DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm, www.dlv.se e-mail: pofredriksson@live.seMed önskan om

God Jul & Gott Nytt År 2010/2011

till alla medlemmarHöghus i Hjorthagen skär av Gärdets spridningsväg än mer definitivt


Redan den 12 mars i år skrev DN om planerna att ersätta en av gasklockorna i Hjorthagen med ett 47-våningshus med cirka 500 lägenheter: ”Oscar Properties har fått markanvisningen men Stockholms stad har inte fastställt detaljplanen.” Det var lite överilat men den 30 april skrev borgarråden Nordin/Alvendal: ”Stockholm får nytt landmärke i Norra Djurgårdsstaden” men de tillade att: ”Beslut om markanvisning kommer att fattas vid exploateringsnämndens sammanträde den 14 maj.” Nåväl tjänsteutlåtandet som grund för beslutet skrevs den 4 maj. Nämndens ledamöter beslutade genast att ge markanvisningen, bland dem Helena Bonnier, som samma kväll även lovordade detta som ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd.


Så geschwint gick det men vad som inte sades var att Bonniers sitter i alla Oscar Properties bolagsstyrelser, i ett fall som ordförande. M a o hade det varit bäst om hon inte röstat alls men hon avgick snart ur stadsdelsnämnden men det finns fler frågor hur detta projekt tagits fram. I sitt remissvar har Yimby, som påtryckarorganisation för ökat byggande, svarat på MKB om Norra Djurgårdsstaden i januari 2008 att ”Hjorthagen kan inte bli en del av innerstaden på riktigt om man inte naturligt kan röra sig mellan områdena utan avbrott i den urbana miljön.” Där föreslår man att stora gasklockan ska ersättas av just denna höga skyskrapa. Bevarande­värdena för Nationalstadsparken eller behovet av spridningsväg väger inte så tungt anser man.


Stockholm har efter valet fått ett nytt stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius. Innan dess var hon planchef i Danderyd. Där ville man bygga ett 32 våningar högt hus i Mörby Centrum men boendeprotesterna blev så starka att (M) förlorade sin majoritet i valet och den 8 november beslöt Danderyds kommunfullmäktige att stoppa planerna på ett höghus. Regina Kevius anger på sin hemsida att dagens detaljplaner är allt för detaljerade och bör ersättas med ramdetalj­planer som gör det enklare för byggherrar att t ex bygga på höjden istället för att ta hänsyn till fasadfärger, prickmark och dylikt. Hon tycker att miljöbalkens bullerregler inte är förenliga med storstadsliv där ljud från trafik och folkliv lätt passerar deras gränser. Hon påpekar att som erfaren politiker lär man sig att stå emot protestlistor då man skall verka för allas bästa…


Regina Kevius är aktivist från Yimby. Denna konfrontation att miljötänkande och sans i plan-processen ska ersättas med ohämmad exploatering bådar inte gott för varken Nationalstads­parkens eller Stockholms framtid. Turister kommer inte hit för att se på höga skyskrapor utan för att uppleva vår historia och kultur och de uppskattar vår gröna stad och dess låga skyline!


Söndag 28 november kl 12.00 ordnar vi en vandring runt Hjorthagen med trafikplatser och all ny bebyggelse. Vi vandrar från Gärdets tunnelbanestation, utgång mot Värtavägen, går gångbron över järnvägen till Siljaterminalen och vidare längs Norra Hamnvägen till Ropsten och upp längs Gasverksvägen. Vi går genom ett skogsparti till idrottsplatsen samt vidare till Ahsellvägen, f d Duschparken och fram till gasklockan i stål där det nu är förslag till ett 170 meter högt bostadstorn. Vi slutar vid buss 55´s hållplats. Ledare är Mats Gullberg, DLV.

För de som önskar fortsätta samtalet bjuder föreningen sedan på en fika på folkkulturcentrum vid tunnelbane­ned­gången vid Artemisgatan.


Synpunkter på planförslaget med bostadstorn m m lämnas skriftligen senast den 7 december till Stockholms stadsbyggnadskontor, Tekniska nämndhuset, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Höghus kräver många hisschakt och breda utrymningsvägar för att minska dödsfall vid brand. Att bygga höga hus är varken billigt eller miljövänligt. I Hjorthagen gör staden markarbetena med motivet att ta bort klockolja från tidigare Fortum Värmes gasklocka men staden betalar. Man planerar också att spränga ut plats för garage norr om tornet förutom 5 källarvåningar. Den lägre gasklocka 3 kommer att återuppföras med intressanta lokaler för kultur och service.

