DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40 Stockholm, www.dlv.se e-mail: pofredriksson@live.se

Höstnytt till alla medlemmar

i september 2010Södra Djurgården hårdexploateras mot bakgrund av stadens översiktsplan


I somras redovisade Stockholms stadsbyggnadskontor de ”utvecklingsplaner och idéer”, som enligt indelningen i den ännu ej lagakraftvunna översiktsplanen för Stockholms del av Natio­nalstadsparken finns för den s k Evenemangsparken på södra Djurgårdsön. Inte mindre än 18 olika projekt tas upp och det finns ännu fler i och kring området. Frågor man då måste ställa sig är om allt detta nödvändigtvis måste läggas här i Nationalstadsparken, tål området all ny exploatering och hur ska alla besökare ta sig till och från området på ett praktiskt sätt?


Transporterna tänker man lösa genom att Djurgårdsbron avstängs vid högtrafik, busslinje 47 ersätts av spårvägslinje 7, ny spårvägshall byggs vid Aquaria och en ny gångbro byggs öster om Sjöhistoriska museet, som för folk från bussar och parkering i ”Museiparken” på norra sidan. Bilparkeringen på södra sidan minskas bl a till följd av ny bussparkering och att nya byggnader uppförs. Färjebåtstrafiken byggs även ut med nytt färjeläge vid Allmänna gränd.


Lindgårdens restaurang avses ersättas av ett hotell/museum, Liljevalls konsthall får tillbygg­nad vid Falkenbergsgatan och Gröna Lund avser att bygga nytt på parkeringen mot vattnet. Cirkus vill bygga nytt scenhus med drygt 700 platser mot Hasselbacken och Djurgårdsvarvet rustas med nya båthallar och det området ska sedan nås från Falkenbergsgatan via Lilla All­männa Gränd och vidare leda ut på Beckholmen, som både rustas och görs tillgängligare.


I nordvästra delen byggs en ny entré för Vasamuseet, som tar en bit av sydligaste Galärparken i anspråk. Djurgårdsvägen och tillfarten mot Junibacken m fl byggs om samtidigt med att ett ”besökscentrum” för ön byggs väster om Djurgårdsbron. Helt nya planer nu är utbyggnad av Villa Godthems restaurang, Vin & spritmuseum i norra Galärvarvsskjulen, Abbamuseum vid Falkenbergsgatan och nybyggd större och högre restaurang efter branden vid Biskopsudden. Förvånansvärt nog har ingen minneslund över de omkomna efter tsunamin rests i området.

Vi vill inte att grönområden och vuxna ekar ska få stryka på foten som vid Cirkus utbyggnad. Kollektivtrafiken får svårt att klara alla nya besökare. Det är redan trångt på nya spårvagnen.


Norr om Djurgårdsbrunnsviken har bygglov sökts för en båthamn alldeles vid Sveriges FN-minnesmärke vid Sjöhistoriska museet men flera remissinstanser liksom även DLV avstyrker. I Lilla Värtan har bygglov sökts för gamla kryssningsfartyg att användas för studentbostäder på tre olika platser varav ett återstår söder om Malmvägen. Det är viktigt att gamla fartyg görs säkra, el- och asbestsaneras, ansluts till hamn-el och ej får köras med oljor med hög svavelhalt och att en plan för underhåll fastställs. Därtill måste inverkan på utsikt och riksintresse prövas


Till studenternas fromma planeras även utbyggnader i Nationalstadsparken inom Stockholms Universitet, dels två hus vid Arrheniuslaboratoriet och dels fortsätter planering inom Albano.


Miljööverdomstolen tar efter Miljödomstolens avslag på Stockholms Hamns begäran upp till­stånd för hamn- och vattenverksamhet (utbyggnad) i Värta- och Frihamnen den 27 oktober. Nyligen presenterade staden ett förslag till ny färjeterminal på den jättelika Värtapiren staden vill bygga ut i Lilla Värtan. Tanken är att samla all färjetrafik här invid Hjorthagen och Gärdet

vilket betyder en kraftigt utökad fartygstrafik. Dessutom tillkommer leveranser till Fortum Värme med flis till en ny hamn nedanför Hjorthagen där lossningsterminal och lager byggs. Staden vill även flytta Cementas fabrik hit. Miljöstörningarna kommer m a o öka kraftigt här och detta ökas av att Norra länken och fortsättningen på Lidingövägen ska bli stadsmotorväg.

Den kommande spårvägen från city planeras att få en station vid den nya färjeterminalen. Det är då mycket märkligt att staden vägrar att flytta det planerade nya kraftvärmeverket i Hjort­hagen och dess flisterminal ut från innerstaden och istället bygga attraktiva bostäder mellan färjeterminalen och Ropsten på en överdäckning av Lidingövägen ner mot vattnet som vi vill.


