DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

tel 783 03 28, www.dlv.se e-mail pofredriksson@live.se

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

TORSDAG DEN 5 MAJ KL. 18.30

Välkomna till Kyrksalen, Dianavägen 8-10 i Hjorthagen

 

2011 års möte inleds med Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen för Stockholms län, som talare. Mårtens stora intresse att kunna bevara den biologiska mångfalden går inte att ta fel på och han kämpar för att Stockholm tillsammans med kranskommunerna ska skydda och utveckla de tio gröna kilarna i länet för att hejda utarmningen av biodiversiteten, stärka ekosystemtjänsterna och mildra klimatförändringarna. Just nu vill han och naturskyddsföreningen bidra till och leda diskussionen om hur Stockholms län ska växa på ett hållbart sätt samtidigt som det skapas en attraktiv livsmiljö. Men blir det så? Mårtens föredrag "Policy för hållbar stadsplanering – kopplas det verkligen till Hjorthagens exploatering?" blir startskottet till intressanta frågor och diskussioner.

Styrelsen informerar sedan om

Därefter vidtar årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

Aktuella frågor våren 2010

Tung och miljöfarlig industri nya grannar med Norra Djurgårdsstaden – jätteekar fälls

Norra Djurgårdsstaden och Västra Liljeholmen/Lövholmen ska bli Stockholms nya miljöstadsdelar efter Hammarby sjöstad och byggas miljösmart och energisnålt. Dess nya invånarna ska påverka klimatet betydligt mindre än i dagens stad men här ligger en hund begraven av staden! I Lövholmen har Cementa en kolossal cementdepå, som staden vill ersätta med nya bostäder. Staden har "löst" problemet så att byggföretagen som vill bygga bostäder i Lövholmen själva får avgöra vart de ska flytta detta. Av "en tillfällighet" föreslår byggarna att det flyttas till Ropsten nedanför Hjorthagen! En jättelik 90 meter hög "multisilo" (=ny gasklocka) ska resas framför Hjorthagens bostäder intill ny snabbspårvägsstation söder om Ropstens T-banestation. Den ska båtlastas två gånger i veckan och lossas dygnet runt med en väldig ström cementlastbilar.

Staden flyttar nu i ett Start-PM till sommaren Cementas detaljplaneenliga depå i Lövholmen till den plats vid Hjorthagens bostäder söder om Ropstens intensiva T-banestation där DLV 1999 föreslog bostäder+kontor på överdäckning av den bullriga Lidingövägen som ska bli motorväg.

Samråd om Spårväg City mellan Djurgårdsbron och Ropsten med anknytning till Lidingöbanan har hållits. Vi anser att projektet kan bli bra men att större hänsyn måste tas till miljön på Oxenstiernsgatan, som störs av genomfartstrafiken. Spåren längs Lindarängsvägen bör gräsbesås och i Norra Värtahamnen anser DLV att spåren ska gå Norra Hamnvägen och inte längs Lidingövägens motorväg. Hamnen vill tillmötesgå Cementas krav för att bygga ny cementdepå här att spårvägen ej får då korsa Cementas utfart. – Varför då flytta Cementas miljöstörande depå hit?

Fortum Värme anmäler att man vill bygga en större ny anläggning ovan mark i Värtaverket och eventuellt byta den djupa panneldning man avsett bygga mot grundare. Samtidigt vill Fortum fälla jätteekarna på platsen på Värtaverket och ej ha kvar någon spridningsväg på sitt område. Vi begärde att ekarna ska skyddas som byggnadsminne men det vill ej länsstyrelsen. Vi har då fotograferat alla gammelekar i Hjorthagen och begär i st att de ska skyddas som naturminne. Fortums vill även bygga jättesilos nedanför Hjorthagens bostäder. – Varför i tätbebyggelsen?

Fortum Värmes begäran att föra rökgaskondensatvatten från Hässelsbyverket till Bromma reningsverk och Mälaren har nu ifrågasatts av politikerna. Stockholm Vatten vill inte heller att Fortum ska föra rökgaskondensatvatten till Lilla Värtan och Käppala vill inte heller ta emot det. Anledningen är att vattnet innehåller mycket giftigt kvicksilver, kadmium, dioxiner och furaner. Värtaverket skulle få sämre miljövillkor än Hässelbyverkets målsättning vilket vi ej godkänner.

Detaljplanen för Norra Djurgårdsstaden togs av HFD, Högsta Förvaltningsdomstolen, som beslutar att Nationalstadsparkens gräns kan flyttas innan kammarrätten prövat detta i översiktsplanen för parken. Därtill bedömer HFD att mäktiga alléer och andra vuxna träd i av staden förut dokumenterad värdekärna i Gärdets spridningsväg för Nationalstadsparken saknar allt värde.

HFD godkände även detaljplan för utbyggnad av Värtapiren i Lilla Värtan halvvägs till Lidingö trots att miljödomstolen avstyrkt en utbyggnad av piren samt att både socialstyrelsen och naturvårdsverket vid den ännu ej avgjorda prövningen i miljööverdomstolen har motsatt sig hamnens överklagande. DLV föreslog att utbyggnader för kryssningstrafiken istället får ske vid Stadens uthamnar t ex vid Norvik där miljööverdomstolen nu har lämnat tillstånd för hamnverksamhet.

En plan för östra delen av Norra Djurgårdsstaden mot Ropsten är under utarbetande. Idrottshögskolans nybygge har börjat men Djurgårdens krav att få bygga på Östermalms IP är ännu ej taget. Hjorthagens IP får enligt beslut i idrottsnämnden tre fotbollskonstgräsplaner hösten 2012. Cirkus utbyggnad med 700 platser föröder flera ekar. Nya stora ekar måste planteras. Vid samråd om restaurang på Biskopsudden framhöll vi att allmänheten måste få komma ner till vattnet

Trots att både miljöföreningars och boendes talerätt nu stärkts vägrar myndigheterna ta intryck. Flera tunga överklaganden till högsta rättsinstanserna och även anmälan av detaljplan till EU-kommissionen gör att DLVs verksamhetsrapport i år kommer att lämnas först till årsmötet.

Glöm ej betala Din årsavgift till DLV (inbetalningskort bifogas) Per Schönning, ordf.