Området utgör riksintresse för kulturminnesvården där gasklocka 3 och 4 är ”blåmärkta” och bebyggelsen påverkar stadsbilden. Området ligger nära Kungliga nationalstadsparken som också är av riksintresse och skyddas av miljöbalken. Tornets invånare skulle lätt trampa ned den smala spridningskorridoren mellan Kungliga Nationalstadsparken och Hjorthagsparken. Redan har staden fällt en stor mängd värdefulla träd, spridningsekar, utanför förorenat område


Skyskrapan planeras bli 72 resp 30 meter högre än Värtaverkets skorstenar där den lägsta ligger ca 600 och den högsta ca 750 meter bort. Röken från skorstenarna innehöll 2009 bla 19 ton stoft, 202 ton SO2, 425 ton NO2, 266 ton N2O, 13 ton HCL och 5 kg Hg. Flertalet upp­räk­nade utsläpp utgjorde ett par procent av Sveriges samlade utsläpp från industriell förbränning.

Staden har trots våra invändningar inte angivit några skydds- och säkerhetsavstånd kring stor­industriområdet för kraftverk, ställverk, transformatorer, hamn, lager, järnvägs- o båtlossning trots att detta anges i de allmänna råden ”Bättre plats för arbete”, som just för att de är råd inte behöver tillämpas trots att de här anges skulle vara 1000 meter. Vi har dock tagit reda på att regeringen trots detta i svar på en anmärkning från EU-kommissionen att Sverige inte skulle ha implementerat Seveso II-direktivet i svensk lagstiftning 2009 hänvisat till just skydds- och säkerhetsavstånden i dessa råd. Internt skriver regeringen att direktivet då ej är genomfört! Vi begär mot bakgrund av detta att EU-kommissionen ska klargöra hur avstånden ska fastställas. Att tillämpa råden helt godtyckligt är farligt då även miljökvalitetsnormerna har uppluckrats.


Huvudförhandling i miljööverdomstolen angående utbyggnaden av Värtahamnen m m skulle ha hållits den 27 oktober men Stockholms Hamn fick anstånd till 31 oktober att bemöta våra, Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens m fl mycket kritiska yttranden. (Det är främst bullret som myndigheterna haft invändningar emot men naturvårdsverket har i ett utförligt yttrande helt ställt sig bakom miljödomstolens beslut att avstyrka en utbyggnad av Värtapiren.) Anståndet medförde att den tidigare inbokade förhandlingen flyttades fram till den 16 och 17 februari 2011 och att vi skulle yttra oss över Hamnens bemötande senast den 29 november. Vi har ännu inte sett till något yttrande från Hamnen och domstolen har inte heller lämnat någon förklaring till detta. Däremot har regeringen passat på att avslå vårt överklagande av fullmäk­tiges beslut att anta detaljplan för den av miljödomstolen avstyrkta utbyggda Värtapiren. Där hade Staden redan 2006-11-16 lämnat NCC markavisning för 60 000- 80 000 m2 kontor och som nu fördubblats. Totalt kalkyleras med 32 000 kontorsarbetsplatser inom hamnområdet.


Stockholm har givit bygglov åt gamla fartyg att ligga vid kaj i Värtahamnen att användas som studentbostäder. Vi är tveksamma att det blir en acceptabel boendemiljö. Genom ändring i lagstiftningen kommer studentbostäder att få byggas inom KTH och hyras ut till studenter och flera andra projekt planeras, som utbyggnad av studenthemmen Jerum, Domus och Nyponet.


Hjorthagens IP ska få konstgräs och därmed försvinner en av Stockholms finaste gräsplaner.

Djurgårdens IF har lyckats visa att deras projekt att bygga en egen stadion på Östermalms IP skulle vara ekonomiskt försvarbart. Dock ingår inte infrastruktur som parkering och vägar. Vi undrar om parkering planeras i Storängsbotten för där har kraftiga staket satts upp runt den tidigare cirkusplatsen vid Ryttarstadion. Det gör skidåkning snart omöjlig genom området. Djurgårdsförvaltningen borde samråda mer om åtgärder som rör miljön. Arrangemang måste tillåtas men årets popkonsert i Stora Skuggan och kapplöpningsbanan på Gärdet förskräcker.


Slutligen, staden vill flytta Cementas fabrik i Lövholmen till nedanför Hjorthagskyrkan men Cementa har nu ansökt om att få vara kvar i Liljeholmen med sin miljöstörande verksamhet.


Per Schönning, ordförande