men de får vara högst 15 resp 11 meter höga. Vi finner att den södra delen är över 18 meter plus tak på över 5 meter. De norra husen är ca 15 resp 12 meter och därtill tak på ca 4 meter. Vi anser inte att detaljplanen medger denna utbyggnadsrätt. Den överföring till Natur, som skulle göras är ej gjord. Staden vill heller ej ha något naturreservat.

Djurgårdsförvaltningen har återkommit med miljösamråd angående en utökning av kompostanläggningen norr om Husarviken med s k komposttrumma. Återigen anser vi platsen, som skulle ligga mindre än 200 meter från bostäder och behandla stora mängder hästskit, är fel.

Överklaganden

Vi har överklagat hamnens, kraftledningstunnelns och kraftvärmeverkets utbyggnad till HD, som ännu inte har fattat några beslut, ej heller i ärende om tillstånd för hamn i Norvik. Vi har begärt att länsstyrelsen upphäver miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna Fortums anmälningar utan åtgärd, både när det gäller byte från tillståndsgiven kraftvärmeanläggning med fluidbäddteknik till mer ytkrävande och något mindre energieffektiv anläggning baserad på rosterteknik samt, som följd av teknikbytet, uppförandet av två silos för förvaring av totalt 20 000 ton torra biobränslen på Norra Kajen mindre än 200 meter från boende i Hjorthagen.

Länsstyrelsen gav den 4 maj Cementa tillstånd att vara kvar i Lövholmen. Grattis Hjorthagen!

Högsta Förvaltningsdomstolen har avslagit vår överklagan om Norra Djurgårdsstaden västra och översiktsplanen för Nationalstadsparken. Fortsatt exploatering av parken är nu att vänta. DLV har dock sedan fått bekräftat att EU-kommissionen nu efter vår anmälan behandlar Stockholms stads totala brist på respekt för de riks- och andra allmänintressen som skulle skyddas i området.

DLVs årsmöte i våras och den 23 oktober ordnas en ny stadsvandring

Årsmötet inleddes med att Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen för Stockholms län berättade om den "Policy för hållbar stadsplanering", som Naturskyddsföreningen kämpar för ska tillämpas vid tillväxten inom Stockholmsregionen. Väldigt intressant och också intressant om vi skulle lyckas komma så långt mot bakgrund av alla stora intrång i Nationalstadsparken, som Stockholms stad gör i dag. Det blev också tid för frågor.

Efter de lyckade stadsvandringar som genomförts ordnar vi en ny stadsvandring söndag den 23 oktober 2011. Vi samlas kl 10.30 på busshållplatsen vid T-banestation Gärdet, utgång Värtavägen och fortsätter runt Hjorthagen med omgivning, som genomgår stor förändring.

Om ni glömt att betala medlemsavgiften till DLV för 2011 så har vi bilagt inbetalningskort.

Per Schönning, ordf