DLV vann ju talerätten i miljöfrågor rörande kraftvärmeverket och dess utsläpp enligt IPPC-direktivet och likaså tidigare för arbetstunneln till kraftledningstunneln enligt MKB-direktivet i EU-domstolen. Svensk lag har därför från 1 september ändrats så att även mindre miljöföre­ningar med minst 100 medlemmar får denna talerätt. Döm om vår förvåning när Högsta Dom­stolen endast ger oss prövning vad gäller vattenverksamhet vid dessa båda mål – ej utsläppen! Svensk lag tolkas fortsatt till den starkes fördel i miljöfrågor hur vi än söker värna bl a hälsan.


Djurgårdens nya fotbollsarena borde sänkas ned i Siljabassängen istället för på ÖIP

Stockholms politiker vill låta Djurgårdens fotboll få ta över Östermalms idrottsplats, som just rustats upp för åtskilliga miljoner till fromma för många barns och vuxnas olika idrotter. Att helt riva upp denna oas med starka natur- och kulturinslag vore kortsiktigt. Det finns en bättre lösning nämligen att Stockholms stad låter Djurgården uppföra sin nya arena i Siljabassängen, som ska utfyllas. 1 km längre bort men Djurgården skulle komma närmare sin träningsverk­samhet i Kaknäs. Eller har Stockholm redan i förväg lovat bort denna plats? Fyller denna i så fall riksintresset på plats: ”Stockholmska särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren. Vyerna från vikti­ga utsiktspunkter, blickfång, kontakten med vattnet…Stadssiluetten med den begränsade hushöj­den där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja sig över mäng­den.”


Regeringen godkände Stockholms detaljplan för exploatering av det miljökänsliga nordvästra hörnet av ”Gasverkstomten” trots att denna del enligt i fullmäktigebeslut föreslagits bli en del av naturreservat och är utpekat som Ekologiskt särskilt känsligt område, ESKO. Vi har dock i tidigare överklagan avvisats felaktigt enligt EU-domstolens dom om talerätt och vi har därför begärt rättsprövning och att EU-domstolen prövar frågan om nationella skyddet (riksintresset)


I västra Hjorthagsparken har staden grävt upp ett stenbrott, som fyllts med restprodukter från gasproduktionen från den tiden då stenkol användes. Vi har hela tiden insett att dessa förore­ningar måste bort men det borde genomförts först och ej sist i saneringen. Då hade arbetstun­neln till kraftledningstunneln, dit nu kraftledningskabeln äntligen förläggs under Hjorthagen, kunnat byggas härifrån och inte genom våtmarken och ekbacken söder om Böcklingbacken med dess fridlysta och hotade djur. Det visar sig också att staden genomfört både denna upp­grävning och skogsskövlingen i nordväst och bortgrävning av den kulturminnesvärda vallen utan tillstånd då man ej föranmält detta. Det är ju skandal att över 1000 träd avverkats och att man tänker bygga hus på betongdäck över hela den yta som enligt riksdagsbeslut ska ligga i Nationalstadsparken vid Husarviken. Nu lovar borgarrådet Alvendal att plantera 1000 nya träd i Stockholm när man exploaterar men ej nödvändigtvis på samma plats. Jaha, varför la hon då ner stadens trädodling i Riddersvik? Nu måste dyra träd importeras från Tyskland.


Miljöfrågorna har först nu kommit upp i årets val. Miljöministern lovar nu att 10 nya natur­reservat ska bildas i Stockholms län och kritiserar att alliansen i Stockholm ej bildat något av de 6 reservat som de rödgröna utlovade inför förra valet! Stockholm exploaterar dem istället! Ändå ser vi hur effekterna av miljöförstöring påverkar vårt klimat med alltmer extremt väder. Det värsta är om vi upplever det som normalt utan att inse riskerna. Varför har fisken sik för­svunnit från Sveriges kust där den nyss var så vanlig? Hur inverkar ständig muddring och ut­fyllnad i Östersjön? Dioxin och annat gift rörs upp. Hur ska fiskens lekplatser kunna skyddas?


Årsmötet inleddes med att Richard Murray, ordförande i FFE, Förbundet för Eko­parken, och ex-politiker i Stockholmspartiet i Stockholms kommunfullmäktige berättade mot bakgrund av överenskommelsen att gå med på bygget av Norra länken genom Bellevue hur starka påtryck­ningarna varit från exploatörer, regering och riksdag för att få göra stora intrång i National­stadsparken. Det blev en livlig diskussion. Lagskyddet uttunnades men parken förblev kvar.


Per Schönning, ordf.