DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail  pofredriksson@live.se

 

 

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

TISDAG DEN 24 APRIL  KL. 18.30

                        

Välkomna till Kyrksalen, Dianavägen 8-10 i Hjorthagen

 

 

2012 års möte inleds med att Klas Groth, arkitekt vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm berättar om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Som ansvarig arkitekt har han just presenterat stadens program för Södra Värtahamnens exploatering med kontor och en mindre del bostäder, som rönt kritik från olika håll. Exploateringsivriga politiker vill ha skyskrapor, andra vill ha lägre hus och vi tror inte bostäder blir av alls på grund av allt buller från hamn­området. Klas fick 2010 stipendium för engagerat arbete med utvecklingen av nya högkvali­tativa och långsiktigt hållbara stadsdelar i Stockholms Norra Djurgårdsstaden. Klas kallar sitt föredrag på årsmötet ”Stad och Hamn i Samverkan”. Det blir säkert start­skottet till många intressanta frågor och diskussioner.

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         Planerna för nya delar av Norra Djurgårdsstaden österut längs Husarviken i Hjorthagen

-         Värtahamnens fortsatta verksamhet, stora miljöstörningar

-         Louddens oljehamn vill expandera och vara kvar till 2030

-         Albanos nya detaljplan med fler studentbostäder förändrar stadsbilden

-         Staden tänker presentera utställning av Hjorthagstornet - NEJ TILL TORN! -knapp utges

 

Därefter vidtar årsmötesförhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

 

 

 

 

Aktuella frågor våren 2012

 

Södra Värtahamnen exploateras för kontor, handel, p-hus och hamn men lite bostäder

 

Efter Stockholms stadsbyggnadskontors motgång med planeringen av bostäder i Södra Värta­hamnen vid Lilla Värtan har nu ett nytt program tagits fram som omfattar området öster om Värtaverket i norr över Casablancapiren/Värtapiren och Finlandsparken, längs Tegeluddsvä­gen ner till Östhammarsgatan i söder. Man har tagit till sig av kritiken mot förra planeringen med höghus kraftigt bullerstörda från hamnverksamheten. Nu har hushöjderna reducerats av­sevärt och man har förlagt bostäder i en liten isolerad enklav, omgiven av bulleravskärmande kommersiella fastigheter. Den här gången handlar det om ett tusental bostäder, insprängda bland ca 25 000 arbetsplatser, varav ca 20 000 nya (främst kontor). Tidigare har bl a kvarteret Riga byggts för handel och Antwerpen 2 och Hull 2 markanvisats åt SEB. Nu ges ny markan­visning i kvarteret Bristol 1 till Vasakronan för kontor vari p-husdelen dock minskats i och med att området nu klassas som ett s k miljöprojekt. Gröna tak planeras för all nybebyggelse.

 

Hamnverksamheten flyttas längre ut i Lilla Värtan i och med att Värtapiren byggs ut långt ut i vattnet. Samtidigt tillkommer Fortum Värmes nya pir öster om Hjorthagen för lossning av nya fastbränslen till den planerade stora utbyggnaden av Värtaverket. En ny ansökan om utökat tillstånd för djupare muddring vid piren har just offentliggjorts. Vi begär att frysmuddring ska tillämpas som bullrar och grumlar mindre än vanliga enskopeverk och föroreningar tas även lättare om hand. Frysmuddring används vid utbyggnad av kryssningskajen på Frihamnspiren.

 

Ny detaljplan för kv Stettin 7 tillåter att hus byggs upp till 10 våningar. Vi vill att höjden ban­tas. Den tar bort utsikten mot norr och Lilla Värtan från kungliga Borgens byggnadsminne där grundtanken är att denna ska ligga högst i området och ha utsikt över det gamla övningsfältet.

 

Under våren 2012 planeras vid Husarviken markanvisning för skola, förskola, idrottshall och scenkulturkluster, ny infrastruktur, antagande av detaljplan för Gasklocka 3 och 4 (konsthall + Hjorthagstornet) liksom för Norra Djurgårdsstaden Norra 2, som utställdes nyligen. Vi är där kritiska till Hjorthagstornets skyskrapa och att höga hus planeras så nära viken, som ligger i Nationalstadsparken. En ny bro vid Lilla Värtan behövs men ej bryggor långt ut i viken. Att på utfyllnader bygga för Oxhagsberget med Stockholms äldsta fornlämning motsätter vi oss. Längst in mot Uggleviken kommer en ny groddamm att anläggas och gångbroarna bytas ut. Fornlämningen vid Kontorsparken riskerar att förstöras när en ny förskola avses byggas där.

 

I år har ytterligare många träd avverkats i västra Hjorthagsparken och dess värdekärna och omfattande sprängningar görs för att skapa en ny sluttning ner not Norra Djurgårdsstaden. Vi är upprörda över att arbetet utförs trots att vår överklagan av det ännu inte avgjorts i domstol. I Ängsbotten norr om Värtabanan planeras för 600 bostäder samt lokaler och en ny bro över järnvägen. Vi vill att gång, cykel och skidåkning ska ha reserverat utrymme på den nya bron. I Storängsbotten söder om järnvägen planerar Djurgårdsförvaltningen låg bebyggelse närmast järnvägen och vid Lidingövägen främst för idrottsändamål. Området utgör en spridningsväg och en park anläggs mitt i. Tråkigt att samtidigt DIFs gräsplan vid Kaknäs avses få konstgräs.

 

Detaljplan för Albano 2008-21530-54 ställs ut och synpunkter kan lämnas senast 2012-04-23 till Stadsbyggnadskontoret. 100 000 m² högskolelokaler och ca 1100 studentbostäder planeras och det kommer att påverka Hagaparkens och Brunnsvikens känsliga landskap och topografi även om det tidigare planerade tornet i söder nu tagits bort. En ny genomgående gata öppnas till Ruddammen där markanvisning nu getts för stundetbostäder för ett höghus i parkområdet.

Planen anger möjlighet att tydliggöra en kulturhistoriskt viktig entré till den forna jaktparken.

 

Efter att TV-/Radioeken fälldes har Trafikkontoret tagit fram 3 förslag för Oxenstiernsgatans framtida utformning med Spårväg City och i SL:s kommande utställning av järnvägsplanen i sommar. Bara det ursprungliga förslaget har en ny ekplantering i gatans mitt. Vi avser att ta fram ett eget förslag. Synpunkter ska vara Trafikkontoret tillhanda senast den 20 april 2012.

 

Glöm ej att betala delägaravgiften till DLV för 2012. Vi lovar att sätta tryck på att planeringen runt Lilla Värtan ska förbättra miljön. (Inbetalningskort bifogas.)            Per Schönning, ordf.