DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail  pofredriksson@live.se

 

 

DLV 30 år - är miljön bättre nu?

 

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

MÅNDAG DEN 5 MAJ  KL. 18.30

 

 

VÄLKOMNA till Kyrksalen, Dianavägen 8-10, Hjorthagen

(Buss 55,T-bana Ropsten uppgång Artemisgatan)

 

 

Arne Sundström, tidigare ordförande i DLV, ger en återblick på vad vi kämpat om de första åren efter föreningens grundande. Vad har föreningen lyckats påverka?

 

Därefter berättar styrelsen om de senare årens tuffa kamp mot den allt hårdare exploateringen av nordöstra innerstaden och sämre PBL och miljölagstiftning

 

Sen följer information om bland annat

 

·       Vandring från Gärdets T-banestation vid Värtavägen 12 maj kl 18.30

·       Norra Djurgårdsstaden i södra Värtan växer på höjden

·       Ny lag skyddar ej längre boende mot Värtahamnens lågfrekventa buller

·       Skydd av gamla träd bara i delar av Nationalstadsparken

·       Stockholm ändrar sig – går på DLVs flyttförslag av oljan från Loudden först efter att länsstyrelsen förlängt avtalen om oljelagring t o m 2030

 

innan årsmötes­förhandlingarna tar vid. Lite extra festligt blir det också!

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgift till DLV är för pensionär samt studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

Stockholms storhetsvansinne drabbar Hjorthagen-Djurgården-Lilla Värtan

 

Stockholms kommunfullmäktige antog den 7 april detaljplanen för Hjorthagstornet (Gasklocka 3 och 4). Skyskrapan blir 165 meter över havet och 47 resp. 5 meter högre än Fortum Värmes två höga skorstenar. Ombyggnaderna av Värtaverket beräknas ge tre gånger mer rök än idag. Rök som kan träffa tornet. Vi har förgäves krävt att Seveso-lagstiftningen inom EU, som regeringen förbundit sig att följa genom Bo­verkets ”Bättre plats för arbete”, här ska tillämpas med skyddsavståndet om 1000 meter för storindustrin. Det har Stockholms stad som hälftenägare i Fortum Värme nekat. Fortum har tidigare avstyrkt tornet p g a risk för  människors hälsa. Staden tar ej hänsyn till det utan säljer marken rabatterat. De vill ha skyskrapan här! På fotot från 1932 syns tornet inklippt från ca 2,5 km avstånd. De båda nya skorstenarna hade då ej byggts.

 

Många höga hus planeras längs Lilla Värtan – hotar boende- och kulturmiljön

 

Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslöt den 27 mars att i Södra Värtan ”kan ett antal höga byggnader behövas för att komplettera nuvarande förslag. Ju högre bebyggelsen är desto mer effektivt skärmas bullret av…. Boverket har regeringens uppdrag att utarbeta ett vägledande underlag med allmänna råd för planering för och byggande av bostäder enligt PBL inom områden som är utsatta för

buller från hamnar, industrier m.m. (dnr S2013/613/PBB). Detta uppdrag ska samord-

nas med Naturvårdsverkets uppdrag (dnr M2013/233/Ma) att utarbeta en vägledning

om hur buller från miljöfarlig verksamhet kan hanteras vid prövning och tillsyn enligt

MB. Uppdragen ska redovisas senast den 30 april 2014. Om utfallet av verkens arbete inte kommer att bidra till att göra bostäder möjliga i lägen utsatta för industribuller inom    DLVs knapp

planområdet ska stadens eget förhållningssätt till industribuller istället användas fullt ut.”   mot tornen.

30-40 våningar kan höghustornen bli i Södra Värtan jämfört med samrådets 6-8 våningar.

 

Hjorthagstornet om 45 våningar är alltså bara början. DLV kommer att överklaga beslutet. Detta ansvars­lösa byggande i miljöer, som riskerar boendes liv och hälsa kommer efter de två besluten att bygga bo­städer i kv Ängsbotten 6 och Stettin 7 alldeles intill vägtransporter med LNG till Louddens bunkerbåtar.

 

Nu ska kraftledningen genom Nationalstadsparken grävas ned. Det är inte en dag för tidigt. Det lovades redan för 100 år sedan. Nu är det dock fråga om många kabelförband och stora markarbeten i parken.

 

Vi har tryckt på vad som gällt renovering av den förfallna Wasagraven på Djurgården. Denna är nu klar!

Kvarteret Ordonansens två nya hus vid Furusundsgatan har vi avstyrkt i gränsen till Nationalstadsparken. Samråd gäller nu ny bro vid Tekniska museet och granskning om påbyggnad på Jerum t o m 2014-04-16.

 

Glöm inte bort DLVs vandring och att betala medlemsavgiften 2014 till DLV.  Vi lovar att sätta tryck på att planeringen runt Lilla Värtan ska förbättra miljön. (Inbetalningskort bifogas.)      Per Schönning, ordf.