DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail  pofredriksson@live.se

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

TISDAG DEN 14 MAJ KL. 18.30

                        

Välkomna till Kyrksalen, Dianavägen 8-10 i Hjorthagen

 

 

2013 års möte inleds med att Henrik Waldenström från WWF, känd fågelskådare och initiativtagare till Nationalstadsparken m m visar bilder och berättar om National­stadsparken – unik park i hotat landskap”. Stockholms stads eviga naggande i kanten av parken har på senare år utvecklats till en exploatering av allt större del av parkområdet.

 

Få har som Henrik engagerat sig i Stockholms gröna värden, varit med och bildat miljöföre­ningar och verkat för en varsammare utveckling av Stockholms stad. Många har åkt med båtar i skärgården och fått lyssna och se på vårt fantastiska fågelliv berättat av Henrik under färden.

Det blir säkert tillfälle till många intressanta frågor och diskussioner.

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         Transporterna med explosiv LNG rakt genom Östermalms bostadsområden och skolor

-         Planerna för nya delar av Norra Djurgårdsstaden österut längs Husarviken tar form

-         Värtahamnens fortsatta exploatering – mest kontor – blir det minskning av hamnbullret?

-         Louddens oljehamn vill expandera och vara kvar till 2030 – DLV agerar för kortare tid

-         De gamla jätteekarna samt unika träd måste skyddas – skydd från 1935 respekteras ej

-         Staden tvekar ännu om Hjorthagstornet - NEJ TILL TORN! - knapp utges

 

Därefter vidtar årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

 

 

Aktuella frågor våren 2013

 

Återigen går de farliga gastransporterna genom innerstadens gator ut till Loudden

Sen i januari i år går de farliga gastransporterna genom innerstaden från Nynäshamn ut till Loudden. Denna gång är det Jättelika tankbilar med släp med flytande fossilgas nedkyld till minus 162 grader för att göra gasen flytande (LNG). I Loudden tankas en bunkerbåt med den extremt explosiva gasen bara 100 meter från Lidingöbros bostadsområde. Ingen information hade gått ut till de boende innan vi informerade dem om detta i slutet av mars.

 

Vi tog genast kontakt med länsstyrelsen och MSB (Räddningsverket) men de tänker inte göra något så vi har tagit kontakt med Trafikverket och Östermalms stadsdelsnämnd/-förvaltning och kräver att transporterna måste stoppas.

 

Nyligen välte en tankbil med LNG på en motorväg i Kina. Vägen stängdes av. Många bilister tog fram sina mobiler och filmade på långt avstånd. Brandkåren kylde tankbilen på plats. De filmade också från hög höjd. Plötsligt hörs en smäll och ett stort grått fruset moln brer snabbt ut sig längs vägen. Människor flyr i panik. Sen hörs en ny smäll när osynlig och lukt­lös LNG, som strömmat ut under tiden exploderar med sån kraft att filmarna tappar mobilerna av tryck­vågen på långt avstånd. Männikor dödas och bilar bränns. Tankbilen brinner ännu i ett dygn.

 

Det är ofattbart att dubbelt så stora tankbilstransporter med LNG får gå tre meter från skolor, bostäder och T-banestationer i Stockholm utan att någon myndighet ingriper. Stadsdelsnämnd och förvaltning vill ej ens behandla eller ta ställning i frågan trots att man ska göra det enligt Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016!

 

Lidingö bjuder in till samråd om alternativa planprogram för Torsvik-Lidingö centrum

Lidingö låter medborgarna tycka till om 5 olika utformningar av området från Lidingöbron till Centrum med allt från 1 300 till 2 800 nya bostäder. Det beror på om hela eller delar av Södra Kungsvägen på sträckan överdäckas förenat med om spårvägen ska dras via Centrum eller ej. Samråd sker i stadshuset den 14 maj och 1 juni. Svar lämnas senast 16 juni till ct@lidingo.se

 

Stockholms stad har inte samma ödmjuka inställning till sina invånare och staden driver rent skoningslöst igenom sina planer utan större förändringar efter att samrådssvaren inkommit. Vi har märkt att trots att DLV försöker underbygga sina synpunkter väl de oftast klingar ohörda. Framför allt är det kultur- och miljövärdena som ej respekteras och det blir sämre för varje år. Varken nationalstadspark, fornminnen eller värdefulla träd, som Radio-/TV-eken, respekteras.

 

Det har visat sig att Skönhetsrådet, som haft ansvar för natur- och kulturminnen i Stockholm redan i april 1935 utrett dessa ”avsedd för stadens tjänstemän som i sin verksamhet kommer i beröring med naturminnena”. Naturminnena har beskrivits och numrerats där och på en karta. Radio-/TV-eken har nummer 651 och ingår här som Djurgårdsek i Sveriges, kanske Europas största och vackraste ekbestånd av jätteekar. Efter ekens omkrets anges åldern till 600-700 år. Genom framdragande av Spårväg City hotas också spridningsekarna i Göta Livgardes park. Nu hotas även bendelkorsnäbbens lärkträd vid Tegeludds-/Värtavägen av ett nytt bostadshus.

 

Vi kämpar för att skyddsavstånd till boende ska införas vid Värtaverkets Seveso II-anläggning som börjat byggas ut innan bygglovet ännu avgjorts i domstol. Vi försöker även finna sätt att i Mark- och miljödomstolen få igenom avgifter så att fartyg i hamn inte bullrar eller förorenar.  Regeringen tillsätter utredning om att överklaga bygglov ska kosta pengar – är detta ett hot?

 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner planen på ett högt hus i kv Väbeln 2 vid Jerum och inom KTH kommer att många studentbostäder att byggas. Även en stor kontorsbyggnad pressas in. Ca 400 studentbostäder ska även rymmas i ny detaljplan på Lappkärrsberget vid Ekhagen.

Planering av en ny bro över Djurgårdsbrunnsviken vid Sjöhistoriska museet påbörjas också.

 

Läckaget av stadsgas med ca 53 procent metanhalt från ledningsnätet var 29 procent år 2012 vilket innebar en dubbelt så stor klimatpåverkan per energienhet jämfört med kolkraftverket i Hjorthagen. Ofattbart att tillstånd har givits! Det förklarar också de ständigt höjda gastaxorna.

 

Glöm ej att betala medlemsavgiften 2013 till DLV.  Vi lovar att sätta tryck på att planeringen runt Lilla Värtan ska förbättra miljön. (Inbetalningskort bifogas.)            Per Schönning, ordf.