DJURGÅRDEN-LILLA VÄRTANS MILJÖSKYDDSFÖRENING

 

DLV, c/o Per Olof Fredriksson, Sandhamnsgatan 12, 115 40, Stockholm,

 tel 783 03 28, www.dlv.se  e-mail  pofredriksson@live.se

 

 

Till alla medlemmar och övriga intresserade! Nu är det dags för

 

ÅRSMÖTE med FÖREDRAG

TORSDAG DEN 6 MAJ  KL. 18.30

 

Välkomna till Kyrksalen, Dianavägen 8-10 i Hjorthagen

 

2010 års möte i vår förening inleds med att Richard Murray, ordförande i FFE, Förbundet för Eko­parken, och tidigare politiker i Stockholmspartiet i Stockholms kommunfullmäktige berättar – mot bakgrund av överenskommelsen att gå med på bygget av Norra länken genom Nationalstadsparken – under rubriken Håller freden i Bellevue? FFE bildades 1992 och har idag ett 50-tal föreningar med intresse för parken som medlemmar men även individuella medlemmar. Parken tillkom 1995 och heter sedan 2009 Kungliga nationalstadsparken. FFE hade helst önskat få namnet Ekoparken i Stockholm. I dag är Richard representant för miljö­organisa­tionerna i National­stadsparksrådet vid länsstyrelsen, där även Stockholms stad och de andra markägarna är med under ledning av landshövding Per Unckel. Hur går det att samsas? Staden är ju en känd exploatör. Vad vill de andra ägarna och Djurgårdsförvaltningen?  

 

Det blir intressant att få veta och det blir säkert tillfälle att ställa frågor om hur planer och utspel påverkar dagens kultur- och naturmiljö.

 

Styrelsen informerar sedan om

 

-         EU-domstolens domar den 15 oktober 2009 och den 11 mars 2010 där EU-domstolen

      givit DLV talerätt i miljöfrågor vilket tvingar fram en ändring av svensk lagstiftning

-         Ny översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken i Stockholm

-         Planerna att bygga skyskrapor högre än Värtaverkets skorstenar i Hjorthagen

-         Norra länkens trafikplats vid Hjorthagen, stora miljöstörningar och ökade kostnader

-         Bakslagen för hamnens flytt från och utbyggnadsplaner i Frihamnen/Värtahamnen

 

Därefter vidtar årsmötes­förhandlingarna, d v s styrelseval och vad vi skall arbeta med det kommande året.

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring då till Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

 

Vill Du gå med i Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening? Årsavgiften till DLV är för pensionär/studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4. Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

 

Aktuella frågor våren 2010

 

EU-domstolen ger föreningen rätt överklaga IPPC-beslut om utsläpp inom Miljöbalken

 

EG-domstolen gav 15 oktober i mål C-263/08 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening rätt att överklaga målet om tillstånd att bygga en kraftlednings- och arbetstunnel i Hjorthagen mot Fisksjöäng. Den 11 mars 2010 gav EU-domstolen (f d EG-domstolen) i mål C-24/09 åter Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening rätt att överklaga mål om tillstånd. Nu rör det tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Värtaverket och Energihamnen i Stockholm med byggande av ett nytt stort kraftvärmeverk i Hjorthagen och de utsläpp som detta för med sig enligt IPPC-direktivet men även som i förra målet enligt MKB-direktivet.

 

Trots att miljödomstolarna ignorerat invändningarna från de kringboende framförda genom DLV och deldom avkunnats så tog slutligen Högsta domstolen upp frågan om föreningens talerätt och därmed även de privatpersoners, som företrätts i målet. Högsta domstolen beslöt att låta målet vara vilande i avvaktan på förhandsavgörande från EU-domstolen om svensk lags diskriminerande bestämmelser att miljö­skyddsföreningar måste ha minst 2000 direkta medlemmar för att få talerätt i miljöfrågor rörande utsläpp m m.

 

Till skillnad från i fallet med Stockholms stads byggande av kraftledningstunnlarna åt Fortum så påbörjades inte bygget av kraftvärmeverket men väl en hel mängd kringarbeten, som inver­kat negativt på Gärdets spridningsväg inom Fortums område. Det har framkommit att den enda kvarvarande populationen av den akut hotade bredbandade ekbarkbocken i Nord­­Europa har sitt habitat i området med jätteek, samma området som kraftvärmeverket skulle byggas i.

 

Regeringen  har lagt proposition 2009/10:184 ”Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljö­kvalitetsnormer” där man även föreslår en ändring i fråga om miljöorganisationers talerätt enligt 16 kap. 13 § miljöbalken som innebär att talerätten utvidgas den 1 september 2010. EU-domstolens dom innebär dock att miljöbalkens begränsning ej längre gäller. Ny gräns på 100 medlemmar i stället för 2000 med möjlighet till lägre gräns i särskilda fall. Läs propositionen

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GX03184 Vi anser 50 medlemmar räcker

 

Regeringen har nu bett länsstyrelsen svara på förekomsten av fridlysta grod- och kräldjur och särskilt hasselsnok och större vattensalamander vid Norra Djurgårdsstadens norra detaljplan.

 

Detaljplan för västra delen av Norra Djurgårdsstaden är åter överklagad då spridningsväg som föreslås mellan Nationalstadsparken och Hjorthagsparken bara består av 30 meters bredd. Delar av båda parkerna bebyggs. Miljöförvaltningen förutsätter att ”Hjorthagsberget undantas från exploatering då det ingår i ett område med särskilt högt naturvärde i spridningsvägen Gärdet”.

 

En ny detaljplan för kv Svea Artilleri med ny Musikhögskola där den byggnadsminnesförkla­rade historiska bebyggelsen i f d Generalstabens stalletablissement och 381 lägenheter ingår, har framlagts i samråd. Lämna skriftliga synpunkter senast den16 april till Stockholms stads­byggnadskontor, Box 8314, 104 20 Stockholm. Bostäder/garage bör kunna utformas bättre.

 

Sveriges Radio vill bygga utöver byggrätten inom kv Förrådsbacken. Vi anser bestämt att man ej kan fortsätta att skära ut tårtbitar ur befintliga detaljplaner och ständigt bygga nya byggnader i så känsliga områden, som utgör en del av Ekoparken. Det ytterligt segdragna arbetet med en ny detaljplan kunde nyligen slutföras först efter att ärendet då förts upp till regeringsrätten.

 

På Förbundet för Ekoparkens årsmöte den 20 februari tilldelades Per Schönning ett hedersdip­lom för att ha drivit frågan om miljöorganisationers talerätt till EU-domstolen och där vunnit ett mål som ger lokala miljöorganisationer talerätt. FFE anser det har stor betydelse för Kungliga

Nationalstadsparken – Ekoparken. Hedersdiplomet är en kopia av Johan Fredrik Martins gravyr av Bellevue och det är första gången förbundet delar ut ett hedersdiplom i sin 18-åriga historia.

 

Jag känner mig naturligtvis hedrad men vill också framhålla alla som slitit med frågan tidigare.

Glöm ej betala Din årsavgift till DLV (inbetalningskort bifogas)            Per Schönning, ordf.